Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni din. izn.), u članu 2. stav 1. posle reči: "(u daljem tekstu: registracija)" dodaju se zapeta i reči: "osim kod privremene registracije koja se vrši na period kraći od jedne godine,".

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: "uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;".

U tački 2) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: "uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;".

U tački 2a) posle reči: "roditelji" dodaju se reči: "i usvojioci", a tačka i zapeta na kraju zamenjuju se zapetom i dodaju reči: "uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        zdravstvene ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu - za ambulantna vozila;".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Ako fizičko lice po više osnova iz stava 1. tač. 1) do 2a) ovog člana ima pravo na poresko oslobođenje, to pravo ostvaruje na jedno putničko vozilo koje se na ime tog lica, uz dokaze o ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana, prvo registruje u jednoj godini."

Član 3.

U članu 5a stav 1. posle reči: "registracije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno za motorno vozilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 5. stav 1. ovog zakona".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Ako vlasnik vozila kod čije registracije je ostvareno pravo na umanjenje poreza iz člana 5. stav 3. ovog zakona, pre isteka važenja registracije prestane da tim vozilom obavlja auto-taksi prevoz, odnosno obuku kandidata za vozače, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim vozilom do isteka perioda na koji je vozilo registrovano, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu motornih vozila koji se utvrđuje u odnosu na razliku propisanog iznosa poreza za to vozilo iz člana 4. ovog zakona na dan registracije i plaćenog umanjenog iznosa poreza, u srazmeri sa tim periodom."

Član 4.

U članu 5b stav 2. posle reči: "iznosu" dodaju se reči: "i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog zakona".

Član 5.

U članu 6. posle reči: "motornih vozila" dodaju se reči: "i dokaza o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog člana".

Član 6.

U članu 13a posle reči: "plutajuće dozvole" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: upis plovila u upisnik)".

Član 7.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

"Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 16a stav 3. ovog člana obveznik podnosi uz zahtev za upis plovila u upisnik organu nadležnom za upis plovila u upisnik."

U stavu 3. reči: "Upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu," zamenjuju se rečima: "Upis plovila u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz, odnosno dokaze, iz stava 2. ovog člana".

Član 8.

U članu 16a stav 1. posle reči: "plutajuće dozvole" dodaju se zapeta i reči: "odnosno za plovilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi iz člana 16. stav 4. ovog zakona o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 15a ovog zakona".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Ako je obveznik pre isteka važenja upisa, odnosno važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, prestao da obavlja registrovanu delatnost plovilom kod čijeg upisa u upisnik je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 15a ovog zakona, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim plovilom do isteka perioda na koji je plovilo upisano u upisnik, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu plovila koji se utvrđuje srazmerno tom periodu, u odnosu na porez za to plovilo iz člana 15. ovog zakona na dan upisa u upisnik."

Član 9.

U članu 20. stav 2. posle reči: "iznosu" dodaju se reči: "i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 20a stav 3. ovog zakona".

Član 10.

U članu 20a stav 1. posle reči: "proveri plovidbenosti" dodaju se zapeta i reči: "odnosno za koji nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 19. stav 4. ovog zakona".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Obveznik koji je vazduhoplov za koji je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 19. stav 4. ovog zakona prestao da koristi za sport, odnosno obveznik kome je prestalo svojstvo člana Vazduhoplovnog saveza Srbije, pre isteka važenja upisa vazduhoplova u registar, odnosno važnosti potvrde o proveri plovidbenosti, dužan je da plati pripadajući iznos poreza na upotrebu vazduhoplova za taj vazduhoplov, za period od dana prestanka korišćenja za sport, odnosno prestanka članstva Vazduhoplovnog saveza Srbije, do isteka perioda na koji je vazduhoplov upisan u registar, odnosno na koji je produžena važnost potvrde o proveri plovidbenosti, koji se utvrđuje srazmerno tom periodu u odnosu na porez za taj vazduhoplov iz člana 19. st. 1. do 3. ovog zakona na dan upisa u registar, odnosno produženja potvrde o proveri plovidbenosti."

Član 11.

Član 21. menja se i glasi:

"Član 21.

Porez na registrovano oružje plaća se za svaku kalendarsku godinu, na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom, i to na:

1)         automatsku pušku;

2)         poluautomatsku pušku;

3)         oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, osim na gasne sprejeve i na uređaje za izazivanje elektrošokova (elektrošokere ili paralizatore)."

Član 12.

U članu 22. reči: "odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole, za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja" zamenjuju se rečima: "oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja, za oružje iz člana 21. ovog zakona."

