Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE

 

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09 i 101/11 – dr. zakon), u članu 5. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Tužiocu za ratne zločine funkcija ne prestaje navršenjem radnog veka, ako mu nije istekao mandat na koji je izabran za Tužioca za ratne zločine.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, Tužiocu za ratne zločine ta funkcija prestaje istekom mandata na koji je izabran."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA        

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sadržan je u članu 97. tač. 2. i 16. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupke pred sudovima, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa. 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA          

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine uređeno je obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja državnih organa i njihovih organizacionih jedinica radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela ratnih zločina.

Ustavom Republike Srbije i Zakonom o javnom tužilaštvu propisano je da se javni tužilac bira na mandat od šest godina. Zakonom javnom tužilaštvu propisano je da funkcija javnog tužioca prestaje zbog navršavanja radnog veka kada lice koje obavlja tu funkciju navrši 65 godina života.

Zakonom se predlaže da Tužiocu za ratne zločine ta funcija prestaje istekom mandata na koji je izabran, bez obzira ako je u toku trajanja mandata ispunjen uslov za prestanak funkcije zbog navršenja radnog veka. Ovakvo rešenje predlaže se iz razloga specifičnosti poslova Tužilaštva za ratne zločine, koje je nadležno za gonjenje krivičnih dela ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije. Imajući u vidu složenost predmeta na kojima rdi ovo tužilaštvo neophodno je obezbediti kontinuitet rada na tim predmetima, na taj način što bi se omogućilo da javni tužilac koji rukovodi ovim tužilaštvom obavlja tu funkciju do kraja mandata na koji je izabran.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona dopunjuje se član 5. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, tako što se dodaju st. 4. i 5, kojima se predviđa da Tužiocu za ratne zločine funkcija ne prestaje navršenjem radnog veka, ako mu nije istekao mandat na koji je izabran, već mu funkcija prestaje istekom mandata.

Članom 2. Zakona uređeno je stupanje zakona na snagu, odnosno predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena u okviru budžetskih sredstava Tužilaštva za ratne zločine, razdeo 8.2, program 1604-Rad tužilaštva, funkcija 330-Sudovi, programska aktivnost 0005-Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine, ekonomske klasifikacije 411- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412-Socijalni doprinosi na teret poslodavca, a u narednim godinama sredstva će se planirati u okviru limita opredeljenog za Tužilaštvo za ratne zločine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sudijama donese po hitnom postupku, iz razloga što bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Tužilaštva za ratne zločine, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza.        

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije propisano je da zakoni i drugi opšti akti mogu da stupe na snagu i pre osmog dana od dana objavljivanja samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

U slučaju Zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine postoje naročito opravdani razlozi da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da je to neophodno radi sprečavanja nastanka štetnih posledica po rad Tužilaštva za ratne zločine. 

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 17.01.2015.