Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI


PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

300

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev.;

 

9) ZA PRIJAVU PREBIVALIŠTA NOVOROĐENOG DETETA.

 

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

300

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.;

4) POTVRDU KOJA SE IZDAJE ZA PRIJAVU PREBIVALIŠTA NOVOROĐENOG DETETA.

 

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.030

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.360

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.360

 

 

 

NAPOMENA:

 

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 5. STAVA 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

 

PRELAZNE ODREDBE

ČLAN 4.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.