Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA U POJEDINOSTIMA I AMANDMANI NA PREDLOGE ZAKONA


55. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 17. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, kao i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

Odbor je takođe, u pojedinostima, razmotrio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju od strane narodnih poslanika i Zaštitnika građana podnet je 141 amandman, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili 14.

Odbor je, na sednici, podneo i jedan svoj amandman na član 28. Predloga zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu narodni poslanici podneli su ukupno 104 amandmana, od kojih je, od strane Vlade Republike Srbije i Odbora, prihvaćeno šest.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova narodni poslanici podneli su dva amandmana, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, od strane narodnih poslanika podneto je ukupno pet amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili dva.

Na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu narodni poslanici podneli su ukupno osam amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili dva.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, narodni poslanici podneli su pet amandmana, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, od strane narodnih poslanika podneto je pet amandmana, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji narodni poslanici podneli su tri amandmana, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, od strane narodnih poslanika podneto je šest amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili jedan.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Dragan Paunović, Balint Pastor, Biljana Ilić Stošić, Živan Đurišić, Velinka Tošić, Tanja Tomašević Damnjanović, Neđo Jovanović i Biljana Savović.

160. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 17. decembra 2015. godine razmotrio amandmane ne predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Pre prelaska na rad, članovi Odbora odlučili su da amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva razmatraju na narednoj sednici Odbora.

Na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju, podnet je 141 amandman, a članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom.

Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i svih 104 amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova podneta su dva amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su oba podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora ocenili su i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih pet amandmana podneta na Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, osam amandmana koji su podneti na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, kao i svih pet amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva.

Odbor je ocenio i da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i svih pet amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, tri amandmana koja su podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i svih šest amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Sednici je predsedavala Biljana Hasanović Korać, zamenica predsednika Odbora, a sednici su prisustvovali članovi Odbora Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina, Anamarija Viček, Dragan Nikolić, prof. dr Žarko Obradović, Tanja Tomašević Damnjanović, Neđo Jovanović i Biljana Savović.

161. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 17. decembra 2015. godine razmotrio amandman koji je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podneo na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Članovi Odbora ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Biljana Hasanović Korać, zamenica predsednika Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina, Anamarija Viček, Dragan Nikolić, prof. dr Žarko Obradović, Tanja Tomašević Damnjanović, Neđo Jovanović i Biljana Savović.

162. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 17. decembra 2015. godine razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i na Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti podneto je 26 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Odbor je ocenio da su dva podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da amandmani, u istovetnom tekstu, narodnih poslanika Vladimira Pavićevića i Zorana Živkovića na član 2. Predloga zakona nisu u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbor su ocenili da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Biljana Hasanović Korać, zamenica predsednika Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Branka Janković, Dragan Polovina, Veroljub Arsić, prof. dr Žarko Obradović, Tanja Tomašević Damnjanović, Neđo Jovanović i zamenici članova Jelisaveta Pribojac i Živan Đurišić.

80. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 17. decembra 2015. godine razmatran je i jednoglasno usvojen Predlog da se po hitnom postupku, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini stavi Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Odbor je na sednici odlučio da po hitnom postupku, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), predloži Narodnoj skupštini da na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, uvrsti i Predlog odluke o izboru predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

U nastavku sednice, Odbor je odlučio da Narodnoj skupštini za predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predloži kandidata Hanu Hukić, a za članove Branimira Blagojevića i Jasminu Milenković.

Takođe, članovi Odbora su dali saglasnost Milošu Joviću, koji je zaposlen u Upravi za javne nabavke, a koji je podneo zahtev za dobijanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora mr Dejan Radenković, Zoran Bojanić, Suzana Šarac, Ivan Jovanović, Momo Čolaković, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Radmilo Kostić, Miloš Tošanić i Goran Kovačević.

34. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 17. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, tri predloga zakona koji su na dnevnom redu Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti podneto je 25 amandmana narodnih poslanika, a Odbor i Vlada Republike Srbije nisu prihvatili ni jedan amandman narodnih poslanika. Odbor je podneo i jedan svoj amandman, na član 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članovi Odbora razmotrili su i dva amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i odlučili da, kao i Vlada Republike Srbije ne prihvate podnete amandmane.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva podneto je 14 amandmana narodnih poslanika, a Odbor i Vlada Republike Srbije nisu prihvatili ni jedan podneti amandman.

Sednici su prisustvovali državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik direktora Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Vesna Stanišić.

Sednici je predsedavala prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Odbora, a sednici su prisustvovali članovi Odbora dr Predrag Mijatović, prof. dr Milan Knežević, dr Aleksandar Peranović, prof. dr Milan Knežević, prim. dr Ninoslav Girić, prof. dr Mileta Poskurica, Vladica Dimitrov, Ljiljana Kosorić, dr Darko Laketić, Milena Ćorilić i Anamarija Viček.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 17.12.2015.
Naslov: Redakcija