Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLEĐIVANJU


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLEĐIVANJU

 

Član 1.

U Zakonu o nasleđivanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95 i 101/03 – US), član 95. menja se i glasi:

"Član 95.

Ovlašćena lica za postupanje pri sačinjavanju međunarodnog zaveštanja su lica određena prema odredbama čl. 87, 88, 91, 108, 109. i 111a ovog zakona."

Član 2.

Posle člana 111. dodaju se naziv pododeljka i član 111a koji glase:

"z) Javnobeležničko zaveštanje

Član 111a

Javnobeležničko zaveštanje sačinjava javni beležnik u obliku javnobeležničkog zapisa."

Član 3.

U članu 113. stav 1. menja se i glasi:

"Ne može biti zaveštajni svedok lice koje je zaveštaocu krvni srodnik u pravoj liniji, pobočni srodnik zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, tazbinski srodnik zaključno s drugim stepenom srodstva, srodnik po usvojenju, supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, bivši vanbračni partner, staralac, bivši staralac, štićenik ili bivši štićenik."

Član 4.

U članu 160. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Ništave su one odredbe sudskog, konzularnog, međunarodnog, brodskog, vojnog i javnobeležničkog zaveštanja kojima se nešto ostavlja sudiji, javnom beležniku odnosno ovlašćenom licu, kao i bračnim drugovima, precima, potomcima i braći i sestrama tih lica.

Ništave su one odredbe pismenog zaveštanja pred svedocima, sudskog, konzularnog, međunarodnog, brodskog, vojnog i javnobeležničkog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima, kao i bračnim drugovima, precima, potomcima i braći i sestrama svedoka."

Član 5.

Član 184. menja se i glasi:

"Član 184.

Ugovor mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da ustupljena imovina ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

U suprotnom, ugovor je ništav."

Član 6.

Član 195. menja se i glasi:

"Član 195.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

U suprotnom, ugovor je ništav."

Član 7.

U članu 231. stav 2. menja se i glasi:

"Ugovor o prenosu naslednog dela mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave."

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Predložene izmene i dopune Zakona o nasleđivanju su neophodne radi usklađivanja sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu. Zakonom se utvrđuje nadležnost javnih beležnika za sačinjavanje javnobeležničkog zaveštanja, kao i potvrđivanje ugovora o ugovora o ustupanju i raspolaganju imovinom za života, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o prenosu naslednog dela u obliku javnobeležničke potvrđene (solemnizovane) isprave.

Rešenja iz Zakona izradili su i usaglasili stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENJA

U članu 1. Zakona kojim se menja član 95. Zakona o nasleđivanju uneseno je ovlašćenje za javnog beležnika za postupanje pri sačinjavanju međunarodnog zaveštanja, radi usklađivanja sa članom 2. Zakona kojim se u Zakon o nasleđivanju dodaje član 111a u kojem je propisano da javnobeležničko zaveštanje sačinjava javni beležnik u obliku javnobeležnikog zapisa.

Članom 2. Zakona dopunjuje se Zakon o nasleđivanju članom 111a kojim se utvrđuje nadležnost javnog beležnika za sačinjavanje javnobeležničkog zaveštanja u obliku javnobeležničkog zapisa.

U članu 3. Zakona menja se odredba člana 113. stav 1. Zakona o nasleđivanju radi preciziranja kruga lica koja ne mogu biti zaveštajni svedoci.

U članu 4. Zakona kojim se menjaju odredbe člana 160. st. 1. i 2. Zakona o nasleđivanju utvrđena je ništavost javnogbeležničkog zaveštanja kojima se nešto ostavlja javnom beležniku, a u skladu sa predviđenom nadležnošću javnog beležnika da sačinjava javnobeležničko zaveštanje. Takođe se predviđa da su ništave odredbe pismenog zaveštanja pred svedocima javnobeležničkog zaveštanja i drugog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima, odnosno bračnim drugovima, precima, potomcima i braći i sestrama svedoka.

Odredbama čl. 5. do 7. Zakona menjaju se odredbe čl. 184, 195. i 231. stav 2. Zakona o nasleđivanju, tako što se propisuje da se ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdražavanju i ugovor o prenosu naslednog dela moraju zaključiti u obliku javnobeležničke potvrđene (solemnizovane isprave).

Član 8. Zakona je završna odredba koja uređuje stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donose po hitnom postupku iz razloga što bi nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravovosudnih organa i ostvarivanje prava građana. 

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 17.01.2015.