Član 13.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja.

Ako je za više lica izdat oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje jednog istog oružja, poreski obveznik je vlasnik oružja."

Član 14.

Član 24. menja se i glasi:

"Član 24.

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja, i to na:

 

 dinara

1) automatsku pušku

 12.700

2) poluautomatsku pušku 

 5.090 

3) oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola

 

 3.440

4) oružje za ličnu bezbednost za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja

 

 17.160."

Član 15.

Posle člana 24. dodaje se član 24a, koji glasi:

"Član 24a

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je u toku kalendarske godine nastala poreska obaveza, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od nastanka poreske obaveze do isteka te kalendarske godine.

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od početka te kalendarske godine, odnosno od nastanka poreske obaveze u toj godini, do dana pravosnažnosti rešenja nadležnog organa.

Ako je porez na registrovano oružje utvrđen i plaćen za godinu u kojoj je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, pripadajući iznos poreza za period od dana pravosnažnosti rešenja o oduzimanju oružnog lista, odnosno dozvole, do isteka te godine, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Za registrovano oružje iz člana 24. tačka 3) ovog zakona za koje obveznik u toku kalendarske godine dobije dozvolu za nošenje oružja, poreska obaveza za tu godinu iz tačke 3) tog člana uvećava se za pripadajući iznos, koji se obračunava u odnosu na razliku iznosa poreza iz tač. 4) i 3) tog člana srazmerno periodu od dana izdavanja dozvole za nošenje oružja do isteka te kalendarske godine.

Porez na registrovano oružje utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu koji se utvrđuje na način iz st. 2. i 3. ovog člana, za registrovano oružje, i to:

1)         za koje u toku kalendarske godine istekne a ne produži se važnost oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

2)         koje se u toku kalendarske godine onesposobi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija;

3)         na kome se u toku kalendarske godine prenese pravo svojine;

4)         kad u toku kalendarske godine nastupi smrt obveznika;

5)         kad nastupe druge činjenice, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom."

Član 16.

U članu 26. stav 1. posle reči: "podataka koje mu" dodaju se reči: "za oružje iz člana 21. ovog zakona", a reči: "oružni list za držanje i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost" zamenjuju se rečima: "ispravu o registrovanju oružja".

Stav 2. menja se i glasi:

"Republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana:

1)         izdavanja oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

2)         pravosnažnosti rešenja o oduzimanju oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja;

3)         isticanja važnosti oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja, koja nije produžena;

4)         prijave onesposobljavanja oružja;

5)         prenosa prava svojine na registrovanom oružju;

6)         preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika;

7)         nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom."

Član 17.

Posle člana 28. dodaje se član 28a, koji glasi:

"Član 28a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za registraciju motornog vozila, ako registraciju izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu (član 6).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa plovila u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole,odnosno plutajuće dozvole, ako upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu (član 16. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa vazduhoplova u registar, odnosno za produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ako upis vazduhoplova, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u republičkom organu uprave zaduženom za unutrašnje poslove, ako ne dostavi, odnosno ne dostavi u propisanom roku, podatke iz člana 26. stav 2. ovog zakona."

Član 18.

Prvo usklađivanje iznosa poreza na registrovano oružje, za plaćanje u 2017. godini, izvršiće se u decembru 2016. godine indeksom potrošačkih cena, za period od 1. januara 2016. godine do 30. novembra 2016. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na registrovano oružje, usklađeni do početka primene ovog zakona za plaćanje u 2016. godini, saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni din. izn.).

Porez na registrovano oružje za 2016. godinu utvrđivaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom postiže, sadržan je u potrebi usaglašavanja odredaba Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni din. izn. - u daljem tekstu: Zakon) kojima se uređuje porez na registrovano oružje, sa Zakonom o oružju i municiji("Sl. glasnik RS", br. 20/2015), koji se primenjuje od 5. marta 2016. godine. Pri tome se ovim zakonom iznosi poreza na registrovano oružje predlažu u istovetnim iznosima kao što su usklađeni iznosi poreza u kojima bi se porez na registrovano oružje plaćao u 2016. godini da nisu predložene izmene i dopune Zakona.

Imajući u vidu da usvojioci vrše roditeljsko pravo nad usvojenom decom, predlaže se da oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila, koje mogu ostvariti roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu, mogu ostvariti i usvojioci te dece.

