Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica, o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i o carinskoj tarifi. Doneta Uredba kojom se određuje tarifa po kojoj advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom se određuje tarifa po kojoj advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć, po kojoj se sastavljaju javnobeležničke isprave i posreduje u rešavanju sporova kada su stranke korisnici besplatne pravne pomoći.

Uredba, koja je doneta na predlog ministra pravde, predviđa da za besplatnu pravnu pomoć, koju pružaju advokati, za sastavljanje javnobeležničke isprave i posredovanje u rešavanju spora, jedinica lokalne samouprave isplaćuje pružaocu celokupnu naknadu i dostavlja pomenutom ministarstvu zahtev za isplatu 50 odsto isplaćene naknade.

Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji će biti upućen Narodnoj skupštini na usvajanje.

Najznačajnije izmene i dopune Predloga zakona su: propisivanje obaveze rezidentnog pravnog lica, koje se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da podnosi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe, imajući u vidu to da je Republika Srbija, kao član Inkluzivnog okvira BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), preuzela obavezu usklađivanja propisa sa minimalnim standardima BEPS akcionog plana.

Cilj akcionog plana je sprečavanje erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom stopom u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.

Izmene se odnose i na usklađivanje zakona koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, u smislu priznavanja rashoda banke u visini iznosa duga koji snosi banka, u skladu sa tim zakonom.

Na sednici je utvrđen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi, kojim se omogućava uvoz poljoprivrednih i šumskih traktora za industrijsku montažu svih snaga (pored postojećih snage od 18 do 37 kW), uz niže carinske stope.

Ova mera je usmerena ka domaćim fabrikama koje se bave serijskom montažom svih vrsta traktora, a omogućiće povećanje angažovanosti postojećih proizvodnih kapaciteta i domaće radne snage, uz povećanje konkurentnosti na domaćem i stranim tržištima.

Takođe, uspostavlja se obaveza, ne samo primene, nego i objavljivanja odluka o svrstavanju određene robe koje donosi Komitet za harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije i Evropska komisija u Službenim glasniku RS. Ovakav vid transparentnosti znatno će olakšati rad carinskih službenika i privrede.

Na sednici je utvrđen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji predviđa da se od 1. januara 2020. godine uvodi oslobađanje od poreza na upotrebu motornih vozila - za motorna vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila).

Takođe, od 1. januara 2020. godine uvodi se oslobađanje od poreza na upotrebu plovila – za plovila za koja je obveznik poreza Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uvedena je poreska olakšica licima kojima je izdata isprava za nošenje oružja, a koja su vlasnici više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost.

Takođe, precizirane su i pojedine odredbe koje uređuju porez na registrovano oružje u cilju usaglašavanja sa Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 i 10/2019), kao i odredbe koje uređuju dostavljanje podataka Poreskoj upravi za potrebe utvrđivanja poreza.

Na sednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, kojim se, nakon usvajanja u Parlamentu, omogućuje njegovo stupanje na snagu.

Vlada je, na osnovu procene lokalnih samouprava, opredelila dodatna sredstva u okviru državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine, u iznosu od 10 miliona dinara.

Zbog obima i složenosti poslova u otklanjanju posledica poplava, dalje izrade potrebne projektne dokumentacije i nepredviđenih i dodatnih radova koje je neophodno izvesti, ova sredstva biće upućena lokalnim samoupravama koje su u obavezi da radove završe u propisanom roku – do 31. decembra 2019. godine.

Usvojena je Odluka o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, kojem će predsedavati direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.10.2019.
Naslov: Redakcija