Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ČIJE SE IZMENE, ODNOSNO DOPUNE VRŠE


ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARAČIJE SE IZMENE, ODNOSNO DOPUNE VRŠE

Član 2.

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice (u daljem tekstu: registracija), OSIM KOD PRIVREMENE REGISTRACIJE KOJA SE VRŠI NA PERIOD KRAĆI OD JEDNE GODINE, za motorna vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, i to: putničkih vozila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala.

Putničkim vozilom, odnosno motociklom, odnosno motociklom sa bočnim sedištem, odnosno teškim triciklom, smatraju se putničko vozilo, odnosno motocikl, odnosno motocikl sa bočnim sedištem, odnosno teški tricikl (u daljem tekstu: motorno vozilo), prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Član 5.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) osoba sa invaliditetom, sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, UZ DOKAZE O ISPUNjENjU PROPISANIH USLOVA;

2) osoba sa invaliditetom, kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, UZ DOKAZE O ISPUNjENjU PROPISANIH USLOVA;

2a) roditelji I USVOJIOCI višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu - na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini, UZ DOKAZE O ISPUNjENjU PROPISANIH USLOVA;

3) zdravstvene ustanove za ambulantna vozila;

3) ZDRAVSTVENE USTANOVE OSNOVANE OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ČIJI JE VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U POTPUNOSTI ILI U VEĆINSKOM DELU - ZA AMBULANTNA VOZILA;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom - za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

5) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

6) vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni.

Dokaze o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog člana izdaju nadležni organi, za godinu u kojoj se vrši registracija.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. stav 3. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama.

AKO FIZIČKO LICE PO VIŠE OSNOVA IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 2A) OVOG ČLANA IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE, TO PRAVO OSTVARUJE NA JEDNO PUTNIČKO VOZILO KOJE SE NA IME TOG LICA, UZ DOKAZE O ISPUNjENjU USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PRVO REGISTRUJE U JEDNOJ GODINI.

Član 5a

Plaćeni porez na upotrebu motornih vozila, za motorno vozilo koje je uništeno, odnosno odjavljeno, odnosno otuđeno, pre isteka važenja registracije, ODNOSNO ZA MOTORNO VOZILO ZA KOJE NADLEŽNOM ORGANU NISU PRUŽENI DOKAZI O ISPUNjENjU USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ ČLANA 5. STAV 1. OVOG ZAKONA, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano.

Kada lice koje nema pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, u skladu sa članom 5. st. 1. i 3. ovog zakona, stekne u toku perioda važenja registracije pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, porez na upotrebu motornih vozila za to vozilo plaća u pripadajućem iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije.

AKO VLASNIK VOZILA KOD ČIJE REGISTRACIJE JE OSTVARENO PRAVO NA UMANjENjE POREZA IZ ČLANA 5. STAV 3. OVOG ZAKONA, PRE ISTEKA VAŽENjA REGISTRACIJE PRESTANE DA TIM VOZILOM OBAVLjA AUTO-TAKSI PREVOZ, ODNOSNO OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE, DUŽAN JE DA ZA PERIOD OD DANA PRESTANKA OBAVLjANjA TE DELATNOSTI TIM VOZILOM DO ISTEKA PERIODA NA KOJI JE VOZILO REGISTROVANO, PLATI PRIPADAJUĆI IZNOS POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA KOJI SE UTVRĐUJE U ODNOSU NA RAZLIKU PROPISANOG IZNOSA POREZA ZA TO VOZILO IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA NA DAN REGISTRACIJE I PLAĆENOG UMANjENOG IZNOSA POREZA, U SRAZMERI SA TIM PERIODOM.

Član 5b

Porez na upotrebu motornih vozila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu I DOKAZ O PLAĆENOM POREZU U SLUČAJU IZ ČLANA 5A STAV 4. OVOG ZAKONA podnosi se, uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, motornog vozila za koje se porez plaća.

Član 6.

Registracija vozila ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila I DOKAZA O PLAĆENOM POREZU U SLUČAJU IZ ČLANA 5A STAV 4. OVOG ZAKONA, u propisanom iznosu.

Član 13a

Poreska obaveza nastaje kod upisa plovila u upisnik i kod svakog produžavanja važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole (U DALjEM TEKSTU: UPIS PLOVILA U UPISNIK), koje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 16.

Porez na upotrebu plovila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu obveznik podnosi uz zahtev za upis u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole - organu nadležnom za upis plovila u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole.

DOKAZ O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU PLOVILA U PROPISANOM IZNOSU I DOKAZ O PLAĆENOM POREZU U SLUČAJU IZ ČLANA 16A STAV 3. OVOG ČLANA, OBVEZNIK PODNOSI UZ ZAHTEV ZA UPIS PLOVILA U UPISNIK - ORGANU NADLEŽNOM ZA UPIS PLOVILA U UPISNIK.

Upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu, UPIS PLOVILA U UPISNIK MOŽE SE IZVRŠITI SAMO UZ DOKAZ, ODNOSNO DOKAZE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ili uz dokaz da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

Dokazom da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti, smatraju se overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, odnosno izvod o registrovanom podatku, izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika, za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila, sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika, odnosno njegovog ovlašćenog lica, o broju i vrsti, odnosno vrstama brodova u skladu sa članom 15. ovog zakona, odnosno broju i površini plutajućih objekata - ugostiteljskih objekata, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, sa naznakom vrste te delatnosti. Overe, odnosno izvod, ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.

Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovila, za plovilo koje je uništeno, odnosno brisano iz upisnika, odnosno otuđeno, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, ODNOSNO ZA PLOVILO ZA KOJE NADLEŽNOM ORGANU NISU PRUŽENI DOKAZI IZ ČLANA 16. STAV 4. OVOG ZAKONA O ISPUNjENjU USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ ČLANA 15A OVOG ZAKONA, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovilu upisanom u upisnik, odnosno kome je produžena važnost brodskog svedočanstva, plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, za koje je porez na upotrebu plovila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovila, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovila u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u skladu sa propisima.

AKO JE OBVEZNIK PRE ISTEKA VAŽENjA UPISA, ODNOSNO VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, PRESTAO DA OBAVLjA REGISTROVANU DELATNOST PLOVILOM KOD ČIJEG UPISA U UPISNIK JE OSTVARENO PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 15A OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA ZA PERIOD OD DANA PRESTANKA OBAVLjANjA TE DELATNOSTI TIM PLOVILOM DO ISTEKA PERIODA NA KOJI JE PLOVILO UPISANO U UPISNIK, PLATI PRIPADAJUĆI IZNOS POREZA NA UPOTREBU PLOVILA KOJI SE UTVRĐUJE SRAZMERNO TOM PERIODU, U ODNOSU NA POREZ ZA TO PLOVILO IZ ČLANA 15. OVOG ZAKONA NA DAN UPISA U UPISNIK.

Član 20.

Porez na upotrebu vazduhoplova obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova, koji traži upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu poreza na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu I DOKAZ O PLAĆENOM POREZU U SLUČAJU IZ ČLANA 20A STAV 3. OVOG ZAKONA.

Upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz stava 2. ovog člana.

Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova, za vazduhoplov koji je uništen, odnosno brisan iz registra, odnosno otuđen, pre isteka važenja potvrde o proveri plovidbenosti, ODNOSNO ZA KOJI NADLEŽNOM ORGANU NISU PRUŽENI DOKAZI O ISPUNjENjU USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ ČLANA 19. STAV 4. OVOG ZAKONA, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu upisanom u registar, odnosno kome nije isteklo važenje potvrde o proveri plovidbenosti, za koju je porez na upotrebu vazduhoplova plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj.

OBVEZNIK KOJI JE VAZDUHOPLOV ZA KOJI JE OSTVARENO PRAVO NA OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 19. STAV 4. OVOG ZAKONA PRESTAO DA KORISTI ZA SPORT, ODNOSNO OBVEZNIK KOME JE PRESTALO SVOJSTVO ČLANA VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA SRBIJE, PRE ISTEKA VAŽENjA UPISA VAZDUHOPLOVA U REGISTAR, ODNOSNO VAŽNOSTI POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, DUŽAN JE DA PLATI PRIPADAJUĆI IZNOS POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA ZA TAJ VAZDUHOPLOV, ZA PERIOD OD DANA PRESTANKA KORIŠĆENjA ZA SPORT, ODNOSNO PRESTANKA ČLANSTVA VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA SRBIJE, DO ISTEKA PERIODA NA KOJI JE VAZDUHOPLOV UPISAN U REGISTAR, ODNOSNO NA KOJI JE PRODUŽENA VAŽNOST POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, KOJI SE UTVRĐUJE SRAZMERNO TOM PERIODU U ODNOSU NA POREZ ZA TAJ VAZDUHOPLOV IZ ČLANA 19. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA NA DAN UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRODUŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI.

Član 21.

Na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom plaća se porez za svaku kalendarsku godinu.

POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE PLAĆA SE ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU, NA REGISTROVANO ORUŽJE UTVRĐENO OVIM ZAKONOM, I TO NA:

1) AUTOMATSKU PUŠKU;

2) POLUAUTOMATSKU PUŠKU;

3) ORUŽJE ZA LIČNU BEZBEDNOST ZA KOJE JE IZDAT ORUŽNI LIST ZA DRŽANjE ORUŽJA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, ODNOSNO DOZVOLA ZA NOŠENjE ORUŽJA, OSIM NA GASNE SPREJEVE I NA UREĐAJE ZA IZAZIVANjE ELEKTROŠOKOVA (ELEKTROŠOKERE ILI PARALIZATORE).

