Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CARINSKI ZAKON: ZABRANA POVRAćAJA ILI OSLOBOđENJA OD CARINE


Veza: Akt Uprave carina broj 148-07-483-01-224/2009 od 22.06.2009. godine i akt Uprave carina broj 148-03-038-01-123/2/2014 od 10.03.2014. godine

U vezi sa mišljenjem Ministarstva finansija datom u aktu broj 110-00-9/2012-17 od 11.1.2012. godine, kao i u vezi akta Uprave carina broj 148-03-038-01-123/2/2014 od 10.3.2014. godine, obaveštavamo vas da kada je roba dobijena u postupku aktivnog oplemenjivanja, namenjena izvozu uz primenu povoljnijeg tarifnog tretmana predviđenog međunarodnim sporazumom, shodno članu 253. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 111/2012), materijali bez porekla sadržani u toj robi podležu plaćanju uvoznih dažbina. Visina uvoznih dažbina na te materijale utvrđuje se u skladu sa članom 149. stav 1. Carinskog zakona, odnosno iznos tog duga utvrđuje se na osnovu elemenata za određivanje visine uvoznih dažbina (stopa carine, poreklo robe, carinska vrednost robe, kurs, kao i količina, vrsta i stanje robe), koji su shodno propisima, važili za uvoznu robu na dan prihvatanja deklaracije po kojoj je ona stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja. Ujedno vas podsećamo da se član 253. Carinskog zakona odnosi na primenu instituta zabrane povraćaja ili oslobođenja od carine ("no drawback rule") koji je ugrađen u sporazume o slobodnoj trgovini sa ciljem da se onemogući povraćaj ili oslobođenje od plaćanja carine za bilo koji materijal bez porekla koji je korišćen u izradi finalnog proizvoda sa poreklom. Prema svojoj suštini reč je o obavezi plaćanja carine i drugih dažbina jednakog dejstva na sve materijale bez porekla upotrebljene u izradi finalnog proizvoda koji se izvozi sa preferencijalnim poreklom prema odredbama sporazuma o slobodnoj trgovini koji ima ugrađen institut zabrane povraćaja ili oslobođenja. U tom smislu navedena obaveza izvoznika, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, sastoji se ili u zabrani zahteva za povraćaj plaćenih carinskih dažbina (u slučaju uvoza materijala za proizvodnju u sistemu mogućeg povraćaja-aktivno oplemenjivanje sistem povraćaja) ili u plaćanju carine i drugih dažbina jednakog dejstva (u slučaju uvoza materijala za proizvodnju kroz neki od postupaka sa oslobođenjem od plaćanja carinskih dažbina-aktivno oplemenjivanje sistem odlaganja). Kada je ugrađen u sporazum ovaj institut predstavlja jedan od nužnih uslova čija se ispunjenost utvrđuje u svakom konkretnom slučaju u postupku izdavanja dokaza o preferencijalnom poreklu robe (uverenje o kretanju robe EUR.1/EUR-MED ili izjava izvoznika na fakturi) za robu koja se izvozi, i to na osnovu sticaja sva tri obeležja ovog instituta:

1) Materijal bez porekla je upotrebljen u izradi finalnog proizvoda;

2) Materijal bez porekla je uvezen kroz postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, delimično ili potpuno (aktivno oplemenjivanje);

3) Finalni proizvod je sa preferencijalnim poreklom za koji se traži dokaz o poreklu prema odredbama sporazuma koji ima ugrađen institut zabrane povraćaja ili oslobođenja.

Navedeni institut je trenutno sadržan u članu 15. Protokola o poreklu robe sledećih sporazuma o slobodnoj trgovini koje primenjuje Republika Srbija: Sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 ("Službeni  glasnik  RS  -  Međunarodni  ugovori",  broj  88/2007);  Sporazum  o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. Glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008); Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ("Sl. Glasnik RS -Međunarodni ugovori", br. 105/2009) i Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/10), dalje član 15. Protokola o poreklu.

Carinarnice će kao i do sada vršiti obračun i naplatu carine i ostalih dažbina jednakog dejstva, po osnovu člana 15. Protokola o poreklu, na sve materijale bez porekla koji su upotrebljeni u proizvodnji finalnog proizvoda, kroz izvozni postupak kada se zahteva izdavanje dokaza o preferencijalnom poreklu robe (uverenje o kretanju robe EUR.1/EUR-MED ili izjava izvoznika na fakturi), na sledeći način:

1. Pravni osnov za primenu:

-           Član 15. Protokola o poreklu;

-           Član 253. Carinskog zakona Republike Srbije;

- Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku.

2. Popunjavanje carinske isprave za ponovni izvoz robe JCI C3:

Carinska isprava za ponovni izvoz robe će, pored propisanih podataka, obavezno sadržavati i sledeće podatke:

- Rubrika 44 - Posebna šifra za dokazivanje porekla iz grupe U koja će zameniti zahtev za plaćanje carine i drugih dažbina jednakog dejstva na materijale upotrebljene u izradi finalnog proizvoda, radi dokazivanja ispunjenosti uslova iz člana 15. sporazuma za sticanje preferencijalnog porekla:

(U 12) (            /           ) broj/godina

Iznos carine i ostalih dažbina jednakog dejstva navodiće se u ukupnoj vrednosti kroz navedenu šifru u rubrici 44. prvog naimenovanja JCI, uključujući i slučajeve ponovnog izvoza većeg broja finalnih proizvoda iz različitih tarifnih stavova deklarisanih kroz više naimenovanja carinske isprave, kada će navedena šifra imati predznak S.

