Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA - Tekst i obrazloženje


Član 1.

U Zakonu o državnoj pripadnosti i upisu plovila (“Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15), u članu 2. stav 2. posle reči: “brodove” dodaju se reči: “i plovila koja koriste specijalna i posebne jedinice policije koja imaju ugrađeno naoružanje”.

Član 2.

Posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi:

“Član 10a

Ime broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom, oznaka broda unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona, tehničkog plovnog objekta i nepokretne platforme, ime pomorskog broda, oznaka pomorskog tehničkog plovnog objekta, ENI broj broda unutrašnje plovidbe, IMO broj pomorskih plovila, luka upisa plovila, drugi znakovi raspoznavanja određenih tehničkim pravilima za plovila, registarski broj za identifikaciju čamca i plutajućeg objekta unutrašnje plovidbe, odnosno pomorskog plovila, koji su određeni rešenjem ministarstva, ne mogu se isticati, prepravljati i zamenjivati imenima, oznakama, ENI brojevima, IMO brojevima, odnosno registarskim brojevima za identifikaciju koji nisu određeni za ta plovila.”

Član 3.

U članu 40. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

“Posle upisa pomorskog broda iz stava 2. ovog člana, priznata organizacija izdaje svedočanstvo, odnosno brodske isprave za taj brod pod istim uslovima kao i nadležni organ države u čijem je upisniku brodova taj brod bio upisan, pod uslovom da razlozi zbog kojih su propisani posebni uslovi ili odobrena izuzeća i dalje važe.

Prilikom obnove, produženja važnosti svedočanstava, odnosno brodskih isprava, priznata organizacija neće zahtevati drugačije uslove od onih koji su važili u državi u čijem je upisniku brod bio upisan, ako su ti uslovi ostali nepromenjeni.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 60. stav 1. posle reči: “ postupak i”, reč: “zaključkom” zamenjuje se rečju: “rešenjem”.

U stavu 2. reči: “smatraće se da je odustao od podnete prijave, a”, brišu se, a posle reči: “upisnik će”, reč: “obustaviti” zamenjuje se rečju: “prekinuti”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Odredbe ovog člana se primenjuju i na upis jahti, čamaca i plutajućih objekata.”

Član 5.

Član 75. menja se i glasi:

“Član 75.

Na postupak upisivanja plovila u upisnike plovila propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Na postupak izdavanja javnih isprava i vođenja evidencija propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.”

Član 6.

U članu 77. stav 1. menja se i glasi:

“U postupku upisivanja u upisnik brodova organ koji vodi upisnik brodova donosi odluke u obliku rešenja kada odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, dok zaključkom odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom i kada ovim zakonom nije određeno da se donosi rešenje.”

Član 7.

članu 88. stav 3. posle reči: “odbaciće se” dodaje se reč: “rešenjem”.

Član 8.

članu 104. stav 5. reč: “zaključak” zamenjuje se rečju: “rešenje”, a reč: “konačan” zamenjuje se rečju: “konačno”.

Član 9.

U članu 113. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Odredbe čl. 109-112. ovog zakona ne primenjuju se na:

- teretne pomorske brodove manje od 500 BT;

- ratne brodove i javna plovila;

- brodove bez sopstvenog pogona, brodove koji su izgrađeni od drveta, jahte koje se koriste za rekreaciju, sport i razonodu i ribarske brodove;

- brodove koji posle isporuke i završetka gradnje nemaju važeća svedočanstva izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba i međunarodnim konvencijama usvojenim od strane Međunarodne pomorske organizacije i Međunarodne organizacije rada, od strane nadležnih organa države u čiji su upisnik bili upisani;

- brodove kojima je zabranjen ulazak u luke država članica Evropske unije u skladu sa propisima u periodu od poslednje tri godine pre podnošenja zahteva za upis u domaći upisnik pomorskih brodova;

- brodove koji su bili zadržani zbog inspekcijske kontrole od strane lučkih vlasti u luci jedne od država potpisnica Pariskog Memoranduma o razumevanju o kontroli države luke, usvojenog 1982. godine iz razloga što ne ispunjavaju zahteve u pogledu bezbednosti, zaštite i sprečavanja zagađenja u vezi sa gradnjom i opremanjem brodova u skladu sa međunarodnim konvencijama;

- putničke brodove na redovnim linijama u okviru Evropske unije ili redovnim međunarodnim linijama koji ne ispunjavaju zahteve utvrđene propisima o bezbednosti i standardima za putničke brodove više od jedanput poslednje tri godine od trenutka podnošenja zahteva za upis u nacionalni upisnik pomorskih brodova.”

Član 10.

Član 151. menja se i glasi:

“Član 151.

Ako se brod koji je bio brisan iz upisnika brodova zbog toga što je propao ili se pretpostavljalo da je propao ili ako je iz drugih razloga brisan iz upisnika ili zbog toga što je bio proglašen ratnim, odnosno pomorskim plenom ponovo upisuje u upisnik brodova, organ koji vodi upisnik će doneti rešenje o ponovnom upisu broda sa svim onim podacima i upisanim pravima iz upisnika sa kojima je ranije bio upisan, a koji su važili u času brisanja broda i o tome obavestiti vlasnika broda i sva ostala lica u čiju korist je bilo upisano neko pravo na brodu.

Brod koji je bio brisan iz domaćeg upisnika radi upisa u strani upisnik brodova, može ponovo da se upiše u domaći upisnik brodova pod uslovom da je u skladu sa propisom kojim se utvrđuje najviša dopuštena starost brodova za prvi upis u jedan od upisnika brodova.

Brod koji je bio brisan iz domaćeg upisnika brodova, radi trajnog povlačenja iz plovidbe ili radi upisa u upisnik čamaca i plutajućih objekata, može ponovo da se upiše u domaći upisnik brodova pod uslovom da je promenio namenu i da je utvrđeno da je sposoban za plovidbu u skladu sa propisom kojim su utvrđena tehnička pravila i pod uslovom da je u skladu sa propisom kojim se utvrđuje najviša dopuštena starost brodova za prvi upis u jedan od upisnika brodova.

Ponovni upis broda iz stava 2. ovog člana u domaći upisnik brodova dozvoliće organ koji vodi upisnik brodova ako su uz predlog za ponovni upis priložene isprave iz člana 107. stav 1. tač. 1) - 10) ovog zakona.

Ponovni upis broda iz stava 3. ovog člana u domaći upisnik brodova dozvoliće organ koji vodi upisnik brodova ako su uz predlog za ponovni upis priložene isprave iz člana 107. stav 1. tač. 1) - 8) i tačke 10) ovog zakona.”

Član 11.

U članu 158. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju čamca, plutajućeg objekta i drugog plovila koji su odlukom suda ili državnog organa nadležnog za upravljanje oduzetom imovinom dati na korišćenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, upis tih plovila može se izvršiti i na zahtev korisnika kome je to plovilo dato na korišćenje.”

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: “promene” dodaju se reči: “ako se o tome ne vodi službena evidencija”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 12.

članu 159. stav 1. tačka 8) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tačka briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 “Vlasnik uz zahtev za prvi upis čamca, odnosno plutajućeg objekta koji podnosi svedočanstvo o gradnji čamca ili plutajućeg objekta kao ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na čamcu, odnosno plutajućem objektu dužan je da, pored svedočanstva o gradnji čamca, odnosno plutajućeg objekta, podnese i odgovarajući ugovor o gradnji ili ugovor o vršenju usluge gradnje i račune o kupovini odgovarajućih materijala neophodnih za gradnju čamca, odnosno plutajućeg objekta.”

Dosadašnji st. 2-6. postaju st. 3-7.

Član 13.