Član 22.

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom izdavanja odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole, za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja, ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKE DOZVOLE, ODNOSNO DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA, ZA ORUŽJE IZ ČLANA 21. OVOG ZAKONA.

Član 23.

Obveznik poreza na registrovano oružje je fizičko i pravno lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost.

Ako je za više pravnih ili fizičkih lica izdat oružni list za držanje i nošenje jednog istog oružja, poreski obveznik je vlasnik oružja.

OBVEZNIK POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE JE LICE NA KOJE GLASI ORUŽNI LIST, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, ODNOSNO DOZVOLA ZA NOŠENjE ORUŽJA.

AKO JE ZA VIŠE LICA IZDAT ORUŽNI LIST, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, ODNOSNO DOZVOLA ZA NOŠENjE, JEDNOG ISTOG ORUŽJA, PORESKI OBVEZNIK JE VLASNIK ORUŽJA.

Član 24.

Porez na registrovano oružje za koje je izdato odobrenje odnosno oružni list za držanje oružja, plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

 

Dinara

1) automatsku pušku

12.540

2) poluautomatsku pušku 

5.020 

Porez na oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja, plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

 

Dinara

1) oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja

3.400

2) oružje za koje je izdat oružni list za držanje i dozvola za nošenje oružja

16.940

ČLAN 24.

POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE PLAĆA SE U GODIŠNjEM IZNOSU, PO SVAKOM KOMADU ORUŽJA, I TO NA:

 

 DINARA

1) AUTOMATSKU PUŠKU

12.700

2) POLUAUTOMATSKU PUŠKU 

5.090

3) ORUŽJE ZA LIČNU BEZBEDNOST ZA KOJE JE IZDAT ORUŽNI LIST ZA DRŽANjE ORUŽJA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA

 

3.440

4) ORUŽJE ZA LIČNU BEZBEDNOST ZA KOJE SU IZDATI ORUŽNI LIST ZA DRŽANjE, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, KAO I DOZVOLA ZA NOŠENjE ORUŽJA

 

17.160

ČLAN 24A

NA REGISTROVANO ORUŽJE IZ ČLANA 21. OVOG ZAKONA ZA KOJE JE U TOKU KALENDARSKE GODINE NASTALA PORESKA OBAVEZA, POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA TU GODINU UTVRĐUJE SE I PLAĆA U PRIPADAJUĆEM IZNOSU U ODNOSU NA IZNOS POREZA IZ ČLANA 24. OVOG ZAKONA, KOJI JE SRAZMERAN PERIODU OD NASTANKA PORESKE OBAVEZE DO ISTEKA TE KALENDARSKE GODINE.

NA REGISTROVANO ORUŽJE IZ ČLANA 21. OVOG ZAKONA ZA KOJE JE PRAVOSNAŽNIM REŠENjEM NADLEŽNOG ORGANA ODUZET ORUŽNI LIST, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, ODNOSNO DOZVOLA ZA NOŠENjE ORUŽJA, POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA TU GODINU UTVRĐUJE SE I PLAĆA U PRIPADAJUĆEM IZNOSU U ODNOSU NA IZNOS POREZA IZ ČLANA 24. OVOG ZAKONA, KOJI JE SRAZMERAN PERIODU OD POČETKA TE KALENDARSKE GODINE, ODNOSNO OD NASTANKA PORESKE OBAVEZE U TOJ GODINI, DO DANA PRAVOSNAŽNOSTI REŠENjA NADLEŽNOG ORGANA.

AKO JE POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE UTVRĐEN I PLAĆEN ZA GODINU U KOJOJ JE PRAVOSNAŽNIM REŠENjEM NADLEŽNOG ORGANA ODUZET ORUŽNI LIST, ODNOSNO KOLEKCIONARSKA DOZVOLA, ODNOSNO DOZVOLA ZA NOŠENjE ORUŽJA, PRIPADAJUĆI IZNOS POREZA ZA PERIOD OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI REŠENjA O ODUZIMANjU ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO DOZVOLE, DO ISTEKA TE GODINE, SMATRA SE VIŠE PLAĆENIM POREZOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

ZA REGISTROVANO ORUŽJE IZ ČLANA 24. TAČKA 3) OVOG ZAKONA ZA KOJE OBVEZNIK U TOKU KALENDARSKE GODINE DOBIJE DOZVOLU ZA NOŠENjE ORUŽJA, PORESKA OBAVEZA ZA TU GODINU IZ TAČKE 3) TOG ČLANA UVEĆAVA SE ZA PRIPADAJUĆI IZNOS, KOJI SE OBRAČUNAVA U ODNOSU NA RAZLIKU IZNOSA POREZA IZ TAČ. 4) I 3) TOG ČLANA SRAZMERNO PERIODU OD DANA IZDAVANjA DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA DO ISTEKA TE KALENDARSKE GODINE.

 POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE UTVRĐUJE SE I PLAĆA U PRIPADAJUĆEM IZNOSU KOJI SE UTVRĐUJE NA NAČIN IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, ZA REGISTROVANO ORUŽJE, I TO:

1)    ZA KOJE U TOKU KALENDARSKE GODINE ISTEKNE A NE PRODUŽI SE VAŽNOST ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKE DOZVOLE, ODNOSNO DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA;

2)    KOJE SE U TOKU KALENDARSKE GODINE ONESPOSOBI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU ORUŽJE I MUNICIJA;

3)    NA KOME SE U TOKU KALENDARSKE GODINE PRENESE PRAVO SVOJINE;

4)    KAD U TOKU KALENDARSKE GODINE NASTUPI SMRT OBVEZNIKA;

5)    KAD NASTUPE DRUGE ČINjENICE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU ORUŽJE I MUNICIJA, KOJE DOVODE DO PRESTANKA PORESKE OBAVEZE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 26.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje mu ZA ORUŽJE IZ ČLANA 21. OVOG ZAKONA dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao oružni list za držanje i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost ISPRAVU O REGISTROVANjU ORUŽJA.

Republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana: izdavanja oružnog lista za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružnog lista za držanje i nošenje oružja odnosno dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost

REPUBLIČKI ORGAN UPRAVE ZADUŽEN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE DUŽAN JE DA PODATKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU U ROKU OD 15 DANA OD DANA:

1)    IZDAVANjA ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKE DOZVOLE, ODNOSNO DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA;

2)    PRAVOSNAŽNOSTI REŠENjA O ODUZIMANjU ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKE DOZVOLE, ODNOSNO DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA;

3)    ISTICANjA VAŽNOSTI ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO KOLEKCIONARSKE DOZVOLE, ODNOSNO DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA, KOJA NIJE PRODUŽENA;

4)    PRIJAVE ONESPOSOBLjAVANjA ORUŽJA;

5)    PRENOSA PRAVA SVOJINE NA REGISTROVANOM ORUŽJU;

6)    PREUZIMANjA ORUŽJA OD STRANE TOG ORGANA NAKON SMRTI VLASNIKA;

7)    NASTUPANjA DRUGIH ČINjENICA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU ORUŽJE I MUNICIJA, KOJE DOVODE DO NASTANKA ILI PRESTANKA PORESKE OBAVEZE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Poreski obveznik plaća porez na registrovano oružje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Nadležnost poreskog organa određuje se prema mestu prebivališta, odnosno sedišta poreskog obveznika.

ČLAN 28A

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100.000 DO 500.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE - OBVEZNIK POREZA KOJI U PROPISANOM ROKU NE UPLATI POREZ IZ ČL. 5B, 16, 20. I 26. OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE - OBVEZNIK POREZA KOJI U PROPISANOM ROKU NE UPLATI POREZ IZ ČL. 5B, 16, 20. I 26. OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA REGISTRACIJU MOTORNOG VOZILA, AKO REGISTRACIJU IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 6).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE UPISA PLOVILA U UPISNIK, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, AKO UPIS PLOVILA, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU PLOVILA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 16. STAV 3).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE UPISA VAZDUHOPLOVA U REGISTAR, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽNOSTI UVERENjA O PLOVIDBENOSTI, AKO UPIS VAZDUHOPLOVA, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 20. STAV 3).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U REPUBLIČKOM ORGANU UPRAVE ZADUŽENOM ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE, AKO NE DOSTAVI, ODNOSNO NE DOSTAVI U PROPISANOM ROKU, PODATKE IZ ČLANA 26. STAV 2. OVOG ZAKONA.

ČLAN 18.

PRVO USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE, ZA PLAĆANjE U 2017. GODINI, IZVRŠIĆE SE U DECEMBRU 2016. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2016. GODINE DO 30. NOVEMBRA 2016. GODINE, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 19.

OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA NEĆE SE PRIMENjIVATI IZNOSI POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE, USKLAĐENI DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA ZA PLAĆANjE U 2016. GODINI, SAGLASNO ODREDBI ČLANA 27A ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ("SL. GLASNIK RS", BR. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - USKLAĐENI DIN. IZN., 120/2012 - USKLAĐENI DIN. IZN., 113/2013 - USKLAĐENI DIN. IZN., 68/2014 - DR. ZAKON I 140/2014 - USKLAĐENI DIN. IZN.).

POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA 2016. GODINU UTVRĐIVAĆE SE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 20.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2016. GODINE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.