Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 17. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA,DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBOR ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE - RAZMOTREN I PRIHVAćEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAšTITI, ODRżANO JAVNO SLUšANJE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAšTITI PRIRODE


29. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 12. i 17. novembra 2015. godine, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrio je aktuelno stanje u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata i predstavke i predloge građana.

Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavio je Odboru najnovije podatke i stanje na terenu. On je naveo da jako veliki broj ljudi prolazi kroz Srbiju, kao i da se taj broj stalno povećava.

Ministarstvo je do sada zajedno sa predstavnicima MUP-a, Komesarijata za izbeglice, Crvenog krsta, UNHCR-a, UNICEF-a i drugih saradnika iz civilnog i nevladinog sektora rukovodilo ovom situacijom na najbolji način. Što se tiče situacije na terenu najteže je u Šidu, mada je malo bolje nakon potpisivanja sporazuma između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske o organizovanom transportu migranata.

Nakon sastanka u Briselu ostalo je nekoliko nedoumica za nas, posebno u pogledu toga šta predstavlja balkanska ruta, koje su naše obaveze u narednom periodu i koliko dugo, pominjanih 50.000 migranata, treba zadržati na teritoriji Srbije, imajući u vidu da njihovo krajnje odredište nije naša zemlja, istakao je Ivanišević.

On je podsetio da od početka krize nije zabeležen nijedan incident između migranata i lokalnog stanovništva. Do danas je 300.000 ljudi prošlo kroz Srbiju, a država je spremna da na 18 tačaka u svakom momentu zbrine, na neko vreme, u proseku oko 3.000 migranta. On je ovu priliku iskoristio da zahvali donatorima i partnerima, uz čiju finansijsku pomoć Srbija ovo može da izvede, bez trošenja svojih budžetskih sredstava.

U toku predstavljanja situacije na terenu i konkretnih akcija države i međunarodnih i domaćih partnera govorilo se o otklanjanju nedostataka pri registraciji migranata, odnosno, razgraničenju između onih koji su tražioci azila i onih koji su u procesu migracije, o bazi podataka registrovanih migranata, o kapacitetima za zbrinjavanje, uz podatak da se može dogoditi da se taj broj poveća ukoliko zapadne zemlje pokrenu proces vraćanja tražilaca azila i migranata u zemlje porekla.

Takođe, govorilo se i o povećanju broja dece migranata, koja su bez pratnje staratelja i aktivnostima koje sprovode centri za socijalni rad na njihovom prihvatu i zbrinjavanju, budžetiranju sredstava za zbrinjavanje, kao i o količini distribuiranih humanitarnih obroka. Članovi Odbora upoznati su i sa obezbeđivanjem zdravstvenih uslova za migrante, što je osnova zaštite i migranata i lokalnog stanovništva.

U razgovoru se moglo čuti da se polna struktura migranata menja, te sada prednjače žene i deca, stari i bolesni. Iz Avganistana dolaze čitave porodice sa malom decom, koje su par godina boravile u Iranu, a sada se upućuju ka Evropi. Međunarodni partneri istakli su da će dalje pružati podršku rešavanju migrantske krize uz napomenu da je potrebno da svi partneri rade svoj deo posla, kako ne bi bilo preklapanja u aktivnostima.

Po okončanju rasprave, predsednica Odbora najavila je novu sednicu sa istom temom za mesec dana.

Takođe, predsednica je obavestila članove Odbora da će predstavke i predloge građana upućene Odboru razmotriti u nastavku ove sednice, o čemu će blagovremeno biti obavešteni.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zamenik Zaštitnika građana, predstavnici Komesarijata za izbeglice, Crvenog krsta, UNHCR-a, UNICEF-a i civilnog i nevladinog sektora.

U nastavku sednice, 17. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj Radne grupe o predstavkama i predlozima građana, koji su upućeni Odboru. Članove Odbora je sa Izveštajem ukratko upoznala članica Radne grupe Milanka Jevtović Vukojičić.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno usvojili Izveštaj Radne grupe.

Predsednica Odbora Vesna Rakonjac najavila je da će Odbor na narednoj sednici razmatrati plan rada do kraja 2015. godine, imajući u vidu veliki broj zahteva za održavanjem javnih slušanja i tematskih sednica Odbora.

29. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 17. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u načelu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti obrazložio je, u ime predlagača, prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Tom prilikom prof. Vekić je istakao da se predloženim izmenama i dopunama Zakona precizira pojam zdravstveni radnik, time što se i nastavnici ili saradnici fakulteta zdravstvene struke koji izvode nastavu iz kliničkih predmeta u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, kao i oni koji ne izvode nastavu iz istih ali pružaju zdravstvenu uslugu u zdravstvenim ustanovama smatraju zdravstvenim radnicima.

Takođe, naglašeno je da dopune Zakona predviđaju da se sporazumom zaključenim između zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, fakulteta zdravstvene struke i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Državni sekretar je kao novinu naveo i ujednačavanje pripravničkog staža za sve zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom za koji je predviđeno da traje šest meseci, kao i da Predlog zakona jasno definiše princip izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence odnosno dozvole za samostalni rad.

Sednici je prisustvovao prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kao i dr Verica Lazić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa saradnicom.

Odbor za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine organizovao je javno slušanje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine otvorio je javno slušanje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, istakavši da, u saglasnosti sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, treba raditi na Nacrtu zakona kako bi bio što potpuniji pre nego što uđe u proceduru Narodne skupštine Republike Srbije, kao i da se na taj način poslanici mogu informisati o Nacrtu zakona, ali i edukovati i izneti svoje mišljenje o njemu.

Dr Stana Božić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine naglasila je da će u okviru Ministarstva biti osnovan Zeleni fond Republike Srbije, radi finansiranja zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon).

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Prokić, šef Odseka za ekološke mreže i ocene prihvatljivosti, Pavle Jovanović, rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES konvencije i Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja za zaštićena područja i ekološke mreže, predstavili su prezentacije koje se tiču predloga tehničkih izmena članova Zakonao zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 - ispr. - dalje: Zakon) i njegovog usaglašavanja sa zakonima i standardima Evropske unije.

Nacrtom zakona podneti su predlozi da se dopune delovi Zakonakoji se odnose na planove upravljanja zaštićenim područjem i prava i ovlašćenja čuvara zaštićenih područja koji bi postali službena lica.

CITES konvencijom izmenili bi se članovi Zakona koji se odnose na držanje živih primeraka divljih životinja u zatočeništvu, i trgovinu strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta.

Nakon prezentacija usledila je diskusija u kojoj su prisutni ukazali na sugestije i predloge o Nacrtu zakona, a predsednik Branislav Blažić obećao je da će se zaključci uputiti Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 17.11.2015.
Naslov: Redakcija