U članu 166. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Uz zahtev za ponovni upis čamca, odnosno plutajućeg objekta koji je bio upisan u domaći upisnik vlasnik podnosi isprave propisane članom 159. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5) i 8).”

Član 14.

Iznad člana 185. dodaje se naziv glave PRIVREDNI PRESTUPI i član 184a koji glase:

“PRIVREDNI PRESTUPI

Član 184a

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako ističe, prepravlja i zamenjuje imena, oznake, ENI brojeve, IMO brojeve, registarske oznake za identifikaciju na plovilima, druge znakove raspoznavanja određenih tehničkim pravilima za plovila koji nisu dodeljeni tim plovilima (član 10a).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ili privrednom društvu koje izvrši prestup iz stava 1. ovog člana.”

Član 15.

U članu 185. stav 1. posle tačke 17) dodaje se tačka 17a) koja glasi:

“17a) ako odmah pismenim putem ne obavesti lučku kapetaniju u čiji je upisnik brod upisan o promeni ili prestanku ispunjenosti uslova iz člana 42. stava 1. i ne vrati brodsko svedočanstvo (član 42. stav 5);”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

“Novčanom kaznom od 50.000,00 do 300.000,00 dinara kazniće se preduzetnik koji izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.”

Član 16.

U članu 186. posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

“4) istakne prepravljeno i zamenjeno ime, oznake, ENI broj, IMO broj, registarske brojeve za identifikaciju na plovilima i druge znakove raspoznavanja određene tehničkim pravilima za plovila koji nisu dodeljeni tim plovilima (član 10a).”

 

Član 17.

Član 187. menja se i glasi:

“Član 187.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

- upravlja brodom na kome je istaknuto prepravljeno i zamenjeno ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, registarski broj za identifikaciju na plovilima i drugi znakovi raspoznavanja određeni tehničkim pravilima za plovila koji nisu određena tim plovilima (član 10a);

- na plovilu nema istaknuto ime ili oznaku (član 12. st. 1. i 2);

- na čamcu, odnosno plutajućem objektu nema istaknut registarski broj za identifikaciju (član 12. stav 3);

- ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji svaku promenu podataka koji se unose u upisnik (član 158. stav 5).

Član 18.

Ministarstvo će Evropskoj komisiji dostavljati kratki godišnji izveštaj koji sadrži statističke podatke o prenosu upisa brodova iz upisnika država članica Evropske unije u domaći upisnik i poteškoćama koje se pojave u vezi sa sprovođenjem tih upisa.

Član 19.

članu 42. stav 6, članu 43. stav 2, članu 56. stav 2, članu 83. stav 8, članu 87. stav 7, članu 144. stav 2, članu 146. stav 6. i članu 152. reč: “shodno” briše se.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti

upisu plovila (u daljem tekstu: Predlog zakona) ima za cilj da se, između ostalog, izvrši potpuno usaglašavanje Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila (“Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15) (u daljem tekstu: Zakon) sa odredbama Uredbe br. 789/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registra unutar Zajednice i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 613/91, kao i da se urede određena pitanja koja su uočena u primeni i čije je rešavanje zahtevalo odgovarajuća zakonska rešenja.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Uredbe br. 789/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registra unutar Zajednice i stavljanju van snage i Uredbe Saveta (EEZ) br. 613/91, čl. 3, 9. i 18. Predloga zakona u potpunosti se transponuju odredbe ove uredbe u domaće zakonodavstvo.

Navedenim članovima se uređuju pitanje izdavanja svedočanstva, odnosno brodske isprave nakon upisa pomorskog broda u nacionalni upisnik pomorskih brodova, pitanje primene odredaba Zakona koje se odnose na prenos upisa pomorskih brodova koji su bili upisani u upisnik brodova jedne od država članica Evropske unije u domaći upisnik pomorskih brodova i pitanje dostavljanja kratkog godišnjeg izveštaja Evropskoj komisiji i njegova sadržina.

Pored usglašavanja sa navedenim propisom Evropske unije, u primeni Zakona utvrđena je potreba za preciziranjem određenih odredaba koje se odnose na ponovni upis brodova i drugih plovila. S tim u vezi, Zakonom je predviđen institut ponovnog upisa plovila, ali nije bilo precizirano koje isprave vlasnik broda, odnosno čamca i plutajućeg objekta treba da podnese nadležnoj lučkoj kapetaniji uz predlog za ponovni upis plovila. U praksi se često dešava da se brodovi unutrašnje plovidbe brišu iz domaćeg upisnika i upisuju u upisnike drugih država, pa se posle izvesnog vremena ponovo obraćaju nadležnoj lučkoj kapetaniji sa predlogom za upis broda. Takođe je slična situacija kada plovilo menja svoju namenu, odnosno kada nakon izvršene rekonstrukcije brod promeni namenu i vrstu plovila pa se iz Upisnika brodova unutrašnje plovidbe briše radi upisa u drugi upisnik, odnosno Upisnik čamaca i plutajućih objekata kod iste ili druge lučke kapetanije. Ovakva pravna situacija stvarala je određene nedoumice i probleme u postupanju nadležnih organa, prilikom primene odredaba Zakona. Posledično, Predlogom zakona se uređuje ovo pitanje na način što je tačno precizarano koje isprave vlasnik plovila podnosi uz predlog za ponovni upis pri čemu je propisan i uslov za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe koji se odnosi na starost broda, da bude u skladu sa propisom kojim se uređuje najveća dopuštena starost brodova za upis u jedan od upisnika brodova. Predlogom zakona propisuje se izuzetak da se upis čamca, odnosno plutajućeg objekta i drugih plovila može izvršiti i na zahtev korisnika, ako se radi o plovilu koje je odlukom suda ili državnog organa nadležnog za upravljanjem oduzetom imovinom, dato na korišćenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela.

Takođe su u praksi evidentne pojave da brodari na brodovima, vrše prepravke imena, oznake, ENI broja, IMO broja i drugih znakova raspoznavanja određenih tehničkim pravilima za plovila unutrašnje plovidbe, koji služe za identifikaciju plovila, na način da precrtavaju, odnosno zamenjuju imena, oznake i brojeve koji su od strane nadležnih državnih organa određeni tim brodovima i umesto njih upisuju druge oznake koje su određene za potpuno druga plovila. Prepravljanjem tih imena, oznaka i brojeva sa imenima, oznakama i brojevima koji su određeni za druga plovila brodari vrše prevoz brodovima koji nisu tehnički sposobni za plovidbu i izbegavaju obavezne preglede brodova koji vrši Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu iz razloga što nemaju važeće brodske isprave i knjige kojima se utvrđuje sposobnost broda za plovidbu, pa je iz navedenih razloga to pitanje bilo potrebno urediti.

Predlogom zakona izvršeno je i usklađivanje sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16).

Konačno, u primeni Zakona utvrđen je nedostatak pojedinih prekršajnih odredaba čije propisivanje treba da omogući efikasniju primenu Zakona.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA ZAKONA

članu 1. Predloga zakona dodaje se da se odredbe ovog zakona ne primenjuju i na plovila koja koriste specijalna i posebne jedinice policije koja imaju ugrađeno naoružanje.

članu 2. Predloga zakona dodaje se član 10a Zakona, koji se odnosi na prepravljanje, odnosno zamenjivanje propisanih oznaka za identifikaciju plovila.

članu 3. Predloga zakona dopunjuje se član 40. Zakona u delu koji se odnosi na izdavanja svedočanstva, odnosno brodskih isprava nakon upisa pomorskog broda u nacionalni upisnik pomorskih brodova.

čl. 4-8. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.

članu 9. Predloga zakona uređuje se pitanje primene odredaba člana Zakona koji se odnosi na prenos upisa pomorskih brodova koji su bili upisani u upisnik brodova jedne od država članica Evropske unije u domaći upisnik pomorskih brodova.

