Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: NEOVLAšćENOM OBRADOM PODATAKA O LIčNOSTI KRšE SE čLAN 57. ZAKONA O ZAšTITI PODATAKA O LIčNOSTI I čLAN 146. KRIVIčNOG ZAKONIKA


Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obraća se sve veći broj građana, povodom aktivnosti političkih stranaka u vidu poseta stranačkih aktivista njihovim stanovima, što doživljavaju kao uznemiravanje, a često i kao nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.

Kako se navodi u saopštenju, Poverenik nije ni nadležan ni u mogućnosti da bilo koga spreči u neželjenoj poseti stanovima građana ali podseća građane da nemaju nikakvu obavezu da stranačke aktiviste primaju kao i da odgovaraju na njihova pitanja, da to zavisi isključivo od njihove volje.

Poverenik ocenjuje da je indikativno to da su građani, bar na papiru, nizom odredbi o zaštiti potrošača, u više zakona, zaštićeni od neželjenih poseta trgovaca, posrednika, pružalaca usluga, ali da nema zakonskih odredbi koje bi ih štitile od sličnih uznemiravanja od strane stranačkih aktivista. Vredno je pažnje nadležnih, oni bi morali da ocene da li za održavanje ovakve razlike postoje opravdanja.

Povodom sumnji da stranački aktivisti prilikom pomenutih poseta vrše neovlašćenu obradu podataka o ličnosti, Poverenik još jednom podvači da pravni osnov za bilo kakvu obradu podataka o ličnosti mogu biti samo, ili zakonsko ovlašćenje ili slobodno dat pristanak pojedinca o čijim podacima se radi. Bez ijednog od ta dva osnova radi se o nedozvoljenoj obradi podataka o ličnosti što znači da onaj koji takvu obradu vrši čini prekršaj predviđen članom 57. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

A povodom sumnji da stranački aktivisti koriste zvanične biračke spiskove odnosno izvode iz biračkih spiskova, Poverenik posebno naglašava da nedozvoljeno davanje, saopštavanje ili upotreba u svrhu za koju nisu namenjeni, podataka o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste na osnovu Zakona, predstavlja krivično delo propisano odredbama člana 146 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Poseban, najteži oblik ovog krivičnog dela postoji kada ga izvrši službeno lice i za njega je zaprećena kazna zatvora do tri godine. S tim u vezi, Poverenik izražava zabrinutost i nezadovoljstvo zbog činjenice da javna tužilaštva i pored prisustva niza osnova sumnji da je izvršeno više ovakvih krivičnih dela, ne preduzimaju očekivane aktivnosti.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

X KAZNENE ODREDBE

Član 57

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rukovalac, obrađivač ili korisnik koji ima svojstvo pravnog lica ako:

1) obrađuje podatke bez pristanka suprotno uslovima iz člana 12. ovog zakona;

2) obrađuje podatke suprotno uslovima iz člana 13. ovog zakona;

3) prikuplja podatke od drugog lica suprotno uslovima iz člana 14. stav 2. ovog zakona;

4) pre prikupljanja podataka ne upozna lice na koje se podaci odnose, odnosno drugo lice o uslovima iz člana 15. stav 1. ovog zakona;

5) obrađuje naročito osetljive podatke suprotno čl. 16. do 18. ovog zakona;

6) ne učini dostupnim sve podatke u stanju u kakvom se nalaze suprotno članu 27. stav 2. ovog zakona;

7) ne izda kopiju podatka u obliku u kojem se informacija nalazi suprotno članu 28. stav 1. ovog zakona;

8) ne obriše podatke iz zbirke podataka suprotno članu 36. ovog zakona;

9) ne izvrši rešenje Poverenika po žalbi (član 41. stav 1. ovog zakona);

10) postupi suprotno obavezi čuvanja tajne iz člana 46. st. 1. i 2. ovog zakona;

11) postupi suprotno obavezi preduzimanja mera iz člana 47. stav 2. ovog zakona;

12) ne obrazuje evidenciju, odnosno ne ažurira evidenciju suprotno članu 48. st. 1. i 3. ovog zakona;

13) ne obavesti Poverenika o nameri uspostavljanja zbirke podataka u propisanom roku suprotno članu 49. stav 1. ovog zakona;

14) ne dostavi Povereniku evidenciju, odnosno promene u zbirci podataka u propisanom roku (član 51. stav 1. ovog zakona);

15) iznosi podatke iz Republike Srbije suprotno članu 53. ovog zakona;

16) ne omogući ovlašćenom licu nesmetano vršenje nadzora i ne stavi mu na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju (član 55. ovog zakona);

17) ne postupi po nalozima Poverenika (član 56. stav 2. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 20.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, odnosno organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 146

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 17.12.2015.
Naslov: Redakcija