Zastava Bosne i Hercegovine

POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: Rok za komentare 21. januar 2021. godine


Ministarstvo rudarstva i energetike  otpočinje izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici.

S tim u vezi, Ministarstvo rudarstva i energetike istovremeno objavljuje i polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon).

1.         Prikaz problema koji zakon treba da reši i njegovih uzroka:

Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon) donet je 2014. godine, a izmenjen je u 2018. godini. Donošenjem ovog zakona nastavljen je proces reformi energetskog sektora sa ciljem obezbeđenja uslova za razvoj i efikasniji rad svih subjekata koji obavljaju energetske delatnosti prema tržišnim principima poslovanja, kao i usaglašavanje ovog zakona sa propisima Evropske unije.

Tim zakonom u najvećoj meri transponovane su odredbe iz Trećeg energetskog paketa propisa Evropske unije i to: Direktiva 2009/72 iz jula 2009 koja se odnosi na zajednička pravila za unutrašnje tržište električne energije kojom se zamenjuje, odnosno poništava direktiva 2003/54; Uredba 714/2009/ES o uslovima za pristup mreži za prekogranične razmene električne energije kojom se ukida Uredba 1228/2003/ES; Uredba 715/2009 o uslovima za pristup transportnim mrežama prirodnog gasa, na osnovu koje prestaje da važi Uredba 1775/2005; Direktiva 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa, kojom se ukida Uputstvo 2003/55/EZ; Uredba o merama zaštite sigurnosti snabdevanja gasom, na osnovu koje prestaje da važi Uputstvo 2004/67/EZ; Direktiva 2009/28/EK o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora i izmeni i dopuni i potom poništenju Direktive 2001/77/EC i 2003/30/ES.

Na osnovu Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (EZ) između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN ("Službeni glasnik RS", broj 62/06 - u daljem tekstu: Ugovor) i odlukama Ministarskog saveta Energetske zajednice Jugoistočne Evrope stvorena je obaveza da se izvrši usaglašavanje sa: Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. aprila 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahteve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu u Energetsku zajednicu; Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. avgusta 2016. godine o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca u Energetsku zajednicu; Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. avgusta 2016. godine o uspostavljanju mrežnih pravila za zahteve za priključivanje na mrežu sistema za prenos istosmernom strujom visokog napona i istosmerno priključenih modula elektroenergetskog parka u Energetsku zajednicu; Uredbom (EU) 1227/2011 Evropskog parlamenta i Saveta o celovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije; Uredbom EU 2015/1222 kojom se uspostavljaju smernice za raspodelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, Uredbom (EU) 703/2015 kojom se uspostavljaju mrežna pravila za interoperabilnost i pravila za razmenu podataka; Uredbom (EU) 2017/459 kojom se uspostavljaju mrežna pravila za alokaciju kapaciteta za gasni transportni sistem i zamenjuje Uredba 984/2013 NC CAM, Uredbom (EU) 2017/460 kojom se uspostavljaju mrežna pravila za harmonizaciju tarifa za transportni sistema NC TAR, Uredbom (EU) 312/2014 kojom se uspostavljaju mrežna pravila za balansiranje transportne mreže, Uredbom (EU) br. 347/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu.

Vlada je na sednici od 1. marta 2018. godine, Zaključkom 337-1851/2018 usvojila Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2018-2021.) i u skladu sa tim programom, planiran je rok za transpoziciju mrežnih pravila, uspostavljanje smernica za raspodelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, kao i smernica za transevropsku energetsku infrastrukturu.

U tom smislu, izradi Zakona pristupilo se pošto se došlo do zaključka da je neophodno da se na sveobuhvatan i efikasan način reši pitanje preuzimanja relevantnih propisa Evropske unije, kao i rešavanja problema uočenih u praksi primene Zakona o energetici.

Takođe, kako se istovremeno sa pripremom Zakona u ministarstvu nadležnom za poslove energetike pristupilo i izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o energetskoj efikasnosti, pojavila se potreba da se odredbe Zakona usaglase sa odredbama navedenih zakona.

