Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 1. u Napomeni, u tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9), koja glasi:

"9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.".

Član 2.

U Tarifnom broju 11. u Napomeni, u tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.".

Član 3.

U Tarifnom broju 35. u Napomeni, reči: "stava 5." zamenjuju se rečima: "stava 3.".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

• Problemi koje bi ovaj zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, a s tim u vezi, od strane nadležnog organa je iniciran prestanak osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa.

Ministarstvo unutrašnjih poslovadostavilo je inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015 – u daljem tekstu: Zakon). Navedeno ministarstvo uključeno je u realizaciju projekta "Bebo dobro došla na svet" koji, između ostalog, ima za cilj da olakša administrativnu proceduru budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju. U cilju realizacije tog projekta, kao ministarstvo koje je nadležno za postupak prijave prebivališta, a u skladu sa zaključcima Posebne radne grupe za njegovu realizaciju, predlaže se da se propiše oslobođenje od plaćanja takse za poslove i radnje u vezi prijave prebivališta novorođene dece.

 Odredbom člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana("Sl. glasnik RS", br. 87/2011) propisano je da se prijava prebivališta za maloletno lice podnosi u roku od tri meseca od njegovog rođenja, odnosno osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište. Odredbom člana 12. stav 2. tog zakona propisano je da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godina izdaje odgovarajuća potvrda. S tim u vezi, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 1. Odeljka A Tarife republičkih administrativnih taksi kao sastavnog dela Zakona, u smisluda se taksa ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta i Tarifnog broja 11. Odeljka A Tarife, u smislu da se taksa ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Takođe, predlaže se izmena Napomene u Tarifnom broju 35.Odeljka A Tarife koja predstavlja pravno-tehničku redakciju.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji su uređeni zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član1.

Predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 1. Odeljka A Tarife, dodavanjem tačke 9) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa iz tog tarifnog broja ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Uz član2.

Predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 11. Odeljka A Tarife, dodavanjem tačke 4) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa iz tog tarifnog broja ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Uz član3.

Predlaže se izmena Napomene u Tarifnom broju 35. Odeljka A Tarife, koja predstavlja pravno-tehničku redakciju.

Uz član 4.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se da se olakša administrativna procedura budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju, te se predlaže da se prijava prebivališta novorođene dece oslobodi plaćanja republičke administrativne takse.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.