Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 35/19), u članu 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"4a)      "javni resurs" je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;ˮ

Član 2.

U članu 50. stav 2. menja se i glasi:

"Javni funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti.ˮ

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Javni funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.ˮ

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 103. stav 1. tačka 9) briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj javni funkcioner ako vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i učestvuje u njihovim političkim aktivnostima suprotno članu 50. st. 1, 2, 4. i 5. ovog zakona.ˮ

Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Vlada je obrazovala Radnu grupu za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa ("Službeni glasnik RSˮ, broj 62/19) (u daljem tekstu: Radna grupa). Zadatak navedene Radne grupe je da u saradnji sa OEBS i KDILjP koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja misija OEBS/KDILjP o proceni izbora. Radna grupa je izvršila početnu analizu svih preporuka izveštaja misija OEBS/KDILjP u periodu od 2003. do 2017. godine i kao jednu od preporuka koja se ponavlja izdvojila preporuku koja se odnosi na finansiranje izborne kampanje. U Konačnom Izveštaju Misije OEBS/KDILjP-a o proceni sprovođenja izbora (Republika Srbija - Predsednički izbori - 2. april 2017. godine) u tački II - ODVAJANjE FUNKCIONERSKIH AKTIVNOSTI preporuka glasi: "Da bi se učesnicima izbora obezbedile jednake mogućnosti u takmičenju, potrebno je strogo podeliti aktivnosti koje su državničke i one koje su stranačke i pridržavati se te podele.ˮ, dok u tački IX - FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE preporuka glasi: "Odredbe o finansiranju stranaka i izborne kampanje se moraju dodatno poboljšati u skladu s ranijim preporukama OEBS/KDILjP-a u cilju uvođenja strožih propisa i veće transparentnosti.ˮ

Radna grupa je pripremila tekst Inicijative izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa ciljem pojačavanja odgovornosti političkih subjekata koje su učesnici izbora kako u smislu korišćenja i raspolaganja javni resursima, odvajanja funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu. U izradi teksta Inicijative Radna grupa je dostavila tekst Inicijative nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom. Konačan tekst Inicijative izmene Zakona urađen je nakon razmatranja sugestija ovih organizacija.

Ministarstvo pravde razmatralo je tekst Inicijative, pa je u potpunosti istu prihvatilo i predložilo Vladi da usvoji predmetne izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Imajući u vidu da je Narodna skupština usvojila novi Zakon o sprečavanju korupcije, koji zamenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, a čija primena počinje od 1. septembra 2020. godine, neophodno je da se i u tom zakonu izvrše izmene i dopune, kao što je predloženo u izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je još uvek na snazi.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije predviđa se da se u članu 2. Zakona o sprečavanju korupcije doda novi pojam "javni resursˮ. Pod javnim resursom podrazumeva se nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Članom 2. Predloga zakona menja se stav 2. u članu 50. Zakona o sprečavanju kopcije, tako što se uvodi zabrana javnim funkcionerima da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti. Takođe, dodaje se novi stav 5, kojim se propisuje zabrana korišćenja javnih skupova kojima prisustvuje u svojstvu javnog funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasuju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.

Članom 3. Predloga zakona uvodi se novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara za prekršaje javnog funkcionera ako postupa suprotno odredbama člana 50. Zakona o sprečavanju korupcije, a koji je izmenjen u članu 2. Predloga zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 14.11.2019.