Predlaže se sužavanje oslobođenja od poreza na upotrebu motornih vozila za koji su obveznici zdravstvene ustanove, a čiji su predmet ambulantna vozila (koja imaju karakter putničkih vozila), samo za slučajeve kada su osnivači ili vlasnici tih ustanova (u potpunosti ili u većinskom delu) - Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Predlaže se plaćanje odgovarajućeg poreza u srazmernom iznosu za slučaj kad obveznik u toku godine prestane da ispunjava uslove za umanjenje poreza na upotrebu motornih vozila, odnosno na poresko oslobođenje za plovila i vazduhoplove.

Preciziraju se pojedine odredbe, kako bi se njihova primena što doslednije ostvarivala i propisuju se novčane kazne za nepoštovanje odredaba ovog zakona.

  • Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se ciljevi koje ovaj zakon treba da postigne ostvare bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o elementima sistema oporezivanja koji se, saglasno odredbi člana 15. st. 2. i 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) uređuju poreskim zakonom, te se izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

  • Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.   

III.OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTAI POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Imajući u vidu da se iznosi poreza na upotrebu motornih vozila utvrđuju kao godišnji, precizira se da se kod privremene registracije koja se vrši na period kraći od jedne godine porez ne plaća.

Uz čl. 2. do 5.

Predlaže se da usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno o kome usvojilac neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj, zato što u slučaju usvojenja usvojilac vrši roditeljsko pravo nad detetom.

Ujedno se precizira postojeća odredba u smislu da se to pravo može ostvariti ne samo za putničko vozilo čija je registracija prva po redosledu, već za jedno putničko vozilo koje se prvo registruje uz dokaz o ispunjenju propisanih uslova za oslobođenje. Imajući u vidu da taj dokaz dostavlja obveznik, obveznik - fizičko lice koji porez plaća za više vozila može optirati za koje će vozilo ostvariti poresko oslobođenje.

Kad za oslobođenje postoji više zakonskih osnova (npr. kad je jedno lice osoba sa invaliditetom i istovremeno roditelj deteta višestruko ometenog u razvoju koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno kad je jedno lice roditelj dva višestruko ometena deteta...) pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se po jednom osnovu (što znači samo za jedno putničko vozilo).

Imajući u vidu da, prema zakonu kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, teret dokazivanja činjenica od uticaja na smanjenje ili ukidanje poreza snosi poreski obveznik, predlaže se da se plaćeni porez na upotrebu motornih vozila, za vozilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za poresko oslobođenje, ne smatra više ili pogrešno plaćenim porezom.

Predlaže se uvođenje obaveze vlasniku vozila kod čije registracije je ostvareno pravo na umanjenje poreza po osnovu obavljanja taksi delatnosti ili obuke kandidata za vozače, koji pre isteka važenja registracije tim vozilom prestane da obavlja navedenu delatnost, da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim vozilom do isteka perioda na koji je vozilo registrovano, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu motornih vozila.

Uz čl. 6. do 8.

Prema zakonu kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, teret dokazivanja činjenica od uticaja na smanjenje ili ukidanje poreza snosi poreski obveznik. Stoga se predlaže da se plaćeni porez na upotrebu plovila, za plovilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za poresko oslobođenje, ne smatra više ili pogrešno plaćenim porezom.

Predlaže se da se porez na upotrebu plovila plaća u slučaju kad je obveznik pre isteka važenja upisa, brodskog svedočanstva, plovidbene ili plutajuće dozvole, prestao da obavlja registrovanu delatnost plovilom kod čijeg upisa u upisnik je ostvareno pravo na oslobođenje. U tom slučaju se porez plaća za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim plovilom do isteka perioda na koji je plovilo upisano u upisnik, a iznos poreza za plaćanje utvrđuje se srazmerno tom periodu u odnosu na porez za to plovilo na dan upisa u upisnik (koji je propisan na godišnjem nivou).

Ujedno se vrši međusobno pravnotehničko usaglašavanje odredaba kojima se uređuje porez na upotrebu plovila.

Uz čl. 9. i 10.

Prema zakonu kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, teret dokazivanja činjenica od uticaja na smanjenje ili ukidanje poreza snosi poreski obveznik. Stoga se predlaže da se plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova, za vazduhoplov za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za poresko oslobođenje, ne smatra više ili pogrešno plaćenim porezom.

