Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina koja su propisana članom 216. stav 1. tačka 12)- 15) Carinskog zakona primenjuju se do dana početka primene Zakona, odnosno 05.02.2017. godine


Uprava carina je aktom broj 148-I-030-01-10/2017 od 10.01.2017. godine obavestila sve carinarnice da je dana 06.01.2017. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 - dalje: Zakon), te da se isti primenjuje od 05.02.2017. godine, osim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog Zakona, koje se primenjuju od 1. jula 2017. godine.

Imajući u vidu da da postoje dileme oko primene člana 32. Zakona kojim su brisane, između ostalog, tačke 12)-15) stav 1. člana 216. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015), Uprava carina skreće pažnju na sledeće:

Oslobođenja od plaćanja carinskih dažbina koja su propisana članom 216. stav 1. tačka 12)-15) Carinskog zakona primenjuju se do dana početka primene Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (05.02.2017. godine).

Posebno skreću pažnju da, u skladu sa članom 39. Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, lica iz čl. 32. ovog zakona, koja su do 06.01.2017. godine zaključila kupoprodajni ugovor, mogu, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uvesti robu koja je predmet tog ugovora, pod uslovima iz čl. 216. st. 1. tač. 12)-15) Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015).

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 18.01.2017.
Naslov. Redakcija