Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 18. JANUARA 2016. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU, EKONOMSKOG KOKUSA - RAZMOTRENI I PRIHVAćENI PREDLOZI ZAKONA, KAO I AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O OGLAšAVANJU


166. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 18. januara 2016. godine, članovi Odbora razmatrali su pet predloga zakona, koje je podnela Vlada Republike Srbije i koji su uvršteni u dnevni red Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Odbor je ocenio da su Predlog zakona o policiji, Predlog zakona o javnom redu i miru, Predlog zakona o javnom okupljanju, Predlog zakona o oglašavanju i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, koje je podnela Vlada Republike Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi Odbora prof. dr Žarko Obradović, Tanja Tomašević Damnjanović, Balint Pastor, Svetislav Vukmirica, Žarko Mićin, Neđo Jovanović, Jasmina Obradović, Dragan Polovina, Živan Đurišić i Petar Petrović.

52. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 18. januara 2016. godine, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.

Ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Predlog zakona obrazložio je Sava Savić, pomoćnik ministra.

Tom prilikom, Savić je istakao da predmetni zakon predstavlja okvir za uređenje bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema u Republici Srbiji, i da se istim uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, kao i odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja tih sistema, a da se određuju nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

On je, između ostalog, naglasio da taj akt za cilj ima da informacionu bezbednost reguliše na sistemski način, da se odrede nadležni organi u toj oblasti, subjekti koji obrađuju osetljive podatke o ličnosti, kao i da subjekti koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa preduzmu adekvatne tehničke mere zaštite svojih IKT sistema.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Milutin Mrkonjić, a prisustvovali su članovi dr Vladimir Orlić, Konstantin Arsenović, Olivera Pešić, Vučeta Tošković, Suzana Spasojević, Zoran Bojanić, Dragan Aleksić, Mujo Muković i Branka Bošnjak.

51. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici održanoj 18. januara 2016. godine, Odbor za evropske integracije razmotrio je Predlog zakona o javnom oglašavanju, koji je podnela Vlada, u načelu.

Predlog zakona o javnom oglašavanju Odboru je obrazložio Jovan Stojić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je istakao da Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon) postoji od 2005. godine, ali da se za deset godina tržište mnogo promenilo, prvenstveno zbog digitalizacije, kao i da oglašavanje na internetu nije bilo regulisano zakonom.

"Prvi put smo pokušali da definišemo oglašavanje na javnim prostorima koji se ovim Predlogom zakona stavlja u nadležnost lokalne samouprave, prvi put se reguliše oglašavanje na internetu i oglašavanje za elektronske cigarete", naglasio je Stojić. Na sednici je bilo reči i da je regulisano oglašavanje u vezi alkoholnih pića zbog pojave napitaka sa niskim procentom alkohola. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o javnom oglašavanju, koji je podnela Vlada, u načelu.

Odbor je u nastavku rada odredio delegaciju Odbora za sastanak predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica EU (KOSAK), koji će biti održan u Hagu, 7. i 8. februara 2016. godine, a koju će činiti Aleksandar Senić i Vesna Marković. Odbor je takođe doneo jednoglasnu odluku da predstavnik za učešće na konferenciji "Prednosti proširenja EU - šta bi zemlje podnosioci zahteva mogle da nauče od EU i šta bi EU mogla da nauči od njih", koja će biti održana u Sofiji 26. i 27. februara 2016. godine, bude predsednik Odbora Aleksandar Senić.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Senić a prisustvovali su i članovi Odbora dr Aleksandra Tomić, Katarina Šušnjar, prim. dr Ninoslav Girić, Vesna Marković, Gordana Čomić, Dušica Stojković, Dragan Šormaz, Branko Ružić, Irena Aleksić, dr Ivan Bauer, i zamenici članova Dragan Polovina i Mirjana Andrić.

40. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 18. januara 2016. godine, članovi Odbora razmatrali su i prihvatili Predlog zakona o oglašavanju, u načelu.

U ime Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Predlog zakona obrazložila je Vesna Kovač, državni sekretar.

Kovač je istakla da novi zakon ima za cilj da omogući odgovarajuće alate inspekcijama, odnosno da obezbedi uređenije tržište, kao i odredi jasna pravila igre za sve učesnike na njemu.

Takođe u obrazloženju je istaknuto da je jedan od osnovnih ciljeva donošenja tog zakona i zaštita blagostanja svih potrošača, a posebno osetljivih kategorija poput maloletnika, trudnica ili vozača. S tim u vezi, ona je naročito naglasila da je Predlogom zakona detaljno regulisano obmanjujuće oglašavanje, kao i ograničenja oglašavanja određenih proizvoda, poput duvanskih proizvoda ili alkoholnih pića.

Kovač je podvukla i da novi zakon detaljno reguliše dozvoljene i nedozvoljene načine, predmete i sredstva oglašavanja, sa suštinskim ciljem da pruži zaštitu svim građanima Srbije od oglasnih poruka koje za svoj cilj imaju prevaru, a da je osnovna namera da se oglašivačima osigura pravna sigurnost, a primaocima oglasnih poruka spokoj.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i prihvatio Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.07.2015. godine do 30.09.2015. godine.

Ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sednici su, sa saradnicima, prisustvovali državni sekretari Vesna Kovač i Stevan Nikčević i pomoćnik ministra Renata Pindžo.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a istoj su prisustvovali članovi prof. dr Vladimir Marinković, Siniša Maksimović, Dragoljub Zindović, Ivana Dinić, Nikola Jolović, Saša Maksimović, Goran Vukadinović, Miloš Tošanić, Vladan Milošević i Dragan Jovanović.

23. sastanak Ekonomskog kokusa

Na 23. sastanku Ekonomskog kokusa Narodne skupštine razmatrani su predlozi amandmana na Predlog zakona o oglašavanju.

Predsednik Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimir Marinković pozdravljajući prisutne, istakao je da je uloga Ekonomskog kokusa da obezbedi što bolju komunikaciju između predstavnika privrednika i nadležnih ministarstva u cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog rešenja.

Govoreći o Predlogu zakona o oglašavanju Jovan Stojić, pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, naveo je da Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon) postoji od 2005. godine, ali da se za deset godina tržište promenilo, prvenstveno zbog digitalizacije. On je istakao da se prvi put reguliše oglašavanje na internetu i oglašavanje za elektronske cigarete, dodajući i da je regulisano oglašavanje u vezi alkoholnih pića zbog pojave napitaka sa niskim procentom alkohola

Predstavnici privrednika Miloš Stojković i Milica Stefanović predstavili su 31 amandman koji su na Predlog zakona o oglašavanju podneli narodni poslanici, članovi Ekonomskog kokusa. Ministarstvo trgovine i telekomunikacija prihvatilo je predložene amandmane.

Komentare na Predlog zakona o oglašavanju izneli su članica Ekonomskog kokusa Katarina Rakić, predstavnice NALED-a Jelena Bojović i Dragana Ilić i Slobodanka Cucić iz Apatinske pivare.

Sastanku su, pored predsednika Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimira Marinkovića, prisustvovali članova Kokusa Katarina Rakić, mr Dejan Radenković, Nemanja Nikolić, Milosav Milojević, narodni poslanik Srđan Dragojević, kao i predstavnici Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, NALED-a i predstavnici privrednika.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 18.01.2016.
Naslov: Redakcija