Predlaže se da se porez na upotrebu vazduhoplova plaća u slučaju kad je obveznik vazduhoplov, za koji je ostvareno pravo na oslobođenje, prestao da koristi za sport ili mu je prestalo svojstvo člana Vazduhoplovnog saveza Srbije, pre isteka važenja upisa vazduhoplova u registar, odnosno važnosti potvrde o proveri plovidbenosti. U tom slučaju porez se plaća za period od dana prestanka korišćenja za sport, odnosno prestanka članstva Vazduhoplovnog saveza Srbije, do isteka perioda na koji je vazduhoplov upisan u registar, odnosno na koji je produžena važnost potvrde o proveri plovidbenosti, a iznos poreza utvrđuje se srazmerno tom periodu u odnosu na porez za taj vazduhoplov na dan upisa u registar, odnosno produženja potvrde o proveri plovidbenosti (koji je propisan na godišnjem nivou).

Uz čl. 11. do 14.

Predlaže se usaglašavanje predmeta oporezivanja porezom na registrovano oružje sa Zakonom o oružju i municiji. Naime, od 5. marta 2016. godine, kao dana početka primene Zakona o oružju i municiji, oružjem za ličnu bezbednost smatraju se i gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektroškovova (elektrošokeri i paralizatori), pri čemu se ta oružja mogu nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu. Predlaže se da se navedena oružja izuzmu iz predmeta oporezivanja porezom na registrovano oružje, iz razloga što za konkretno oružje ne postoje elementi koji bi opredelili dan nastanka poreske obaveze i poreskog obveznika (imajući u vidu da se porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem, poreskom obvezniku - licu kome je izdata propisana isprava za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja, počev od izdavanja te isprave).

Prema Zakonu o oružju i municiji, rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole fizičkom licu koje, između ostalih propisanih uslova, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B. Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B. Stoga se predlaže da se i za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdata kolekcionarska dozvola porez na registrovano oružje plaća, po svakom komadu oružja koje je predmet oporezivanja tim porezom.

S tim u vezi, predlaže se usaglašavanje odredaba koje uređuju poreskog obveznika, nastanak poreske obaveze i iznos poreza, sa odredbom koja uređuje predmet oporezivanja. Iznosi poreza na registrovano oružje predlažu se u istovetnim iznosima kao što su usklađeni iznosi poreza u kojima bi se porez po ovom osnovu plaćao u 2016. godini da nisu predložene izmene i dopune odredaba kojima se uređuje porez na registrovano oružje sa Zakonom o oružju i municiji

Uz član 15.

Predlaže se da se porez na registrovano oružje, propisan u godišnjem iznosu, plaća za srazmerni deo godine u slučajevima kad je u toku godine za koju se porez plaća nastala ili prestala poreska obaveza (npr. kad je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzeta isprava za držanje ili za držanje i nošenje oružja, kad je dobijena dozvola za nošenje oružja, kad je istekla a nije produžena važnost isprave za držanje ili za držanje i nošenje oružja, kad se prenese pravo svojine na oružju, kad nastupi smrt obveznika i sl.).

Uz član 16.

Precizira se odredba kojom se uređuje izveštavanje Poreske uprave o promenama u vezi sa ispravama koje su izdate za registrovano oružje, a koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze, odnosno do uvećanja ili umanjenja poreza po tom osnovu.

Uz član 17.

Predlaže se propisivanje novčanih kazni za prekršaj zbog nepoštovanja odredaba ovog zakona.

Uz čl. 18. do 20.

Predlaže se da se prvo usklađivanje iznosa poreza na registrovano oružje, za plaćanje u 2017. godini, izvrši u decembru 2016. godine, indeksom potrošačkih cena, za period od 1. januara 2016. godine do 30. novembra 2016. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2016. godine. S tim u vezi, porez na registrovano oružje za 2016. godinu utvrđivaće se u skladu sa ovim zakonom. Takođe, od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na registrovano oružje, koji su usklađeni do početka primene ovog zakona za plaćanje u 2016. godini, saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon i 140/2014 - usklađeni din. izn.).

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), imajući u vidu da se porez na registrovano oružje utvrđuje na godišnjem nivou a da je neophodno usaglasiti predmet oporezivanja porezom na registrovano oružje sa Zakonom o oružju i municiji, koji se primenjuje od 5. marta 2016. godine.

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu ostvarivanja prihoda po osnovu poreza na registrovano oružje u 2016. godini jer, od početka primene Zakona o oružju i municiji, nastanak poreske obaveze i vrste oružja za ličnu bezbednost ne bi bile usaglašene sa predmetom oporezivanja, a neostvarivanje prihoda moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija koji se finansira iz tih prihoda.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.