članu 10. Predloga zakona menja se član 151. Zakona na način da se precizira kod ponovnog upisa brodova, odnosno čamaca i plutajućih objekata, koje isprave podnosi vlasnik broda, čamca i plutajućeg objekta nadležnoj lučkoj kapetaniji prilikom podnošenja predloga za ponovni upis tih plovila.

članu 11. Predloga zakona propisuje se da se izuzetno u slučaju čamca, odnosno plutajućeg objekta i drugog plovila koji su odlukom suda ili državnog organa nadležnog za upravljanjem oduzetom imovinom, dati na korišćenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, upis tog plovila može se izvršiti i na zahtev korisnika kome je to plovilo dato na korišćenje i vrši se usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

čl. 12. i 13. Predloga zakona dopunjuju se članovi 159. i 166. Zakona kojim se preciziraju isprave koje se podnose za upis čamca, odnosno plutajućeg objekta.

Čl. 14-17 Predloga zakona dodat je član 184a i dopunjeni su čl. 185,

i zamenjen je član 187. Zakona, propisivanjem privrednog prestupa i novih prekršaja.

Članom 18. Predloga zakona uređuje se pitanje dostavljanja Evropskoj komisiji kratkog godišnjeg izveštaja i njegova sadržina.

U članu 19. Predloga zakona se u Zakonu u članu 42. stav 6, članu 43. stav 2, članu 56. stav 2, članu 83. stav 8, članu 87. stav 7, članu 144. stav 2, članu 146. stav 6. i članu 152. briše reč shodno.

Članom 20. Predloga zakona propisano je njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na brodove trgovačke mornarice odnose se i na druga plovila, ako je to ovim zakonom predviđeno.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ratne brodove I PLOVILA KOJA KORISTE SPECIJALNA I POSEBNE JEDINICE POLICIJE KOJA IMAJU UGRAĐENO NAORUŽANjE.

ČLAN 10A.

IME BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE SA SOPSTVENIM POGONOM, OZNAKA BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE BEZ SOPSTVENOG POGONA, TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA I NEPOKRETNE PLATFORME, IME POMORSKOG BRODA, OZNAKA POMORSKOG TEHNIČKOG PLOVNOG OBJEKTA, ENI BROJ BRODA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, IMO BROJ POMORSKIH PLOVILA, LUKA UPISA PLOVILA, DRUGI ZNAKOVI RASPOZNAVANjA ODREĐENIH TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA PLOVILA, REGISTARSKI BROJ ZA IDENTIFIKACIJU ČAMCA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE, ODNOSNO POMORSKOG PLOVILA, KOJI SU ODREĐENI REŠENjEM MINISTARSTVA, NE MOGU SE ISTICATI, PREPRAVLjATI I ZAMENjIVATI IMENIMA, OZNAKAMA, ENI BROJEVIMA,

IMO BROJEVIMA, ODNOSNO REGISTARSKIM BROJEVIMA ZA IDENTIFIKACIJU KOJI NISU ODREĐENI ZA TA PLOVILA.

Član 40.

Za upis u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe, brod unutrašnje plovidbe mora da ima važeće brodske isprave izdate od strane organa uprave nadležnog za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ili priznatog klasifikacionog društva, kao i da ispunjava tehničke i druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba, odnosno zahteve sadržane u tehničkim pravilima za brodove unutrašnje plovidbe, što se utvrđuje vršenjem tehničkog nadzora u skladu sa zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba.

Za upis u jedan od upisnika pomorskih brodova, pomorski brod mora da ima važeće brodske isprave izdate od strane priznate organizacije, kao i da ispunjava tehničke i druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba, odnosno zahteve sadržane u tehničkim pravilima za pomorske brodove, što se utvrđuje vršenjem tehničkog nadzora u skladu sa zakonom kojim se uređuje pomorska plovidba.

POSLE UPISA POMORSKOG BRODA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PRIZNATA ORGANIZACIJA IZDAJE SVEDOČANSTVO, ODNOSNO BRODSKE ISPRAVE ZA TAJ BROD POD ISTIM USLOVIMA KAO I NADLEŽNI ORGANI DRŽAVE U ČIJEM JE UPISNIKU BRODOVA TAJ BROD BIO UPISAN, POD USLOVOM DA RAZLOZI ZBOG KOJIH SU PROPISANI POSEBNI USLOVI ILI ODOBRENA IZUZEĆA I DALjE VAŽE.

PRILIKOM OBNOVE, PRODUŽENjA VAŽNOSTI SVEDOČANSTAVA, ODNOSNO BRODSKIH ISPRAVA, PRIZNATA ORGANIZACIJA NEĆE ZAHTEVATI DRUGAČIJE USLOVE OD ONIH KOJI SU VAŽILI U DRŽAVI U ČIJEM JE UPISNIKU BROD BIO UPISAN, AKO SU TI USLOVI OSTALI NEPROMENjENI.

Vlada propisuje najvišu dopušteny starost brodova za upis u jedan od upisnika brodova.

 

Član 42.

Upisnik brodova unutrašnje plovidbe može da bude upisan brod unutrašnje plovidbe čiji je vlasnik i brodar pravno lice osnovano prema propisima i sa sedištem u državi članici Evropske unije i EEP, odnosno fizičko lice državljanin države članice Evropske unije i EEP koji ima prebivalište u državi članici Evropske unije i EEP, pod uslovom da je brod unutrašnje plovidbe pod kontrolom ogranka tog pravnog lica, registrovanog u Republici Srbiji, preko koga pravno lice obavlja delatnost u Republici Srbiji.

Brod unutrašnje plovidbe koji ispunjava uslove iz člana 41. ovog zakona i stava 1. ovog člana, kao i tehničke zahteve propisane propisom kojim se uređuju tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe usklađen sa tehničkim zahtevima za brodove unutrašnje plovidbe koji se primenjuju u državama članicama Evropske unije, stiče status rajnskog plovila koje se upisuje u brodsko svedočanstvo i svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Brodu unutrašnje plovidbe iz stava 2. ovog člana lučka kapetanija izdaje ispravu kojom se potvrđuje status rajnskog plovila, u skladu sa Konvencijom o plovidbi rekom Rajnom, sa naknadnim izmenama i dopunama, koja mora da se nalazi na brodu.

Isprava iz stava 3. ovog člana, između ostalog, sadrži: ime broda; ENI broj; luku upisa broda; tehničke karakteristike broda, kao i ime i prezime, odnosno naziv, prebivalište, odnosno sedište vlasnika ili brodara.

Vlasnik i brodar broda unutrašnje plovidbe dužan je da odmah pisanim putem obavesti lučku kapetaniju u čiji upisnik je brod upisan o promeni ili prestanku ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana i da vrati brodsko svedočanstvo.

Odredbe člana 41. ovog zakona, kao i odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na upis tehničkog plovnog objekta unutrašnje plovidbe u odgovarajući upisnik.

Član 43.

U Nacionalni upisnik pomorskih brodova može da bude upisan:

pomorski brod čiji je vlasnik pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno fizičko lice koje je domaći državljanin sa prebivalištem u Republici Srbiji;

pomorski brod čiji je vlasnik pravno lice sa sedištem u državi članici Evropske unije i EEP, odnosno fizičko lice državljanin države članice Evropske unije i EEP, ako je kompanija tog broda pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji ili domaći državljanin koji ima prebivalište

Republici Srbiji, pod uslovom da se sa zahtevom domaće kompanije za upis tog broda u upisnik brodova saglasi njegov vlasnik;

pomorski brod čiji je vlasnik i kompanija pravno lice osnovano prema propisima i sa sedištem u državi članici Evropske unije i EEP, odnosno fizičko lice državljanin države članice Evropske unije i EEP koje ima prebivalište u državi članici Evropske unije i EEP, pod uslovom da je pomorski brod pod kontrolom ogranka tog stranog pravnog lica, registrovanog

Republici Srbiji, preko koga pravno lice obavlja delatnost u Republici Srbiji;

pomorski brod koji se nalazi u susvojini, ako je najmanje 51 posto suvlasničkih udela, odnosno karata na pomorskom brodu u svojini pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno fizičkih lica koji su domaći državljani sa prebivalištem u Republici Srbiji.

