Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA

 

Član 1.

 U Porodičnom zakonu ("Službeni glasnik RS", br. 18/05 i 72/11 – dr. zakon), u članu 51. stav 1. menja se i glasi:

"(1) Izjava o priznanju očinstva može se dati pred matičarem, organom starateljstva, sudom ili javnim beležnikom."

Član 2.

 U članu 161. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"(3) Sporazumi o zakonskom izdržavanju zaključuju se u obliku javnobeležničkog zapisa."

Član 3.

U članu 179. dodaje se stav 2. koji glasi:

"(2) Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave."

Član 4.

U članu 188. stav 2. menja se i glasi:

"(2) Bračni ugovor zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju."

Član 5.

U članu 189. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"(5) Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave."

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B RA Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona sadržan je u odredbama čl. 97. tač. 7, 10. i 17. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, svojinske odnose, sistem u oblasti brige o deci, kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Porodični zakon ("Službeni glasnik RS", 18/05 i 72/11 – dr. zakon), koji uređuje, pored ostalog, imovinske odnose u porodici, neophodno je uskladiti sa predloženim izmenama Zakona o javnom beležništvu, koje predviđaju, između ostalog, zaključenje određenih ugovora iz oblasti bračnih i porodičnih odnosa u obliku javnobeležničkog zapisa, odnosno javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Rešenja iz Zakona izradili su i usaglasili stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Predloženim zakonom, u okviru Trećeg dela Porodičnog zakona kojim se uređuju odnosi roditelja i dece, u okviru Glave I. Porodični status dece, članom 1. Zakona, dopunjena je odredba člana 51. stav 1. Porodičnog zakona kojom je propisano da se izjava o priznanju očinstva može dati pred matičarem, organom starateljstva ili sudom, tako što je predloženo da se takva izjava može dati i pred javnim beležnikom.

Članom 2. Zakona, dopunjene su odredbe člana 161. Porodičnog zakona u okviru Sedmog dela Porodičnog zakona kojim se uređuje izdržavanje, utoliko što je dodatim stavom 3. predviđeno da se sporazumi o zakonskom izdržavanju zaključuju u obliku javnobeležničkog zapisa.

Članom 3. Zakona, u okviru Osmog dela Porodičnog zakona o imovinskim odnosima, u delu I Imovinski odnosi supružnika, dopunjen je član 179. kojim se uređuje sporazumna deoba supružnika, tako što se u stavu 2. predviđa da se sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene (solimnizovane) isprave.

U okviru istog dela Porodičnog zakona, u odeljku 3. Ugovori supružnika, izmenjena je odredba člana 188. stav 2. i dopunjene odredbe člana 189. Porodičnog zakona.

Tako je članom 4. Zakona, odredba člana 188. stav 2. Porodičnog zakona, o bračnom ugovoru supružnika izmenjena tako što je umesto postojeće odredbe da bračni ugovor mora da bude sačinjen u pismenom obliku i overen od strane sudije, predloženo da se bračni ugovor zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđenjene (solemnizovane) isprave.

Članom 5. Zakona u odredbama kojim se uređuje ugovor o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom supružnika, dopunjene su odredbe člana 189. Porodičnog zakona novim stavom 5. koji predviđa da se ovaj ugovor zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Član 6. Zakona je završna odredba koja uređuje stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.     

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa i ostvarivanje prava građana.  

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 17.01.2015.