Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREPORUKE ZA RAD SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA


PREPORUKE

za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

1. PREPORUČUJE SE da za vreme vanrednog stanja sudije Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, apelacionih sudova, rad po predmetima obavljaju od kuće, izuzev kada je neophodno da se održe sednice sudskih veća i u drugim hitnim predmetima kada je njihovo prisustvo neophodno u sedištu suda.

Sudije viših, osnovnih, privrednih i prekršajnih sudova rad po predmetima obavljaju u zgradi suda, osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće, po odluci predsednika suda.

Zamenici javnih tužilaca rad po predmetima obavljaju u zgradi javnog tužilaštva, osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće, po odluci javnog tužioca ili Republičkog javnog tužioca.

2. PREPORUČUJE SE da se zaposlenima u svim sudovima i javnim tužilaštvima koji su stariji od 60 godina, zaposlenima koji imaju hronične zdravstvene probleme, kao i zaposlenima koji imaju decu do navršenih 12 godina života, omogući da poslove obavljaju od kuće, o čemu će odluku doneti predsednik suda, odnosno javni tužilac. Ako su oba supružnika zaposlena i sudu ili javnom tužilaštvu, može se omogućiti da samo jedan od supružnika obavlja poslove od kuće.

3. PREPORUČUJE SE predsednicima sudova i javnim tužiocima da rad ostalih zaposlenih u sudu, odnosno javnom tužilaštvu organizuju na način da se obezbedi prisustvo samo zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje poslova u skladu sa ostalim preporukama.

4. PREPORUČUJE SE starešinama zgrada pravosudnih organa da rad pravosudne straže organizuju na način da se obezbedi neprekidno dežurstvo, kao i da se sprovede kontrola koja lica koja ulaze u zgrade pravosudnih organa, u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

5. PREPORUČUJE SE predsedniku Upravnog suda da obezbedi efikasan rad suda u cilju nesmetanog odlučivanja u naročito hitnim predmetima iz nadležnosti tog suda. Radi sprovođenja ove preporuke, predsednik Upravnog suda može doneti vanredni raspored rada sudija tako da postupajuće sudije mogu da određene poslove obavljaju od kuće, a poslove za koje je neophodno njihovo prisustvo obavljaju u zgradi suda.

6. PREPORUČUJE SE da u krivičnim predmetima nadležni sudovi i javna tužilaštava postupaju u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela iz čl, 235, 248. i 249. Krivičnog zakonika, u predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao i drugim predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem. U ostalim predmetima odlažu se glavni pretresi i sprovođenje procesnih radnji pre optuženja.

7. PREPORUČUJE SE da u građanskim predmetima nadležni sudovi odlože ročišta u građanskopravnim sporovima, sprovođenje izvršnih radnji u izvršnim postupcima, izuzev sprovođenja izvršenja radi izdržavanja i ročišta u vanparničnim postupcima, osim:

- građanskopravnih sporova koji su po zakonu hitni,

- održavanja ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije (naročito postupanje u statusnim stvarima i podnetim predlozima za određivanje mera obezbeđenja - prethodnih i privremenih mera),

- postupaka pravne i međunarodno - pravne pomoći koji se odnose na legalizaciju isprava, uz prethodnu najavu predsedniku suda,

- postupaka stečaja i reorganizacije,

- odlučivanja o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja,

- odlučivanja u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva,

- odlučivanja u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Preporučuje se nadležnim sudovima da u građanskim predmetima u kojima se ročišta održavaju u skladu sa ovom preporukom, uvaži pismenu molbu za odlaganje ročišta punomoćnika advokata učesnika u postupku, a stariji je od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina, Uz molbu se podnosi pismeni dokaz o navedenim činjenicama, kao i pismena saglasnost vlastodavca.

U građanskopravnim predmetima u drugom stepenu sudije poslove obavljaju od kuće, izuzev kada je neophodno da se održe sednice sudskih veća.

8. PREPORUČUJE SE predsednicima sudova i javnim tužiocima da za sprovođenje ovih preporuka donesu uputstva u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima.

9. PREPORUČUJE SE predsednicima sudova i javnim tužiocima da obezbede prijem pismena, uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koji mogu da mu pristupe. Uvid u predmete treba ograničiti samo za predmete u kojima se postupa u skladu sa ovim preporukama. Izdavanje potvrda sprovodi se samo ako podnosilac ukaže na opravdanost hitnog izdavanja, na način da se spreči širenje zaraznih bolesti. Informacije o mogućnosti, načinu, vremenu i mestu obavljanja predmetnih radnji treba da budu istaknute na vidnom mestu u zgradi suda, odnosno javnog tužilaštva, kao i na internet prezentacijama sudova, javnih tužilaštava i Ministarstva pravde.

10. PREPORUČUJE SE da se u sudskim predmetima koji nisu navedeni u prethodnim preporukama odlože pretresi, ročišta i drugi neposredan rad sa strankama.

11. PREPORUČUJE SE da prekršajni sudovi postupaju u predmetima protiv maloletnih učinilaca prekršaja, odnosno gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, javni red i mir, u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao i drugim predmetima za prekršaje za koje je primljen veći broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem. U ostalim predmetima odlažu se pretresi pred prekršajnim sudovima i sprovođenje procesnih radnji pre optuženja.

12. Pod radom od kuće podrazumevaju se:

- poslovi radnog mesta koji su pogodni za rad na daljinu,

- poslovi koji sadrže upotrebu telefona, interneta, e-mejlova i slično,

- ostali poslovi za čije obavljanje nije neophodno korišćenje zgrade pravosudnog organa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 17.03.2020.
Naslov: Redakcija