 

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na upis nepokretne platforme i pomorskog tehničkog plovnog objekta u odgovarajući upisnik.

Član 56.

upisnike plovila u gradnji može se, na predlog vlasnika broda, odnosno jahte, upisati brod, odnosno jahta koja se gradi u domaćem brodogradilištu.

Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na upisnike čamaca i plutajućih objekata u gradnji.

Član 60.

Ako uz prijavu za upis u list B uloška glavne knjige upisnika brodova podnosilac prijave ne podnese isprave na osnovu kojih se nesumnjivo dokazuje pravo svojine na brodu, organ koji vodi upisnik brodova će prekinuti postupak

zaključkom REŠENjEM naložiti podnosiocu prijave da u cilju rešavanja pitanja prava svojine na brodu pokrene postupak za utvrđivanje prava svojine na brodu pred nadležnim sudom i odrediti mu rok u kome je dužan da pokrene taj postupak i da o tome priloži dokaz.

Ako podnosilac prijave ne podnese u određenom roku dokaz da je pokrenuo postupak iz stava 1. ovog člana smatraće se da je odustao od podnete prijave, a organ koji vodi upisnik će obustaviti PREKINUTI postupak upisa.

Postupak upisa u list B uloška glavne knjige upisnika brodova koji je prekinut zbog rešavanja pitanja prava svojine na brodu pred nadležnim sudom nastaviće se nakon pravosnažnog odlučivanja o tom pitanju.

ODREDBE OVOG ČLANA SE PRIMENjUJU I NA UPIS JAHTI, ČAMACA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA.

Član 75.

postupku upisivanja u upisnik brodova na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

NA POSTUPAK UPISIVANjA PLOVILA U UPISNIKE PLOVILA PROPISANIH OVIM ZAKONOM PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO.

NA POSTUPAK IZDAVANjA JAVNIH ISPRAVA I VOĐENjA EVIDENCIJA PROPISANIH OVIM ZAKONOM PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJI UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

Član 77.

postupku upisivanja u upisnik brodova organ koji vodi upisnik brodova donosi odluke u obliku rešenja kada odlučuje o pravu ili obavezi određene stranke, dok zaključkom odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka, a koja se ne rešavaju rešenjem.

POSTUPKU UPISIVANjA U UPISNIK BRODOVA ORGAN KOJI VODI UPISNIK BRODOVA DONOSI ODLUKE U OBLIKU REŠENjA KADA ODLUČUJE

PRAVU, OBAVEZI ILI PRAVNOM INTERESU STRANKE, DOK ZAKLjUČKOM ODLUČUJE O PITANjIMA KOJA SE ODNOSE NA UPRAVLjANjE POSTUPKOM I KADA OVIM ZAKONOM NIJE ODREĐENO DA SE DONOSI REŠENjE.

Upis u upisnik brodova sadrži tekst rešenja o upisu.

 

Član 83.

Predlog za prenos upisa broda unutrašnje plovidbe u upisnik brodova unutrašnje plovidbe koji vodi druga lučka kapetanija podnosi se lučkoj kapetaniji kod koje je brod unutrašnje plovidbe upisan.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana moraju da se prilože isprave kojima se dokazuje da postoje pretpostavke za prenos upisa broda iz stava 1. ovog člana.

Kada lučka kapetanija u čiji je upisnik brod unutrašnje plovidbe upisan primi predlog za prenos upisa broda unutrašnje plovidbe u upisnik brodova unutrašnje plovidbe druge lučke kapetanije, doneće rešenje kojim uslovno priznaje pravo stranci na prenos upisa broda unutrašnje plovidbe u upisnik brodova unutrašnje plovidbe koji vodi druga lučka kapetanija (garantni akt) i isto, sa izvodom iz upisnika brodova i ispravama iz stava 2. ovog člana, upućuje lučkoj kapetaniji u čiji upisnik brodova unutrašnje plovidbe se prenosi upis.

Kada lučka kapetanija u čiji upisnik brod unutrašnje plovidbe treba da se upiše na osnovu rešenja i isprava iz stava 3. ovog člana, donese rešenje o prenosu upisa broda unutrašnje plovidbe, rešenje o tome dostaviće lučkoj kapetaniji u čijem je upisniku brod unutrašnje plovidbe do tada bio upisan radi brisanja.

Lučka kapetanija iz čijeg se upisnika brodova unutrašnje plovidbe brod briše, sprovešće upis brisanja broda unutrašnje plovidbe iz svog upisnika i lučkoj kapetaniji u čiji se upisnik brod unutrašnje plovidbe upisuje poslaće zbirku isprava koja se odnosi na brod unutrašnje plovidbe koji je brisan iz upisnika.

Rešenje iz stava 3. ovog člana ne obavezuje lučku kapetaniju u čiji je upisnik brod upisan ako lučka kapetanija u čiji upisnik brod unutrašnje plovidbe treba da se upiše opravdano odbije upis.

Lučka kapetanija će dozvoliti prenos upisa broda unutrašnje plovidbe iz jednog upisnika brodova unutrašnje plovidbe u drugi upisnik brodova unutrašnje plovidbe na osnovu isprave kojom se dokazuje da će brod promeniti luku upisa i da će se upisati u luci koja se nalazi na području lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova unutrašnje plovidbe u koji je brod unutrašnje plovidbe upisan.

Odredbe ovog člana shodno će se primenjivati i na slučaj kada je podnet predlog za prenos broda unutrašnje plovidbe iz jednog upisnika u drugi upisnik koji se vodi kod iste lučke kapetanije.

Član 87.

Organ koji vodi upisnik brodova donosi rešenje o upisu u upisnik brodova na osnovu originalnih isprava.

Ako iz prijave ili predloga i priloženih prepisa isprava proizlazi da bi se traženju moglo udovoljiti da je originalna isprava bila podneta, organ koji vodi upisnik će, radi očuvanja reda prvenstva, odrediti zabeležbu prijave ili predloga u upisnik brodova uz napomenu “dok stigne original”.

Istovremeno, organ koji vodi upisnik će predlagaču odrediti primeren rok u kome mora da podnese originalnu ispravu, ako organ kod koga se ona nalazi po službenoj dužnosti nije dužan da je pošalje. Ako organ originalnu ispravu naknadno dostavi ili isprava bude u određenom roku podneta rešavaće se o predlogu u samoj stvari.

Ako originalna isprava u određenom ili produženom roku ne bude podneta, odbaciće se predlog i po službenoj dužnosti odrediće se brisanje zabeležbe.

 

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, organ koji vodi upisnik brodova može, kada oceni da za to postoje opravdani razlozi, da dopusti upis

upisnik brodova na osnovu potvrde o brisanju broda iz stranog upisnika brodova koja je poslata telefaksom, s time da se odredi rok za dostavu originalne isprave.

Ako iz predloga i priloženih isprava proizlazi da se traženju ne bi moglo udovoljiti i kad bi izvorna isprava bila priložena, organ koji vodi upisnik brodova će predlog odbiti.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na prijave za prvi upis broda ili plovila u gradnji.

Član 88.

