Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 52. ZASEDANJU SEPTEMBRA 2013. GODINE
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. FEBRUARA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013 i 17/2014)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI RASHLADNIH UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA U POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI "NEZAVISNOST" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2011)
 • UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010, 61/2013, 111/2013 i 17/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU ZA KORISNIKE SA TERITORIJE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2013 i 9/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU LOKALNOG SAVETA ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU, VISINE STOPE AMORTIZACIJE I UTVRĐIVANJU ZONA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 9/2013)
Izvor: Paragraf Lex