2.         Ciljevi i očekivani efekti zakona

Osnovni cilj Zakona je da se njegovim donošenjem preuzmu odredbe evropske regulative za koju postoji obaveza usaglašavanja, čime će se stvoriti uslovi za sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje električnom energijom, uravnoteženi razvoj sektora energetike u cilju obezbeđivanja potrebnih količina energije za zadovoljavanje potreba kupaca energije, podsticanje konkurentnosti na tržištu na načelima nediskriminacije, razvoj energetske infrastrukture i uvođenja savremenih tehnologija i stvaranja transparentnih, atraktivnih i stabilnih uslova za ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju energetskih objekata, kao i zaštita kupaca.

Nakon donošenja Zakona očekuje se postizanje sledećih efekata:

1. usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa regulatornim okvirom Evropske unije i njenim pravnim tekovinama;

2. stvaranje uslova za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja tržišta Republike Srbije energijom i energentima;

3. otklanjanje nedostataka u primeni važećeg Zakona o energetici;

4. povećanje nivoa transparentnosti, zaštite konkurencije i nediskriminatornog ponašanja;

5. zaštita svih kategorija kupaca, a naročito energetski ugroženih kupaca;

6. zabrana međusobnog subvencionisanja energetskih subjekata;

7. stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa;

 8. stvaranje uslova za efikasno funkcionisanje organizovanog tržišta električne energije, povezivanje dan-unapred tržišta i povezivanje unutardnevnog tržišta na nivou regiona i EU;

9. stvaranje uslova za integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem;

10. dekarbonizacija u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte i energije iz obnovljivih izvora;

11. usklađivanje statusa i uloge Agencije za energetiku Republike Srbije u skladu sa najboljom evropskom praksom.

12. formiranje operativnih rezervi energenata za slučaj kratkoročnih poremećaja u snabdevanju energijom i energentima.

3. Osnovna načela za uređivanje društvenih odnosa u toj oblasti, uključujući i prava i obaveze subjekata na koje se zakon odnosi

Energetska politika

U delu Zakona koji se odnosi na energetsku politiku urediće se članovi koji se odnose na Strategiju razvoja energetike, Program ostvarivanja Strategije i Izveštavanje i izvrši će se dopuna novim članovima koji se odnose na Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan.

Strateški energetski projekat

Zakonom će se definisati strateški energetski projekti u oblasti električne energeije, gasa i nafte. Takođe, Vlada će Zakonom propisati uslove za razvoj i interoperabilnost strateških energetskih projekata.

Agencija za energetiku Republike Srbije će na osnovu Zakona doneti metodologiju i kriterijume koji će se koristiti za procenu ulaganja u strateški energetske projekte.

Mrežna pravila

Zakonom će se urediti nadležnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, operatora prenosnog i distributivnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa u vezi sa prenošenjem mrežnih pravila, odnosno uredbi 2016/1388, 2016/1447 i 2016/631, kojima se uređuje priključenje na prenosni i distributivni sistem električne energije objekata za proizvodnju, krajnjih kupaca i sistema za prenos jednosmernom strujom visokog napona i jednosmerno priključenih modula elektroenergetskog parka, kao i uredbi 703/2015, 2017/459, 2017/460, 312/2014, kojima se uspostavljaju mrežna pravila za interoperabilnost i pravila za razmenu podataka; alokaciju kapaciteta za gasni transportni sistem; harmonizaciju tarifa za transportni sistema NC TAR i mrežna pravila za balansiranje transportne mreže.

Integrisani Nacionalni energetski i klimatski plan

Zakonom se ministarstvo nadležno za poslove energetike ovlašćuje da pripremi Integrisani Nacionalni energetski i klimatski plan u saradnji sa drugim relevantnim ministarstvima.

Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan naročito sadrži:

1) pregled trenutnog stanja u pogledu relevantnih politika;

2) nacionalne ciljeve koji se odnose na sledeće oblasti:

(1) dekarbonizaciju u pogledu emisija gasova sa efektom staklene bašte i energije iz obnovljivih izvora;

(2) energetsku efikasnost;

(3) energetsku sigurnost;

(4) unutrašnje energetsko tržište i

(5) istraživanje, inovacije i konkurentnost;

3) projekcije ostvarivanja ciljeva iz tačke 2) vrše se sprovođenjem postojećih politika i mera;

4) pregled planiranih politika i mera koje se odnose na ostvarivanje ciljeva iz tačke 2 i pregled finansijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje, kao i indikatore za praćenje;

5) procenu efekata planiranih politika i mera za ostvarivanje ciljeva iz tačke 2).

Navedeni plan donosi Vlada, na period do deset godina, a njegovo ažuriranje, nakon isteka četiri godine od njegovog donošenja, sprovodi ministarstvo nadležno za poslove energetike, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za zaštitu životne sredine.

Praćenje realizacije Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog Plana

Sprovođenje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana prati ministarstvo nadležno za poslove energetike i o njegovoj realizaciji svake druge godine priprema izveštaj, koji se dostavlja Vladi.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike obaveštava Sekretarijat Energetske zajednice o donošenju Integrisanog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i dostavlja navedeni izveštaj.

Integritet i transparentnosti veleprodajnog energetskog tržišta

Zakonom će se urediti nadležnosti energetskih subjekata i Agencije za energetiku Republike Srbije u vezi sa prenošenjem Uredbe 1227/2011 čiji je predmet uspostavljanje pravila za zabranu malverzacija koje utiču na funkcionisanje velikoprodajnog tržišta energije i omogućavanje nadzora velikoprodajnog tržišta energije od strane nacionalnog regulatornog tela.

Spajanje organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima

U Zakonu će se, pored ostalog, posebno urediti prenošenje zahteva iz Uredbe 1222/2015, koja definiše pravno-regulatorni okvir za implementaciju ciljnog modela dan-unapred i unutardnevnog spajanja tržišta, na sledeće oblasti:

1.         imenovanje Nominovanog operatora tržišta električne energije (NEMO) za potrebe spajanja srpskog dan-unapred i unutardnevnog organizovanog tržišta električne energije sa susednim tržištima i uloga subjekata u procesu povezivanja tržišta;

2.         uloga Operatora prenosnog sistema električne energije u procesu koordinisanog izračunavanja kapaciteta i procesa spajanja;

3.         uloga Agencija za energetiku Republike Srbije u primeni i nadzoru implementacije.

Toplotna energija

U delu toplotne energije koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, izvršiće se izmene i dopune članova Zakona, kojima će se preciznije definisati nadležnosti Agencije za energetiku Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave.

 Pored toga izvršiće se izmene članova Zakona radi definisanja nadležnosti organa jedinica lokalne samouprave koji treba da postupaju po žalbama na rešenja o izdavanju licenci u prvom i drugom stepenu, kao i odredbi vezanih za sticanje statusa ugroženog kupca toplotne energije, članova kojim se definiše rok za sklapanje Ugovora o snabdevanju toplotnom energijom i rok koji se odnosi na uspostavljanje energetske inspekcije.

S obzirom da će Zakon o obnovljivim izvorima energije urediti oblast korišćenje energije iz obnovljivih izvora, u Zakonu neće postojati odredbe koje se tiču te vrste energije.

Odredbe Zakona koje se odnose na inspekcijski nadzor biće u potpunosti usklađene sa Zakonom o inspekcijskim nadzorom.

Pozivamo zainteresovanu javnost da dostavi pisane predloge i sugestija u vezi sa uređivanjem gore navedenih oblasti, koje će biti predmet uređivanja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u vremenskom periodu do 21. januara 2021. godine na mejl adresu  energetika@mre.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstva rudarstva i energetike, 16.01.2021.
Naslov: Redakcija