Ako uz prijavu ili predlog nije priložen prevod isprave koja je sastavljena na stranom jeziku, a iz podneska ne proizilazi da traženje treba odbiti, organ koji vodi upisnik brodova će radi očuvanja reda prvenstva odnosnog prava odrediti zabeležbu predloga, odnosno prijave u upisniku uz napomenu “dok stigne prevod”.

Organ koji vodi upisnik će istovremeno odrediti predlagaču primeren rok u kome mora da podnese prevod podneska.

Ako prevod bude podnesen u određenom ili u produženom roku, rešavaće se o predlogu u samoj stvari, u protivnom - prijava ili predlog odbaciće se REŠENjEM i po službenoj dužnosti odrediće se brisanje zabeležbe.

Član 104.

U upisniku ne može ništa da se briše, dodaje ili menja ili na drugi način učiniti nečitljivim.

Ako se za vreme upisivanja uoči greška, istu će ispraviti registrator upisnika brodova. Greška učinjena pri upisivanju mora da bude precrtana tako da ostane čitljiva.

Grešku koju uoči po izvršenom upisu može da ispravi registrator upisnika brodova koji će, ako bi greška imala kakvu pravnu posledicu, saslušati učesnike.

Pokretanje postupka iz stava 3. ovog člana zabeležiće se na listu na kome je izvršen pogrešan upis. Ova zabeležba ne sprečava ispravljanje greške prilikom kasnijih upisa.

Kada zaključak REŠENjE u vezi sa ispravkom greške iz stava 3. ovog člana postane konačan KONAČNO zabeležba se briše po službenoj dužnosti.

Ispravke pogrešnih upisa moraju da imaju datum, potpis registratora upisnika brodova i pečat organa koji vodi upisnik brodova.

Član 113.

Odredbe čl. 109. do 112. ovog zakona primenjuju se na:

pomorske teretne brodove od 500 VT i više izgrađene posle 25. maja 1980. godine ili pre tog datuma pod uslovom da su tim pomorskim brodovima izdata svedočanstva od strane nadležnih organa država članica Evropske unije ili priznatih organizacija priznatih od strane Evropske komisije kojima se potvrđuje da ispunjavaju tehničke zahteve za nove pomorske brodove skladu sa zahtevima SOLAS Konvencije, a za tankere za prevoz hemikalija i tankere za prevoz gasa i tehničke zahteve propisane Međunarodnim pravilnikom o izgradnji i opremanju brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju (IBC Code), sa izmenama i dopunama, Pravilnikom Međunarodne pomorske organizacije o izgradnji i opremanju brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju (BHC Code), Pravilnikom o izgradnji i opremanju brodova za prevoz utečnjenih gasova u razlivenom stanju (IGC Code), sa izmenama i dopunama, za pomorske brodove izgrađene posle 25. maja 1980. godine; pomorske putničke brodove izgrađene posle 1. jula 1998. godine, ili pre tog datuma pod uslovom da su tim pomorskim brodovima izdata svedočanstva od strane nadležnih organa država članica Evropske unije ili priznatih organizacija priznatih od strane Evropske komisije kojima se potvrđuje da ispunjavaju tehničke zahteve za pomorske brodove izgrađene posle 1. jula 1998. godine u skladu sa zahtevima SOLAS Konvencije.

ODREDBE ČL. 109-112. OVOG ZAKONA NE PRIMENjUJU SE NA:

- TERETNE POMORSKE BRODOVE MANjE OD 500 BT;

- RATNE BRODOVE I JAVNA PLOVILA;

BRODOVE BEZ SOPSTVENOG POGONA, BRODOVE KOJI SU IZGRAĐENI OD DRVETA, JAHTE KOJE SE KORISTE ZA REKREACIJU, SPORT RAZONODU I RIBARSKE BRODOVE;

- BRODOVE KOJI POSLE ISPORUKE I ZAVRŠETKA GRADNjE NEMAJU VAŽEĆA SVEDOČANSTVA IZDATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POMORSKA PLOVIDBA I MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA USVOJENIM OD STRANE MEĐUNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA, OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA DRŽAVE U ČIJI SU UPISNIK BILI UPISANI;

- BRODOVE KOJIMA JE ZABRANjEN ULAZAK U LUKE DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE U SKLADU SA PROPISIMA U PERIODU OD POSLEDNjE TRI GODINE PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA UPIS U DOMAĆI UPISNIK POMORSKIH BRODOVA;

- BRODOVE KOJI SU BILI ZADRŽANI ZBOG INSPEKCIJSKE KONTROLE OD STRANE LUČKIH VLASTI U LUCI JEDNE OD DRŽAVA POTPISNICA PARISKOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU O KONTROLI DRŽAVE LUKE, USVOJENOG 1982. GODINE IZ RAZLOGA ŠTO NE ISPUNjAVAJU ZAHTEVE U POGLEDU BEZBEDNOSTI, ZAŠTITE I SPREČAVANjA ZAGAĐENjA U VEZI SA GRADNjOM I OPREMANjEM BRODOVA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA;

- PUTNIČKE BRODOVE NA REDOVNIM LINIJAMA U OKVIRU EVROPSKE UNIJE ILI REDOVNIM MEĐUNARODNIM LINIJAMA KOJI NE ISPUNjAVAJU ZAHTEVE UTVRĐENE PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I STANDARDIMA ZA PUTNIČKE BRODOVE VIŠE OD JEDANPUT U POSLEDNjE TRI GODINE OD TRENUTKA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA UPIS U NACIONALNI UPISNIK POMORSKIH BRODOVA.

Član 144.

Zabeležba spora u slučaju tužbe za brisanje zbog zastarelosti ili u slučaju tužbe za utvrđivanje sticanja stvarnog prava usled održaja, nema dejstva protiv trećih lica koja su pouzdajući se u upisnik, postigla određeno uknjiženje pre trenutka kada je predlog za zabeležbu spora stigao organu koji vodi upisnik brodova. Ako je pravosnažnom presudom utvrđeno da je tužilac održajem stekao određeno stvarno pravo, pravo stečeno održajem ima prvenstveni red pre svih upisa koji su sprovedeni posle zabeležbe spora, a sva prava upisana posle zabeležbe spora koja su s tim u protivrečnosti, brisaće se na predlog stranke.

U postupku brisanja shodno se primenjuju odredbe člana 138. stav 2. ovog zakona.

Član 146.

Organ koji vodi upisnik brodova doneće rešenje o brisanju broda iz upisnika brodova:

 

- ako protekne 60 dana od dana prestanka važenja upisnog lista pomorskog broda;

- ako se utvrdi da je brod propao ili se pretpostavlja da je brod propao;

- zbog saglasne izjave vlasnika broda i brodara kojom se opoziva saglasnost vlasnika za upis u domaći upisnik brodova;

- ako više ne ispunjava uslove za upis iz čl. 41, 42, 43, 45, 47, 55. u delu koji se odnosi na jahte i člana 56. ovog zakona;

- zbog izjave vlasnika broda da brod trajno povlači iz plovidbe;

- zbog otuđenja broda u korist stranog pravnog lica koji nema ogranak u Republici Srbiji;

- ako se upiše u drugi domaći upisnik brodova.

Brod se može brisati iz upisnika i po prijavi vlasnika.

Pretpostavlja se da je brod propao ako su od prijema poslednje vesti o brodu protekla tri meseca. U tom slučaju pretpostavlja se da je brod propao onog dana kad su primljene poslednje vesti o njemu.

Vlasnik broda dužan je da u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stava 1. tač. 2) do 7) ovog člana podnese prijavu za brisanje broda iz upisnika brodova organu koji vodi upisnik brodova.

