Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: OSLOBOđENJE OD PLAćANJA TAKSE ZA POSLOVE I RADNJE U VEZI PRIJAVOM PREBIVALIšTA NOVOROđENE DECE


Ministarstvo finansija je, kao predlagač, izradilo, a Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (u daljem tekstu: Predlog zakona).

Predlogom zakona sepredlaže izmena i dopuna u Tarifnom broju 1. Odeljka A Tarife (Takse za spise i radnje organa u RS), dodavanjem tačke 9) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa od 300 dinara iz tog tarifnog broja ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Takođe, predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 11. istog Odeljka A Tarife, dodavanjem tačke 4) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa od 300 dinara iz tog tarifnog broja ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Konačno, predviđeno je da predložene izmene i dopune važećeg Zakona o republičkim administrativnim taksama("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015) stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

U Obrazloženju Predloga zakona navedeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo inicijativu za izmenu i dopunu važećeg Zakona o republičkim administrativnim taksama, s obzirom na to da je navedeno Ministarstvo uključeno u realizaciju projekta "Bebo dobro došla na svet" koji, između ostalog, ima za cilj da olakša administrativnu proceduru budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju.

U cilju realizacije tog projekta, kao ministarstvo koje je nadležno za postupak prijave prebivališta, a u skladu sa zaključcima Posebne radne grupe za njegovu realizaciju, predloženo je da se propiše oslobođenje od plaćanja takse za poslove i radnje u vezi prijave prebivališta novorođene dece. Odredbom člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011) propisano je da se prijava prebivališta za maloletno lice podnosi u roku od tri meseca od njegovog rođenja, odnosno osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište. Odredbom člana 12. stav 2. tog zakona propisano je da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godina izdaje odgovarajuća potvrda. Imajući sve navedeno u vidu, predložene su navedene izmene i dopune u Predlogu zakona.

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 17.12.2015.