Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDIJAMA: SUDIJA SE RAZREšAVA KAD JE OSUđEN ZA KRIVIčNO DELO NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA OD NAJMANJE šEST MESECI ILI ZA KAżNJIVO DELO KOJE GA čINI NEDOSTOJNIM SUDIJSKE FUNKCIJE, KAD NESTRUčNO VRšI FUNKCIJU ILI ZBOG UčINJENOG TEšKOG DISCIPLINSKOG PREKRšAJA. ODLUKU O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE DONOSI VISOKI SAVET SUDSTVA I PROTIV NJE SUDIJA MOżE IZJAVITI PRIGOVOR VISOKOM SAVETU SUDSTVA U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ODLUKE


U skladu sa članom 62. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015 - dalje: Zakon)sudija se razrešava funkcije kad je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, kad nestručno vrši funkciju ili zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja.

Nakon što Visoki savet sudstva donese odluku o razrešenju sudije zbog teškog disciplinskog prekršaja, sudija u skladu sa članom 57. Zakona ima pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema Odluke.

Ako sudija ne izjavi prigovor, prvostepena odluka će postati pravosnažna, a u suprotnom Visoki savet sudstva će odlučivati po prigovoru.

Odluka o prestanku sudijske funkcije postaje pravnosnažna kada je potvrđena u postupku po prigovoru ili istekom roka za izjavljivanje prigovora ako prigovor nije izjavljen.

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015)

Glava četvrta

PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE

1. Svi razlozi

Član 57

Sudijska funkcija prestaje na zahtev sudije, kad sudija navrši radni vek, kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkcije, kad ne bude izabran na stalnu funkciju ili kad bude razrešen.

Odluku o prestanku sudijske funkcije donosi Visoki savet sudstva i protiv nje sudija može izjaviti prigovor Visokom savetu sudstva u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Visoki savet sudstva može odbaciti prigovor ako nije izjavljen u roku, usvojiti prigovor i izmeniti odluku o prestanku funkcije ili odbiti prigovor i potvrditi odluku o prestanku funkcije.

Odluka o prestanku sudijske funkcije postaje pravnosnažna kada je potvrđena u postupku po prigovoru ili istekom roka za izjavljivanje prigovora ako prigovor nije izjavljen.

6. Razrešenje sudije

Razlozi za razrešenje

Član 62

Sudija se razrešava kad je osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, kad nestručno vrši funkciju ili zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja.

Izvor: Redakcija, 18.02.2016.