Ministarstvo će dostaviti sve podatke o neotklonjenim nedostacima, kao i sve ostale informacije vezane za bezbednost broda na zahtev nadležnog organa države u čiji upisnik brod želi da se upiše, a koji je brisan iz domaćeg upisnika brodova.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na brisanje broda

gradnji iz upisnika brodova u gradnji, kao i na brisanje jahti iz upisnika jahti, odnosno brisanje jahti u gradnji iz upisnika jahti u gradnji.

Član 151.

Ako se brod koji je bio brisan iz upisnika brodova zbog toga što je propao ili se pretpostavljalo da je propao ili zbog toga što je trajno povučen iz plovidbe ili ako je iz drugih razloga brisan iz upisnika ili zbog toga što je bio proglašen ratnim, odnosno pomorskim plenom ponovo upisuje u upisnik brodova, organ koji vodi upisnik će doneti rešenje o ponovnom upisu broda sa svim onim podacima i upisanim pravima iz upisnika sa kojima je ranije bio upisan, a koji su važili u času brisanja broda i o tome obavestiti vlasnika broda i sva ostala lica u čiju korist je bilo upisano neko pravo na brodu.

AKO SE BROD KOJI JE BIO BRISAN IZ UPISNIKA BRODOVA ZBOG TOGA ŠTO JE PROPAO ILI SE PRETPOSTAVLjALO DA JE PROPAO ILI AKO JE IZ DRUGIH RAZLOGA BRISAN IZ UPISNIKA ILI ZBOG TOGA ŠTO JE BIO PROGLAŠEN RATNIM, ODNOSNO POMORSKIM PLENOM PONOVO UPISUJE U UPISNIK BRODOVA, ORGAN KOJI VODI UPISNIK ĆE DONETI REŠENjE O PONOVNOM UPISU BRODA SA SVIM ONIM PODACIMA I UPISANIM PRAVIMA IZ UPISNIKA SA KOJIMA JE RANIJE BIO UPISAN,

KOJI SU VAŽILI U ČASU BRISANjA BRODA I O TOME OBAVESTITI VLASNIKA BRODA I SVA OSTALA LICA U ČIJU KORIST JE BILO UPISANO NEKO PRAVO NA BRODU.

BROD KOJI JE BIO BRISAN IZ DOMAĆEG UPISNIKA RADI UPISA U STRANI UPISNIK BRODOVA, MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U DOMAĆI UPISNIK BRODOVA POD USLOVOM DA JE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJE NAJVIŠA DOPUŠTENA STAROST BRODOVA ZA PRVI UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA.

BROD KOJI JE BIO BRISAN IZ DOMAĆEG UPISNIKA BRODOVA, RADI TRAJNOG POVLAČENjA IZ PLOVIDBE ILI RADI UPISA U UPISNIK ČAMACA I PLUTAJUĆIH OBJEKATA, MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U DOMAĆI UPISNIK BRODOVA POD USLOVOM DA JE PROMENIO NAMENU I DA JE UTVRĐENO DA JE SPOSOBAN ZA PLOVIDBU U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SU UTVRĐENA TEHNIČKA PRAVILA I POD USLOVOM DA JE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJE NAJVIŠA DOPUŠTENA STAROST BRODOVA ZA PRVI UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA.

PONOVNI UPIS BRODA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA U DOMAĆI UPISNIK BRODOVA DOZVOLIĆE ORGAN KOJI VODI UPISNIK BRODOVA AKO SU UZ PREDLOG ZA PONOVNI UPIS PRILOŽENE ISPRAVE IZ ČLANA

STAV 1. TAČ. 1) - 10) OVOG ZAKONA.

PONOVNI UPIS BRODA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA U DOMAĆI UPISNIK BRODOVA DOZVOLIĆE ORGAN KOJI VODI UPISNIK BRODOVA AKO SU UZ PREDLOG ZA PONOVNI UPIS PRILOŽENE ISPRAVE IZ ČLANA

STAV 1. TAČ. 1) - 8) I TAČKE 10) OVOG ZAKONA.

Član 152.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje upis i brisanje čamaca i plutajućih objekata shodno se primenjuju i na upis i brisanje čamaca i plutajućih objekata u izgradnji.

Član 158.

Upis čamca, odnosno plutajućeg objekta vrši se na zahtev vlasnika čamca, odnosno plutajućeg objekta.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, U SLUČAJU ČAMCA, PLUTAJUĆEG OBJEKTA I DRUGOG PLOVILA KOJI SU ODLUKOM SUDA ILI DRŽAVNOG ORGANA NADLEŽNOG ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM DATI NA KORIŠĆENjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ODUZIMANjE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA, UPIS TIH PLOVILA MOŽE SE IZVRŠITI I NA ZAHTEV KORISNIKA KOME JE TO PLOVILO DATO NA KORIŠĆENjE.

Zahtev za upis čamca, odnosno plutajućeg objekta u upisnik, za upis promena ili za brisanje čamca, odnosno plutajućeg objekta iz upisnika, vlasnik podnosi nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Lučka kapetanija donosi rešenje o upisu čamca, odnosno plutajućeg objekta u upisnik čamaca i plutajućih objekata.

Rešenje o upisu iz stava 4. ovog člana sprovodi registrator upisnika u koji se čamac, odnosno plutajući objekat upisuje, a posle sprovedenog upisa u upisnik registrator u upisniku potpisuje da je sproveo upis.

Vlasnik čamca, odnosno plutajućeg objekta dužan je da prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji svaku promenu podataka koji se unose u upisnik u roku od 30 dana od dana nastanka promene AKO SE O TOME NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA.

Za upise čamca ili plutajućeg objekta u upisnik podnosilac zahteva plaća republičku administrativnu taksu.

Član 159.

Vlasnik uz zahtev za prvi upis čamca, odnosno plutajućeg objekta podnosi:

- ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na čamcu, odnosno plutajućem objektu (ugovor o gradnji; ugovor o kupoprodaji; ugovor o poklonu; rešenje o nasleđivanju; račun o kupovini; svedočanstvo o gradnji čamca ili plutajućeg objekta; druge isprave na osnovu kojih se po posebnim propisima može izvršiti upis prava svojine u javne knjige);

 

- ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na pogonskom uređaju, odnosno motoru (ugovor o kupoprodaji; ugovor o poklonu; rešenje o nasleđivanju; račun kupovini; druge isprave na osnovu kojih se po posebnim propisima može izvršiti upis prava svojine u javne knjige);

- carinsku deklaraciju za čamac, odnosno plutajući objekat i motor, odnosno pogonski uređaj ako su uvezeni iz druge države;

- ispravu o izvršenom osnovnom pregledu;

- ispravu o baždarenju za čamac, odnosno plutajući objekat;

- tehničku dokumentaciju proizvođača, EU deklaraciju o usaglašenosti, CE oznaku, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za stavljanje proizvoda na tržište koja je propisana posebnim propisom;

- potvrdu o brisanju čamca, odnosno plutajućeg objekta iz stranog registra (za čamac, odnosno plutajući objekat koji su uvezeni iz druge države);

- overeni prepis polise o zaključenom obaveznom osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno osiguranje u saobraćaju;

- dokaz o izmirenim poreskim obavezama koje se odnose na čamce, odnosno plutajuće objekte, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi.

VLASNIK UZ ZAHTEV ZA PRVI UPIS ČAMCA, ODNOSNO PLUTAJUĆEG OBJEKTA KOJI PODNOSI SVEDOČANSTVO O GRADNjI ČAMCA ILI PLUTAJUĆEG OBJEKTA KAO ISPRAVU KOJOM SE DOKAZUJE PRAVO SVOJINE NA ČAMCU, ODNOSNO PLUTAJUĆEM OBJEKTU DUŽAN JE DA, PORED SVEDOČANSTVA O GRADNjI ČAMCA, ODNOSNO PLUTAJUĆEG OBJEKTA, PODNESE I ODGOVARAJUĆI UGOVOR O GRADNjI ILI UGOVOR O VRŠENjU USLUGE GRADNjE I RAČUNE O KUPOVINI ODGOVARAJUĆIH MATERIJALA NEOPHODNIH ZA GRADNjU ČAMCA, ODNOSNO PLUTAJUĆEG OBJEKTA.

