Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: ZAKON PREDVIđA ZADRżAVANJE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS KULTURI, ODNOSNO NACIONALNE PENZIJE. DANOM POčETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, PRESTAJE DA VAżI UREDBA O BLIżIM USLOVIMA I NAčINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. februara 2016. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Preživela su priznanja za vrhunski doprinos u kulturi, odnosno nacionalne penzije. Nisu međutim jasni kritererijumi ni sastav komisije koja će ih dodeljivati. Ko će i na osnovu čega odlučivati?Tenzije oko priznanja tek će početi.

Do sad su se znali kriterijumi koje je određivala Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 36/10). Ali, član 44 novog Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi propisuje da danom početka primene ovog Zakona, prestaje da važi navedena Uredba, kao i da će sva lica koja su stekla pravo na dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja do početka primene ovog Zakona, zadržavaju to pravo.

Ko će sada i po kojim osnovama odlučivati o dodeli nacionalnih penzija? Hoće li biti formirana nova komsiija i u kom roku? Na ova pitanja u Ministarstvu kulture i informisanja još uvek nemaju odgovore.

Komisiju određuje Ministarstvo. Ivan Tasovac, zbog nepoverenja u njen rad, prethodne dve godine nije ni raspisivao konkurs. Smatra- nemoguće je sastaviti adekvatnu komisiju.

Pisac, Vladimir Kecmanović, misli da je moguće napraviti adekvatnu komisiju, ali pre toga treba napraviti adekvatne čvrste norme, ko može da dobije nacionalnu penziju, da bi se komisija sprečila u eventualnom voluntarizmu kasnije.

Predsednica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, Vesna Marjanović, kaže da su dosadašnji kriterijumi bili dovoljno precizni. "Ministarstvo određuje članove komisije, tu treba birati ljude od kredibiliteta, i pustiti ih da rade, i sa kriterijumima koji postoje ja sam sigurna da ćemo dobiti dobre rezultate."

Neke odluke javnost je tumačila kao političke - iako su kriterijumi bili - nagrade, dobre ocene udruženja i vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. "Ministri su se smenjivali, komisije su se smenjivale, i možda su se događale greške oko kojih se polemisalo, na niskom i uvredljivom nivou za one o kojima se radilo", rekao je Minja Subota.

Nacionalnih penzionera sada ima skoro 400, i svi oni će nagrade - u iznosu od 45.000 dinara mesečno - dobijati i dalje. Priznanje ostaje lično i neprenosivo.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi

Član 44.

Danom početka primene ovog zakona, prestaje da važi Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", br. 36/10).

Sva lica koja su stekla pravo na dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja do početka primene ovog zakona, zadržavaju to pravo.

Izvor: Vebsajt RTS, Jovana Đurović, 17.02.2016.
Redakcija