Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Uklanjanje nepropisno parkiranog vozila može se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo. Vozač snosi troškove prethodno preuzetih radnji


Ako pauk počne da vam diže i odnosi nepropisno parkirani automobil, imate puno pravo da tražite da vam ga spuste i vrate, uz plaćanje kazne, sve dok vozilo "Parking servisa" ne krene ka nekom od svojih parkinga!

Slučaj vozača crvenog "ferarija" koji je pre nekoliko dana parkirao svoj skupoceni automobil pored trafike na Crvenom krstu, u neposrednoj blizini pešačkog prelaza, uzburkao je javnost, ali i pomogao da se razreše određene dileme.

- JKP "Parking servis" je reagovalo u pomenutom slučaju u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon). Dizalica je intervenisala po nalogu nadležnog organa. Međutim, prema pomenutom zakonu, auto nije podignut jer se vlasnik pojavio u toku samog procesa podizanja vozila - kažu iz "Parking servisa".

Oni objašnjavaju, pozivajući se na pomenuti zakon, "da se uklanjanje vozila može prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo".

- Vozači plaćaju prekršajni nalog Saobraćajne policije u iznosu od 5.000 dinara. Radnici ne mogu da uklone automobil ukoliko se pojavi vlasnik automobila pre nego što dizalica krene sa mesta odakle je podigla vozilo - kažu iz ovog preduzeća.

Prema članu 296 Zakona, policijski službenik koji zatekne nepropisno parkirano vozilo može reći vozaču da ukloni vozilo, ali ako on nije tu, imaće svega nekoliko minuta da se pojavi i spreči odnošenje.

- Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta, policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču - piše u Zakonu.

Isti postupak i minutaža važe i za situaciju kada vozač bude uhvaćen zahvaljujući video-nadzoru ili foto-zapisu, ali i kada policajac zatekne "odbačeno vozilo".

Ukoliko ste dovoljno brzi, možete izbeći plaćanje kazne od 5.000 dinara, navodi se u Zakonu.

- Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo. Vozač snosi troškove prethodno preuzetih radnji - navodi se u Zakonu.

Podizanje nepropisno parkiranog vozila pa spuštanje po dolasku vlasnika uopšte nije redak slučaj, tvrde u "Parking servisu".

- U Beogradu se svakodnevno prekine proces podizanja i odnošenja između pet i deset vozila - kažu iz tog javnog gradskog preduzeća.

Neizmirena dugovanja prema "Parking servisu" iznose oko 308 miliona dinara.

- Potraživanja se odnose na izdate, a nenaplaćene dnevne parking karte. "Parking servis" je, radi prinudne naplate, a zaključno sa januarom 2018. godine, predao izvršiteljima preko 26.000 predmeta - kažu iz tog preduzeća.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US)

13. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila

Član 296

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja. 

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave. 

Ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila. 

Policijski službenik, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo. 

Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to. 

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 6. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila. 

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo. 

U slučaju iz stava 8. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji. 

Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Vlada određuje visinu naknade za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge. 

Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade. 

Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Izvor: Vebsajt Blic, Suzana Luković, 17.03.2018.
Naslov: Redakcija