Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade


Većina stambenih zgrada u Beogradu nema izabranog upravnika, te će stanari ako u međuvremenu ne izaberu nekog iz svojih redova, ili nekog profesionalca, dobiti - prinudnog. Međutim, zbog raspisanih izbora verovatno je da će se to dogoditi tek u maju ili junu, jer se čeka na propisivanje cene za obavljanje poslova od strane lokalne samouprave.

Rok za registraciju stambenih zgrada i izbor upravnika istekao je još 12. decembra, krajem januara opštinski inspektori su krenuli u obilazak višespratnica dajući stanarima dodatnih mesec dana da se dogovore pre nego što im bude uvedena prinudna uprava.

Ipak, u međuvremenu su raspisani gradski izbori, pa je sigurno samo da do novog saziva Skupštine grada neće biti stečeni uslovi za angažovanje prinudnih upravnika, jer bi gradski parlament trebalo da propiše cenu za obavljanje njihovih poslova.

"Jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade", piše u članu 61 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016).

A kada će biti formirana nova gradska vlast i kada će budući saziv Skupštine grada raspravljati o visini naknade za prinudne upravnike, može se samo nagađati.

Primera radi, na prošle gradske izbore, održane 2014. godine Beograđani su na birališta izašli 16. marta, a gradonačelnik je izabran 24. aprila.

Konstitutivna sednica prema Zakonu o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US i 54/2011) mora biti održana u roku od 15 dana, a gradonačelnik i Gradsko veće izabrani najkasnije u roku od mesec dana od dana održavanja konstitutivne sednice gradskog parlamenta.

Prema toj računici, gradonačelnik bi mogao da bude izabran i krajem aprila, a na dnevni red pred novoizabrane odbornike pitanje cene posla prinudnih upravnika moglo bi da dođe tek u maju. Pa još dok počne primena...

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Preuzimanje poslova održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade radi ostvarenja javnog interesa

Član 61

U slučaju kada lica iz člana 15. ovog zakona ne izvrše potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a nesprovođenjem ovih aktivnosti bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave.

U cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica iz stava 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave može odlukom da utvrdi urbanističke zone ili blokove za koje propisuje obavezu izvršenja određenih aktivnosti u održavanju zgrade, odnosno obavezno investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada, uz mogućnost da se obaveza preduzimanja tih aktivnosti, ako ih ne preduzmu lica iz člana 15. ovog zakona, po osnovu naloga nadležnog organa ispuni prinudno na teret obaveznih lica.

Jedinica lokalne samouprave može odlukom da propiše obavezu održavanja spoljnog izgleda zgrade (fasade) i zabranu promene spoljnog izgleda (zabrana postavljanja klima-uređaja na vidljivom delu zgrade i sl.), uz propisivanje različitih stepena obaveznosti održavanja spoljnog izgleda zgrade, u zavisnosti od urbanističke zone ili bloka u kom se zgrada nalazi.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, jedinica lokalne samouprave ima pravo regresa prema licu koje je bilo dužno da te aktivnosti samo preduzme.

Jedinica lokalne samouprave može doneti odluku kojom predviđa bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade iz stava 2. ovog člana, u kom slučaju jedinica lokalne samouprave obezbeđuje sredstva u budžetu za učešće u projektima finansiranja ovih aktivnosti i donosi odluku kojom propisuje postupak dodele sredstava, procenat učešća i uslove pod kojima jedinica lokalne samouprave učestvuje u finansiranju ovih aktivnosti.

Sredstva za finansiranje radova iz st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Radi ostvarivanja javnog interesa u skladu sa članom 2. ovog zakona, jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

U cilju ostvarivanja javnog interesa u pogledu unapređenja svojstava zgrade, jedinica lokalne samouprave naročito je dužna da najmanje jednom nedeljno obezbedi licima iz člana 15. ovog zakona savetodavnu pomoć za unapređenje energetske efikasnosti zgrade.

Ministar nadležan za poslove stanovanja propisuje kriterijume za utvrđivanje minimalnog iznosa koje određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova iz stava 8. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Blic, Milena Rodić, 13.02.2018.
Naslov: Redakcija