Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA: Pismeni deo ispita biće održan 6. februara 2019. godine, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine


Privredna komora Srbije obaveštava o početku ispitnog roka za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika 6. februara 2019. godine, kada će se održati pismeni deo ispita.

Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom na adresu:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE,
Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika,
Resavska 13-15,
11000 Beograd

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte

• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)

• dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV)

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0&- (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu će kandidati biti obavešteni mejlom.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& - tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela.

Mole se kandidati da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po tri pitanja iz svake tematske oblasti.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.12.2018.
Naslov: Redakcija