Isprave iz stava 1. tačka 6) ovog člana, podnose se samo za čamce koji su izgrađeni i stavljaju se na tržište, odnosno upisuju u upisnik čamaca nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Ako je podnet zahtev za prvi upis čamca, odnosno plutajućeg objekta, koji se koriste za sopstvene potrebe i koji su građeni pre stupanja na snagu ovog zakona, lučka kapetanija će pre vršenja osnovnog pregleda utvrditi da li čamac, odnosno plutajući objekat ispunjava zahteve propisane odredbama tehničkih pravila za čamce i plutajuće objekte kojima se uređuju postupci ocene usklađenosti projekta i gradnje čamca i plutajućeg objekta nakon izgradnje čamca ili plutajućeg objekta.

Ako je podnet zahtev za prvi upis čamca, odnosno plutajućeg objekta, koji se koriste u privredne svrhe i koji su građeni pre stupanja na snagu ovog zakona, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu (u daljem tekstu: Uprava) će pre vršenja osnovnog pregleda utvrditi da li čamac, odnosno plutajući objekat ispunjava zahteve propisane odredbama tehničkih pravila za čamce i plutajuće objekte kojima se uređuju postupci ocene usklađenosti projekta i gradnje čamca i plutajućeg objekta nakon izgradnje čamca ili plutajućeg objekta.

Uz zahtev za upis podnose se originali ili overene fotokopije dokumenata iz stava 1. ovog člana.

Isprave iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana kojima se dokazuje pravo svojine na čamcu, odnosno plutajućem objektu i pogonskom uređaju, odnosno motoru, osim računa o kupovini, moraju biti overene od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Član 166.

Ako se čamac ili plutajući objekat koji je bio brisan iz upisnika čamaca ili plutajućih objekata zbog toga što je propao ili se pretpostavljalo da je propao ili zbog toga što je trajno povučen iz plovidbe ili ako je iz drugih razloga brisan iz upisnika, ponovo upisuje u upisnik čamaca ili plutajućih objekata, nadležna lučka kapetanija će doneti rešenje o ponovnom upisu čamca ili plutajućeg objekta sa svim onim podacima i upisanim pravima iz upisnika sa kojima je ranije bio upisan, a koji su važili u času brisanja i o tome obavestiti vlasnika i sva ostala lica u čiju korist je bilo upisano neko pravo na čamcu ili plutajućem objektu.

Vlasnik čamca građenog za sopstvene potrebe koji je po ranijim propisima upisan u upisnik čamaca po osnovu izjave o samogradnji, zadržava pravo da u pogledu pravnog osnova za ponovni upis čamca ponovo bude upisan, ako prilikom podnošenja zahteva za produženje registracije, odnosno ponovni upis čamca nakon stupanja na snagu ovog zakona, podnese lučkoj kapetaniji odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje da ispunjava zahteve propisane odredbama tehničkih pravila za čamce kojima se uređuju postupci ocene usklađenosti projekta i gradnje čamca nakon izgradnje čamca.

UZ ZAHTEV ZA PONOVNI UPIS ČAMCA, ODNOSNO PLUTAJUĆEG OBJEKTA KOJI JE BIO UPISAN U DOMAĆI UPISNIK VLASNIK PODNOSI ISPRAVE PROPISANE ČLANOM 159. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5) I 8).

PRIVREDNI PRESTUPI

ČLAN 184A

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000,00 DO 1.000.000,00 KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE AKO ISTIČE, PREPRAVLjA I ZAMENjUJE IMENA, OZNAKE, ENI BROJEVE, IMO BROJEVE, REGISTARSKE OZNAKE ZA IDENTIFIKACIJU NA PLOVILIMA, DRUGE ZNAKOVE RASPOZNAVANjA ODREĐENIH TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA PLOVILA KOJI NISU DODELjENI TIM PLOVILIMA (ČLAN 10A).

NOVČANOM KAZNOM OD 20.000,00 DO 80.000,00 DINARA KAZNIĆE SE

ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU ILI PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE IZVRŠI PRESTUP IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 185.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 300.000,00 kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

- plovilo koje je steklo srpsku državnu pripadnost ne vije zastavu trgovačke mornarice Republike Srbije (član 6. stav 1);

- pomorski brod tokom trajanja privremenog upisa ne vije zastavu trgovačke mornarice Republike Srbije (član 6. stav 2);

- brod unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom nema ime, i ne nosi luku upisa ili ako brod unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona i tehnički plovni objekt unutrašnje plovidbe nema oznaku (član 8. st. 1. i 2);

- plovila iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona ne nose druge oznake za identifikaciju određene tehničkim pravilima za brodove unutrašnje plovidbe (član 8. stav 4);

- brod unutrašnje plovidbe nema ENI broj (član 9. stav 1);

- pomorski brod koji je upisan u jedan od domaćih upisnika pomorskih brodova nema ime, a ribarski brod nema oznaku (član 10. stav 1);

- pomorski tehnički plovni objekt i nepokretna platforma upisan u domaći upisnik pomorskih brodova ili kojima je izdat privremeni plovidbeni list nema oznake (član 10. stav 2);

- jahta upisana u domaći upisnik nema ime, oznaku i IMO broj (član 11. st. i 3);

 

- čamac i plutajući objekat nemaju registarski broj za identifikaciju (član 11. stav 4);

- ime broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonom, pomorskog broda i jahti nije istaknuto na propisani način (član 12. stav 1);

- oznaka broda unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona, tehničkog plovnog objekta, kao i nepokretne platforme nije istaknuta na propisani način (član 12. stav 2);

- registarski broj za identifikaciju čamca ili plutajućeg objekta nije istaknut na propisani način (član 12. stav 3);

- plovila unutrašnje plovidbe koja imaju radio uređaj nemaju pozivni znak (član 13. stav 1);

- pomorska plovila koja imaju radio uređaj nemaju pozivni znak, odnosno MMSI broj (član 13. stav 2);

- brod, odnosno jahta ne nosi luku upisa (član 14. stav 1);

- u roku od 30 dana od dana nastanka ili promene podataka ne podnese organu koji vodi upisnik predlog za upis promene podataka (član 24. stav 5);

- na pomorskom brodu nema original registra trajnog zapisa o brodu (član 28. stav 2);

17A) AKO ODMAH PISMENIM PUTEM NE OBAVESTI LUČKU KAPETANIJU ČIJI JE UPISNIK BROD UPISAN O PROMENI ILI PRESTANKU ISPUNjENOSTI USLOVA IZ ČLANA 42. STAVA 1. I NE VRATI BRODSKO SVEDOČANSTVO (ČLAN 42. STAV 5);

- ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji svaku promenu podataka koji se unose u upisnik (član 158. stav 5);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 dinara.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000,00 DO 300.000,00 DINARA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK KOJI IZVRŠI PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 186.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zapovednik plovila ili lice koje ga zamenjuje ako:

- plovilo koje je steklo srpsku državnu pripadnost ne vije zastavu trgovačke mornarice Republike Srbije (član 6. st. 1. i 6);

- brod ne vije zastavu trgovačke mornarice Republike Srbije od izlaska do zalaska sunca (član 6. stav 4);

- na brodu nije istaknut nakit u državne praznike kad to odredi nadležni organ (član 6. stav 5);

ISTAKNE PREPRAVLjENO I ZAMENjENO IME, OZNAKE, ENI BROJ, IMO BROJ, REGISTARSKE BROJEVE ZA IDENTIFIKACIJU NA PLOVILIMA

DRUGE ZNAKOVE RASPOZNAVANjA ODREĐENE TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA PLOVILA KOJI NISU DODELjENI TIM PLOVILIMA (ČLAN 10A).

