Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: PREDNACRTOM ZAKONA UREđUJE SE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA PORODIčNOG NASILJA I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. POLICIJA NAREDBOM, BEZ PRAVA żALBE, ZABRANJUJE NASILNIKU POVRATAK/PRILAZAK DOMAćINSTVU NA 48 SATI


Efikasniji rad nadležnih institucija osnova je Prednacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji se ovih dana, putem javnih rasprava, predstavlja javnosti.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu pravde, Radomira Ilića, glavna karakteristika Prednacrta zakona je to da nasilnik neće moći da ostane u kući. U slučaju da izvrši krivično delo, biće mu određen pritvor i pokrenuće se krivični postupak.

Kako je zakonodavac predvideo, preko osnovnog javnog tužilaštva biće uspostavljen sistem koordinacije koji inače postoji u Zrenjaninu, i taj model će se primenjivati u celoj zemlji. Uz to, važno je pomenuti da su u sklopu Prednacrta zakona neophodne hitne mere u predistražnom postupku, kao i to da treba pooštriti kazne prema počiniocioma porodičnog nasilja.

U sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja nadležni su pre svih policija, javno tužilaštvo, sudovi opšte nadležnosti, centri za socijalni rad, vaspitno – obrazovne i zdravsteve ustanove, kao i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija