Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA - 2. OKTOBAR 2015. GODINE


Pozivaju se zainteresovani da, u skladu sa odlukom direktora Agencije i oglasom o polaganju stručnog ispita, Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Kandidati su dužni da uz popunjen obrazac prijave (obrazac prijave se nalazi u nastavku obaveštenja), Agenciji dostave sledeće:

1.Dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u ukupnom iznosu od 16.000,00 dinara (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),

2.Uverenje o državljanstvu (kopija ili original, ne starije od 6 meseci),

3.Kopiju lične karte.

Uplatu izvršiti na žiro račun Agencije za licenciranje stečajnih upravnika broj: 840-957627-96 Primalac: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika; Svrha uplate: polaganje stručnog ispita; bez poziva na broj.

Prijave se podnose lično ili poštom na adresu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd Kneza Mihaila br. 1-3, sa naznakom: “za polaganje stručnog ispita “.

Rok za podnošenje prijava je 2. oktobar 2015. godine.

Agencija će odbaciti prijave podnete po isteku navedenog roka.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat ne dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U navedenom slučaju, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispita vraćaju se kandidatu.

Odluku o vraćanju troškova iz prethodnog stava donosi Agencija.

Detaljne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 17.08.2015.