-           Rubrika 47 - u prvu podelu upisuje se šifra vrste carinske dažbine (01, 02, 05);

- u drugu podelu svakog naimenovanja upisuje se ukupna vrednost svih materijala upotrebljenih u izradi finalnog proizvoda tog naimenovanja;

-           treća podela se ne popunjava;

- u četvrtu podelu upisuje se ukupan iznos obračunate vrste dažbina zaokružen na dva decimalna mesta, za sve materijale upotrebljene u proizvodnji finalnog proizvoda iz posmatranog naimenovanja carinske isprave;

- u petu podelu (NP) upisuje se šifra načina plaćanja ili obezbeđenja plaćanja carinskog duga iz Kodeksa šifara, i to samo kod prve dažbine u prvom naimenovanju.

3. Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja

Navedeni podaci unosiće se u carinsku ispravu na osnovu dokumenta o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja (primer u prilogu), koju će izvoznik obavezno prilagati. Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja će činiti sastavni deo dokazne dokumentacije u izvoznom postupku i kao takva će se prema svom broju i datumu upisivati kao podatak u okviru šifre (U12). Dokument o obračunu dažbina po osnovu zabrane povraćaja ili oslobođenja će obavezno sadržavati podatke podeljene u grupe formirane prema vrsti izvoznog-finalnog proizvoda posebnog tarifnog stava i naimenovanja isprave ponovnog izvoza, i to sledeće: carinsku ispostavu podnošenja, broj i datum carinske isprave C5; vrstu, broj i datum odobrenja postupka aktivnog oplemenjivanja; vrstu robe-materijala prema trgovačkom nazivu, tarifnoj oznaci, količini i vrednosti kako valutnoj tako i dinarskoj utvrđenoj prema kursu važećem na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja; propisanu carinsku stopu za svaku vrstu carinske dažbine; dinarski iznos ukupnog carinskog duga. Navedeni obračun mora jasno da pokaže sve navedene elemente u odnosu na svaki materijal upotrebljen u izradi finalnog proizvoda, a po grupi izvoznog proizvoda za koji se obračun radi. Ukupan zbir ovako dobijenih obračuna po svakom finalnom proizvodu čini iznose koji će se upisivati kao carinska osnovica i iznos dažbina u Rubriku 47 na napred izneti način u odgovarajuće naimenovanje carinske isprave. Specifikacija je raspoloživi podatak koji će carinski organ koristiti za obračun carinskog duga, zbog čega ista, po prirodi stvari, mora biti potpisana i overena od strane odgovornog lica privrednog društva-izvoznika i priložena u originalu kao sastavni deo dokazne dokumentacije podnete uz izvoznu carinsku ispravu.

Ovim aktom se zamenjuje akt Uprave carina broj 148-07-483-01-224/2009 od 22.06.2009. godine.

(Akt Uprave carina broj 148-06-483-01-125/2014 od 14.03.2014. godine)

Prilog 1.

DOKUMENT O OBRAČUNU DAŽBINA PO OSNOVU ZABRANE POVRAĆAJA ILI OSLOBOĐENJA PREMA IZVOZNOM PROIZVODU IZ JCI C3 broj /          

1.         /           /           /           /          

Redni broj naimenovanja; naziv proizvoda; tarifna oznaka; količina; vrednost EUR/RSD

-                      C5       /            E01     /           carinska ispostava      broj      datum  broj      datum

Trgovački naziv

robe

Tarifna

oznaka

Količina

Vrednost

valutna

Vrednost

dinarska

Stopa

carine

Dažbine

jedn.dejstva

Iznos

duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

-                      C5       /            E01     /           carinska ispostava      broj      datum  broj      datum

 

Trgovački naziv

robe

Tarifna

oznaka

Količina

Vrednost

valutna

Vrednost

dinarska

Stopa

carine

Dažbine

jedn.dejstva

Iznos

duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Ukupna vrednost-carinska osnovica naimen.           Ukupan iznos carine za          naimenovanje.

 

Iznos ostalih dažbina jednakog dejstva

2.         /           /           /           _/        

Redni broj naimenovanja; naziv proizvoda; tarifna oznaka; količina; vrednost EUR/RSD

-                      C5       /            E01     /           carinska ispostava      broj      datum  broj      datum

Trgovački naziv

robe

Tarifna

oznaka

Količina

Vrednost

valutna

Vrednost

dinarska

Stopa

carine

Dažbine

jedn.dejstva

Iznos

duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

-                      C5       /            E01     /           carinska ispostava      broj      datum  broj      datum

Trgovački naziv

robe

Tarifna

oznaka

Količina

Vrednost

valutna

Vrednost

dinarska

Stopa

carine

Dažbine

jedn.dejstva

Iznos

duga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Ukupna vrednost-carinska osnovica naimen.           Ukupan iznos carine za          naimenovanje.

 

Iznos ostalih dažbina jednakog dejstva

Privredno društvo

Odgovorno lice

http://www.upravacarina.rs/cyr/Dokumenti%20porekla%20robe/Zabrana%20povraćaja%20ili%20oslobođenja.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 18.3.2014.