Član 187.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 80.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

na plovilu nema istaknuto ime ili oznaku (član 12. st. 1. i 2);

ako na čamcu, odnosno plutajućem objektu nema istaknut registarski broj za identifikaciju (član 12. stav 3);

ne prijavi nadležnoj lučkoj kapetaniji svaku promenu podataka koji se unose u upisnik (član 158. stav 5).


ČLAN 187.

 

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000,00 DO 80.000,00 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO:

UPRAVLjA BRODOM NA KOME JE ISTAKNUTO PREPRAVLjENO I ZAMENjENO IME, OZNAKA, ENI BROJ, IMO BROJ, REGISTARSKI BROJ ZA IDENTIFIKACIJU NA PLOVILIMA I DRUGI ZNAKOVI RASPOZNAVANjA ODREĐENI TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA PLOVILA KOJI NISU ODREĐENA TIM PLOVILIMA (ČLAN 10A);

NA PLOVILU NEMA ISTAKNUTO IME ILI OZNAKU (ČLAN 12. ST. 1. I 2);

NA ČAMCU, ODNOSNO PLUTAJUĆEM OBJEKTU NEMA ISTAKNUT REGISTARSKI BROJ ZA IDENTIFIKACIJU (ČLAN 12. STAV 3);

NE PRIJAVI NADLEŽNOJ LUČKOJ KAPETANIJI SVAKU PROMENU PODATAKA KOJI SE UNOSE U UPISNIK (ČLAN 158. STAV 5).

 

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu?

Rešenja u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila (u daljem tekstu: Predlog zakona) direktno utiču na brodare, odnosno vlasnike plovila obzirom da su predviđene kazne za prekršaje u slučaju da prepravljaju i zamenjuju imena, oznake, ENI brojeve, IMO brojeve, odnosno registarske oznake za identifikaciju, a koji nisu određeni za ta plovila. Pojačaće se inspekcijski nadzor, što će uticati na brodare, odnosno vlasnike plovila da ne prepravljaju i zamenjaju oznake za identifikaciju čime će se povećati bezbednost plovidbe i sprečiti da brodovi za koje nije utvrđena sposobnost za plovidbu i koji nemaju važeće brodske isprave i knjige učestvuju u plovidbi na unutrašnjim vodama.

Odredbe ovog zakona će direktno uticati na brodare, odnosno vlasnike brodova i drugih plovila koji žele da izvrše ponovni upis u upisnike plovila imajući u vidu da je propisana jasna procedura u postupku ponovnog upisa, koju će primenjivati na jednak način sve lučke kapetanije, a što će doprineti i njihovom efikasnijem radu u postupanju po predlozima za ponovni upis plovila.

Odredbe ovog zakona će direktno uticati i na brodare, odnosno vlasnike pomorskih brodova koji neće moći da izvrše prenos upisa pomorskih brodova iz stranih upisnika u domaći upisnik koji ne ispunjavaju određene zahteve u pogledu bezbednosti plovidbe, zaštite i sprečavanja zagađenja, kojima je zabranjen ulazak u države članice Evropske unije i sl, što će doprineti da flota koja je upisana u domaće upisnike bude bezbednija.

Nacrtom zakona vrši se usaglašavanje sa propisom Evropske unije koje se odnosi na prenos upisa pomorskih brodova koji su bili upisani u upisnike brodova država članica Evropske unije u domaći upisnik brodova i rešavaju se problemi uočeni u praksi preciziranjem pojedinih odredaba Zakona kako bi se izbegle nedoumice u njegovoj primeni.

obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena zakonska rešenja je moguće menjati i dopunjavati zakonom, tj. izmenama i dopunama postojećeg Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila koji uređuje ovu oblast.

Donošenjem ovog zakona postići će se veća efikasnost rada Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija kao područnih jedinica ovog ministarstva kao nadležnih organa koji rešavaju po predlozima brodara, odnosno vlasnika plovila za ponovni upis brodova i drugih plovila, po preciznijoj proceduri, a što će doprineti blagovremenom odlučivanju po tim predlozima.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove građanima i privredi.

Da li su pozitivne posledice donošenja ovog zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Ovaj zakon neće stvarati dodatne troškove.

Donošenjem ovog zakona postići će se veća bezbednost u plovidbi na unutrašnjim vodama, onemogućiće se prenos upisa pomorskih brodova iz stranih upisnika u domaće upisnike koji nemaju važeća svedočanstva izdata u skladu sa propisima i međunarodnim konvencijama, brodova kojima je zabranjen ulazak u luke država članica Evropske unije, brodovima koji ne ispunjavaju zahteve u pogledu bezbednosti, zaštite i sprečavanja zagađenja, kao i putničkim brodovima koji ne ispunjavaju zahteve utvrđene propisima o bezbednosti i standardima za putničke brodove. Pored toga će se postići blagovremeno postupanje po predlozima brodara, odnosno vlasnika plovila za ponovni upis jer se precizira procedura što će skratiti rok za odlučivanje po tim predlozima i omogućiti im da lakše ostvare svoja prava, a koji nisu na štetu javnog interesa.

Da li ovaj zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Ovim zakonom se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti tržišna konkurencija.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Nacrtu zakona?

Zainteresovane strane se nisu izjašnjavale na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila imajući

vidu da se ovim zakonom ne menjaju bitna rešenja iz postojećeg Zakona, već se samo pojašnjavaju, odnosno preciziraju postojeće odredbe tog Zakona.

Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona namerava?

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će posle stupanja na snagu ovog zakona Evropskoj komisiji dostavljati kratki godišnji izveštaj koji sadrži statističke podatke o prenosu upisa iz upisnika država članica Evropske unije u domaći upisnik i poteškoćama koje se pojave u vezi sa sprovođenjem tih upisa.

Stupanjem na snagu ovog zakona omogućiće se kroz sprovođenje odgovarajućih upravnih postupaka od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija donošenje upravnih akata shodno novim propisanim odredbama ovog zakona kojim je preciziran postupak donošenja rešenja o ponovnom upisu u upisnike brodova i upisnike čamaca i plutajućih objekata. Ukoliko se prilikom primene ovog zakona ukaže potreba za davanjem internih uputstava radi jednoobraznog postupanja svih lučkih kapetanija, pripremiće se interna uputstva.

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa - Vlada Obrađivač - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

Draft Law on amendments on the Law on vessels nationality and registration

Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane (“Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa, Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje,

pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tač. 2.6.

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka

- ispunjava u potpunosti

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka

- delimično ispunjava

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. - delimično ispunjava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Potpuna usklađenost sa članom 61. stav 1. tačka 6. i članom 108. Sporazuma ostvariće se nakon donošenja planiranog seta zakona iz oblasti plovidbenog prava i podzakonskih akata.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

3.14.2. mesto u strukturi NPAA, šifra propisa 2017-628.

 

Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Glava VI, Saobraćaj, član 100. stav 2.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Uredba (EZ) br. 789/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. aprila 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju van snage Uredbe Veća (EEZ) br. 613/91

Regulation (EC) No 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within the Community and repealing Council Regulation (EEC) No 613/91

Potpuno usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima, nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost, nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

U skladu sa NPAA, rok je 3. kvartal 2020. godine. Prema sadašnjem stanju, usklađivanje će biti sprovedeno u naznačenom roku.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

ne

Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

ne

Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

ne

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 17.10.2018.
Naslov: Redakcija