Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2016. godini moraju da zaključe radni odnos najkasnije 30. decembra, a podnesu zahtev za ostvarivanje prava 31. decembra, kako bi im se o tom pravu odlučivalo po odredbama Zakona koje važe za 2016. godinu


Kako objašnjavaju u Fondu, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine, propisano je da se uslov za starosnu penziju za žene osiguranike sukcesivno podiže svake kalendarske godine za po šest meseci.

- Od 2017. godine za žene osiguranike je uslov za starosnu penziju osim godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok za muškarce i dalje ostaje uslov od 65 godina života i 15 godina staža - kažu u PIO. - Godine života će se uvećavati do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, a to je 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža.

Ukoliko žele žene mogu i u prevremenu penziju, a za to važe drugi uslovi. U 2017. godini morale bi da imaju 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci staža osiguranja. Što se tiče muškaraca njima je neophodno najmanje 56 godina i četiri meseca života i 40 godina staža osiguranja. Uslovi za prevremenu starosnu penziju se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce na 60 godina života i 40 provedenih na poslu.

Promene postoje i kada je reč o porodičnoj penziji. Predviđeno je da se uslov u smislu godina života podiže do 2017. godine, kada će iznositi za udovice 53 godine starosti, dok je za udovce 58 godina života. S tim da udovica u trenutku smrti supružnika mora da ima najmanje 45 godina.

Veliki je problem što, recimo, deca dobijena u prvom braku, iako su na redovnom školovanju, ukoliko njihova majka nije imala 45 godina kada joj je umro drugi muž, odnosno njihov očuh, nemaju pravo na penziju.

Više sreće imaju žene koje su se udavale nekoliko puta. One mogu da biraju od kog će muža da naslede porodičnu penziju, što najčešće rade prema visini čeka. Tako, ukoliko je udovica ostvarila pravo u prvom braku, pa se ponovo udala i po drugi put postala udovica, bez obzira na to da li ima ili nema decu, zadržava pravo na isplatu već ostvarene porodične penzije po smrti prvog supruga. Ali, Zakon kaže da bez obzira na broj sklopljenih brakova, udovica može da prima samo jednu penziju, i to po sopstvenom izboru.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju - ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina i ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje, ona im pripada do 26. godine. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

U slučaju posebnih kategorija osiguranika, kao što su pripadnici MUP, MIP, BIA, VBA, VOA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske policije, Vojske Srbije, za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2017. godini granica se podiže na 54 godine i osam meseci života, 22 godine i šest meseci staža osiguranja, kao i 12 godina i šest meseci efektivno provedenog vremena na radnim mestima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem. Uslovi za starosnu penziju u 2017. godini za ostale policijske službenike podižu se na 58 godina starosti, 25 godina staža i 15 godina efektivno provedenog vremena na radnim mestima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem.

Deca, po slovu Zakona, uvek nasleđuju primanja svojih roditelja. Jedini uslov koji za njih važi je da sve dok se školuju o trošku budžeta, imaju pravo na mesečna primanja - najkasnije do 26. godine, što je rok za dobijanje fakultetske diplome.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko osiguranje, više od petine penzionera u Srbiji nasledilo je penziju od supružnika ili roditelja, a često njihova mesečna primanja veća su od onih koja bi imali da su sačuvali svoje iznose.

Prevremene starosne penzije trajno se umanjuju 0,34 odsto, za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 procenta.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

VI USLOVI ZA STICANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

1. Starosna penzija

Član 19

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju:

1) kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;

2) kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Iz Člana 19a

Izuzetno od člana 19. tačka 1) ovog zakona, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

2) u 2016. godini, 61 godinu života;

3) u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života;

4) u 2018. godini, 62 godine života;

1a Prevremena starosna penzija

Član 19b

Osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života.

Iz Člana 19v

Izuzetno od člana 19b ovog zakona, osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši:

2) u 2016. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 37 godina staža osiguranja i 55 godina života (žena);

3) u 2017. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (muškarac), odnosno 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (žena);

4) u 2018. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života (muškarac), odnosno 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (žena); 

Izvor: Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 16.11.2016.
Naslov: Redakcija