Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Rok zastarelosti potraživanja "Parking servisa" prema fizičkim licima iznosi 1 godinu, dok u slučaju pravnih lica ovaj rok iznosi 3 godine. Nastupanjem zastarelosti dužnik prestaje da bude obavezan da svoju obavezu izvrši i poverilac ga na to ne može prinuditi. Međutim, nastupanjem zastarelosti ne prestaje potraživanje poverioca, niti dužnik prestaje da bude dužan – on samo ne može biti prinuđen da obavezu izvrši


Jedno od uvek aktuelnih pitanja u gradovima širom Republike Srbije jeste i pitanje – za koliko zastarevaju kazne za parkiranje (doplatne karte) Parking servisa?

Zastarelost je pravni institut koji predstavlja protek vremena u kojem imalac nekog prava (potraživanja) to svoje pravo nije vršio, usled čega gubi mogućnost da svoje pravo ostvari prinudnim putem – posredstvom suda.

Dakle, nastupanjem zastarelosti dužnik prestaje da bude obavezan da svoju obavezu izvrši i poverilac ga na to ne može prinuditi. Međutim, nastupanjem zastarelosti ne prestaje potraživanje poverioca, niti dužnik prestaje da bude dužan – on samo ne može biti prinuđen da obavezu izvrši.

Posledice zastarelosti su, dakle, sledeće:

  • Poverilac ima pravo da zahteva ispunjenje, pošto njegovo pravo nije prestalo;
  • Dužnik ne može biti prinuđen da izvrši svoju obavezu, to može učiniti jedino dobrovoljno;
  • Dužnik bi u eventualnom sporu MORAO da istakne prigovor zastarelosti, jer sud o zastarelosti ne pazi po službenoj dužnosti već samo po prigovoru dužnika;
  • Ako bi dužnik ipak platio, ne bi mogao da traži od poverioca povraćaj, jer je platio dugovano.

Usluge Parking servisa predstavljaju usluge koje spadaju u takozvanu grupu komunalnih usluga. Do ovakvog stanovišta dolazimo analizom pozitivno pravnih propisa kao što su Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: ZOO), Zakon o komunalnim delatnostima, Odluka o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016 i 36/2017) Skupštine grada Beograda, kao i propisi drugih lokalnih samouprava.

ZOO predviđeno je da potraživanja zastarevaju za 10 godina, ako zakonom nije određen neki drugi rok zastarelosti. Odredba člana 378. stav 1. tačka 1. ZOO predviđa jednogodišnji rok zastarelosti za potraživanja naknade za isporučene komunalne usluge.

Iz navedenog jasno proizilazi da rok zastarelosti potraživanja "Parking servisa" (komunalna delatnost) prema fizičkim licima iznosi 1 godinu, dok u slučaju pravnih lica ovaj rok iznosi 3 godine.

"Parking servis", kao i druga komunalna preduzeća (struja, telefon, televizija) učestalo šalju opomene građanima za zastarela potraživanja. Na ovo "Parking servis" ima pravo jer, kako je ranije objašnjeno, njihovo potraživanje sa nastupanjem zastarelosti ne prestaje, samo prestaje pravo da se ostvari prinudnim putem.

Upravo iz ovog razloga, potrebno je da i građani budu upoznati sa svojim pravima.

Prvo, građani treba da budu upoznati sa činjenicom da ove opomene predstavljaju pokušaj "Parking servisa" da ostvari naplatu potraživanja koja su zastarela isključivo usled nemarnosti samog poverioca.

Drugo, građani treba da znaju da poverilac u ovom slučaju nije sprečen da pokrene bilo koji postupak – u ovom slučaju "Parking servis" pokreće izvršni postupak posredstvom javnih (privatnih) izvršitelja.

Treće, ukoliko "Parking servis" ipak pokrene postupak, najvažnije je da dužnik (građanin) blagovremeno (u roku od 5 dana) izjavi prigovor zastarelosti, budući da o njemu sud ne pazi po službenoj dužnosti.

Ostvarivanje prava i zaštita od prinude naplate zastarelih potraživanja ne podrazumeva komplikovan i skup postupak niti takvu proceduru. Važno je da građani ne izbegavaju da prime opomene ili zaključak o izvršenju javnog izvršitelja, budući da bi na takav način mogli da dođu u situaciju da propuste rokove i izgube mogućnost da ostvare svoja prava.

Sve što građani treba da urade u slučaju pokretanja postupka od strane "Parking servisa" jeste da blagovremeno izjave prigovor zastarelosti, ukoliko je u pitanju zastarelo potraživanje "Parking servisa".

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Jednogodišnji rok zastarelosti

Član 378

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;

2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;

3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;

4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 16.02.2018.
Naslov: Redakcija