Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: OTVORENI POSTUPCI U JAVNIM NABAVKAMA I SPREčAVANJE PREGOVARAčKIH POSTUPAKA NEOPHODNI SU USLOVI ZA SLOBODNU KONKURENCIJU MEđU PONUđAčIMA


Zaštita konkurencije ima cilj da omogući efikasno takmičenje, dok je svrha javnih nabavki da se racionalno i transparentno troše budžetska sredstva. To omogućava privredi da po jasno utvrđenim i unapred poznatim kriterijumima učestvuju u postupcima javnih nabavki i iskoriste šansu da ponude i prodaju dobra ili usluge javnom sektoru, pod ekonomski najpovoljnijim uslovima, rekla je Vidosava Džagić, potpredsednica PKS na otvaranju seminara "Antikorupcijski izazovi sistema javnih nabavki i politike konkurencije".

EU je značaju javnih nabavki i politici konkurencije posvetila dva poglavlja u procesu pregovora sa Srbijom. Pregovori imaju jak fokus, ne samo na usklađivanje, već i na sprovođenje usklađenih propisa. PKS nastoji da pomogne u kreiranju što boljeg poslovnog okruženja, što je neophodan uslov rasta i razvoja privrede u celini i prva briga svih naših članica. Želimo da se uspostave jasni propisi koji nas štite od svih koji žele da prevare tržište i nametnu svoja pravila, objasnila je Džagić.

Praksa je pokazala da često problemi iz oblasti javnih nabavki, mogu da usmere preduzeća prema zabranjenim sporazumima ili postupcima u smislu Zakona o zaštiti konkurencije. Naš je cilj da edukujemo i ponuđače i naručioce kako da prepoznaju nedozvoljene radne ali i postupke koji im stoje na raspolaganju u vezi zaštite konkurencije ili korupcije, objasnila je Džagić.

Uprava za javne nabavke nastaviće da promoviše otvorene postupke u nabavkama i sprečavanje pregovaračkih postupaka, kako bi se obezbedili uslovi za slobodnu konkurenciju, rekao je direktor Predrag Jovanović. To je, prema njegovim rečima, veoma značajno za same ponuđače, iako stalno traže neku vrstu zaštite, a zaboravljaju da, na kratak rok, to njima ide u prilog.

Ukoliko su izloženi konkurenciji, to ponuđače tera da jačaju svoju konkurentsku prednost, da ponude što povoljnije uslove, snize cenu i samim tim postanu konkurentni u odnosu na druge, objasnio je Jovanović.

Broj ponuda po zaključenom ugovoru u Srbiji je 2,9, dok je evropski prosek do 3,9. Postoji prostor da se ti pokazatelji poboljšaju, a jedan od načina je da se suzbijaju pregovarački postupci bez objavljivanja javnog poziva, jer su netransparentni, a konkurencija ograničena, objasnio je Jovanović.

Otvoreni postupci gde je slobodna konkurencija čine oko 80 odsto ukupne vrednosti svih javnih nabavki, a to znači da se u četiri od pet slučajeva dodeljuju postupci u otvorenom konkurentskom postupku.

Pregovarački postupci, koji treba da budu izuzetak, čine 10 odsto, ali i tu ima prostora da se smanje na pet do šest odsto koliko je evropski prosek. U 2012. godini taj prosek je iznosio 28 odsto dok je u istoj godini za javne nabavke potrošeno oko 303 milijardi dinara. Prošle godine za javne nabavke potrošeno je 262 milijarde, što je za oko 41 milijardu dinara manje, podsetio je Jovanović.

Evropski ekspert za konkurenciju Andrej Plahutnik kazao je da su korupcija, konkurencija i javne nabavke izuzetno tesno povezane, jer je sistem javnih nabavki urađen zbog toga da se obezbedi efikasna upotreba javnih sredstava i da se tržište otvara za više ponuđača.

Suština korupcije i povreda konkurencije je u tome da se neki ponuđači pojavljuju u više navrata i da izbacuju druge nezakonitim delovanjem. To je moguće svesti na najmanju moguću meru kroz krivičnu i upravnu odgovornost, a posebno jačanjem svesti o značaju i rešavanju ovih problema, ukazao je Plahutnik.

Na seminaru koji je održan u PKS učestvovali su Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Čedomir Radojčić, predstavniku Komisije za zaštitu konkurencije, brojni privrednici i predstavnici kompanija.

Cilj skupa je da doprinese boljem razumevanju propisa iz oblasti zaštite konkurencije i iz oblasti javnih nabavki, da definiše mehanizme koji stoje na raspolaganju privrednicima u cilju unapređenja ambijenta poslovanja i bolje pripreme za funkcionisanje na jedinstvenom tržištu i to nacionalnom, regionalnom i evropskom.

PKS je seminar organizovala u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji, koji finansira EU, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ.

D.Vuković

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.3.2014.