Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SPORTU: VLADA RS DONOSI NACIONALNU STRATEGIJU RAZVOJA SPORTA ZA PERIOD OD DESET GODINA. NACRTOM SE PRECIZIRA OBAVEZA ZA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESU PROGRAME RAZVOJA SPORTA NA SVOJOJ TERITORIJI I DOSTAVE GA MINISTARSTVU


Ministarstvo omladine i sporta, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o sportu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Nacrtom zakona uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju pravnih lica u sistemu sporta, opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski sport, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom organizacja u oblasti sporta. Nacrtom zakona su, pre svega, definisani ključni izrazi koji se upotrebljeni u Nacrtu zakona.

Odredbama Nacrta zakona se ustanovljava sistem sporta koji čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, odnosno delatnošću, kao učesnici u sistemu sporta.

Kada su u pitanju fizička lica u sistemu sporta,odredbama Nacrta zakona precizno se definišu:

1) prava i obaveze sportista;

2) prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera;

3) prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih sportista;

4) ugovori, izmene i dopune ugovora i sporazumni raskid ugovora između sportiste i sportske organizacije;

5) mogućnost da se vrhunski sportista profesionalno bavi sportskim aktivnostima i kao samostalni profesionalni sportista, odnosno preduzetnik;

6) osiguranje sportista u smislu zdravstvenog, penzijskog i invaliskog osiguranja;

7) ugovor o transferu;

8) ugovor o ustupanju;

9) međunarodni transfer;

10) nacionalni transfer;

11) način, vrste, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka, kao i opšta i posebna zdravstvena sposobnost;

12) dužnosti sportske organizacije i nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza u pogledu osiguranja vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka;

13) odgovornost za štetu koju pretrpi sportista i sportski stručnjak pri bavljenju sportskim aktivnostima.

Odredbama Nacrta zakona definišu se ostala fizička lica u sistemu sporta u koja se ubrajaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu. Takođe, precizira se i da stručni rad u sportskim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti sporta mogu obavljati isključivo sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu.

Nacrtom zakona sportski sručnjaci se definišu kao lica koja imaju odgovarajuće obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Nacrtom zakona precizira se šta se smatra stručnim radom u sportu, pri čemu stručni rad mogu obavljati stručnjaci koji ispunjavaju predviđene uslove i koji poseduju dozvolu za rad.

Kada su u pitanju organizacije u oblasti sporta,odredbama Nacrta zakona precizira se da se sportske organizacije mogu osnovati kao udruženja ili kao privredna društva radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Takođe, Nacrtom zakona reguliše se i:

1) koja lica ne mogu biti članovi uprave sportske organizacije, kao i zastupnici i likvidacioni upravnik;

2) uslovi koje sportska organizacija mora ispunjavati kako bi obavljala sportske aktivnosti i delatnosti;

3) pojam sportskog udruženja, njegovo osnivanje, opšti akti sportskog udruženja, naziv, sedište i simboli sportskog udruženja, članstvo i upravljanje sportskim udurženjem, sportska arbitraža, organi i lica ovlašćena za zastupanje, nadležnosti skupštine udruženja, upis u registar i imovina i obaveze sportskog udruženja, statusne promene i prestanak postojanja sportskog udruženja;

4) pojam i obaveze sportskog privrednog društva i njegovih osnivača;

5) pojam i obaveze preduzetnika koji se bavi sportskom delatnošću;

6) pojam sportskih društava;

7) pojam, obaveze i odgovornosti granskih sportskih saveza, Sportskog saveza Srbije i drugih teritorijalnih sportskih saveza;

8) pojam, obaveze i odgovornosti Olimpijskog saveza Srbije i Paraolimpijskog komiteta Srbije;

9) pojam stručnih i drugih udruženja i saveza u oblasti sporta;

10) pojam i delatnost Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, organi zavoda, kao i propisi koji se primenjuju na rad zavoda;

11) ustanove i privredna društva u oblasti sporta;

12) sportske zadužbine, fondacije i fondovi.

Nacrtom zakona precizno se regulišu i dva bitna pitanja koja su posvećena ostvarivanju opšteg interesa i potreba i interesa građana u oblasti sporta, a to su:

1) šta se smatra opštim interesom u oblasti sporta za Republiku Srbiju, odnosno šta se smatra potrebama građana u oblasti sporta koje se zadovoljavaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i

2) na koji način se vrši izbor programa koji će se finansirati iz javnih prihoda.

Opšti interes u oblasti sporta ostvaruje se kroz finansiranje i sufinansiranje programa i projekata i to na godišnjem nivou (godišnji program), i po javnom pozivu (posebni program). Navedene programe nosioci programa dostavljaju prema dinamici utvrđenoj programskim kalendarom koji je utvrđen Nacrtom zakona. Pored toga, odredbama Nacrta zakona su propisani uslovi i kriterijumi za odobravanje programa u skladu sa Nacrtom zakona, strategijom razvoja sporta i utvrđenom kategorizacijom.

Nacrtom zakona propisuje se postojanje nacionalne kategorizacije sportova, nacionalne kategorizacije nacionalnih granskih sportskih saveza, nacionalne kategorizacije sportista, nacionalne kategorizacije sportskih stručnjaka i nacionalne kategorizacije sportskih objekata. Kategorizaciju pripremaju stručne komisije koje obrazuje ministar nadležan za sport koji i propisuje kategorizacije. Komisiju za pripremu nacionalnih kategorizacija sportova, sportista i sportskih stručnjaka čine predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Ministarstva za omladinu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo), a komisiju za pripremu nacionalne kategorizacije sportskih objekata čine predstavnici Ministarstva i Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta.

Odredbama Nacrta zakona propisuje da Vlada Republike Srbije donosi Nacionalnu strategiju razvoja sporta za period od deset godina, a na predlog Ministarstva. Nacrtom zakona precizira se i sadržina ove strategije, kao i obaveza za autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave da donesu programe razvoja sporta na svojoj teritoriji i dostave ga Ministarstvu. Njima je Nacrtom zakona za to ostavljen rok od godinu dana od dana usvajanja ove strategije.

Kada su u pitanju sportski objekti,odredbama Nacrta zakona se preciziraju pojam sportskih objekata, vrste i statusi sportskih objekata od nacionalnog značaja, status školskih sportskih objekata, obaveze vlasnika i korisnika sportskih objekata, zaštita od promene namene sportskih objekata i odgovornost za štetu od nedostatka sportskih objekata. Odredbama Nacrta zakona precizirane su i dužnosti organizatora sportskih priredbi.

Odredbama Nacrta zakona propisuje se vođenje sledećih nacionalnih evidencija:

1) kategorisanih i drugih sportista takmičara;

2) preduzetnika u sportu;

3) organizacija u oblasti sporta;

4) sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;

5) realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

6) sportskih objekata;

7) velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji;

8) rezultata sportista Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima;

9) fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.

Nacrtom zakona se precizira vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona kao i prekršajna odgovornost pojedinaca u oblasti sporta za kršenje predloženih odredaba.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona,precizirano je da će podzakonski akti biti doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Nacrta zakona, da će se Nacionalna strategija razvoja sporta doneti u skladu sa odredbama Nacrta zakona najkasnije do kraja 2018. godine, kao i da Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS" br. 1/2015) važi do donošenja nove nacionalne strategije. Takođe, predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 17.09.2015.