Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONET PRAVILNIK O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da je donet Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti.

U saopštenju se navodi da je taj dokument donet na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) i primenjivaće se počev od školske 2018/2019. godine.

Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje se zasniva na bilo kom ličnom svojstvu koje osoba ima: rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, statusu migranta/izbeglice, ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, smetnjama u razvoju i invaliditetu i drugo.

Pravilnikom se propisuju: postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi diskriminatorno ponašanje, načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti ustanove protiv segregacije u obrazovanju, odnosno nedozvoljenog izdvajanja učenika na osnovu ličnog svojstva.

Pravilnikom se u obrazovnoj ustanovi zabranjuje diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika, kao i nejednako postupa prema učenicima i zaposlenima.

U slučaju pojave diskriminatornog ponašanja, svaka ustanova mora da poštuje određen redosled postupanja: proveravanje dobijene informacije, zaustavljanje diskriminatornog ponašanja, obaveštavanje i pozivanje roditelja, prikupljanje relevantnih informacija i konsultacije, preduzimanje mera i aktivnosti i praćenje njihovih efekata.

Za ustanove je posebno važna saradnja sa porodicama, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim organima unutrašnjih poslova, centrima za socijalni rad, zdravstvenim službama, ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja (MPNTR), institucijama koje rade na zaštiti prava građana, i organima pravosuđa.

Kroz različite oblike saradnje, od obrazovnih ustanova se očekuje predupređivanje diskriminacije, vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti u svim relacijama, podizanje svesti svih u ustanovi o negativnom delovanju na pojedinca, grupu i ustanovu - do nulte tolerancije.

Takođe, očekuje se stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja, negovanje atmosfere saradnje, uvažavanja, konstruktivne komunikacije - puna posvećenost, kao i razvijanje pozitivnog sistema vrednosti, ističe se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 17.10.2018.
Naslov: Redakcija