Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO PRIVREDE IZRADILO NACRT ZAKONA O ULAGANJIMA: INVESTICIONI PROJEKTI, KOD KOJIH SU DODELJENA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA DIREKTNA ULAGANJA KOJA SU U TOKU, NASTAVLJAJU DA SE REALIZUJU U SKLADU SA NACRTOM ZAKONA UKOLIKO JE POVOLJNIJI ZA ULAGAčA


Ministarstvo privrede, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o ulaganjima (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Odredbama Nacrta zakona preciziraju se ciljevi zakona i to: 1) unapređenje investicionog okruženja u Republici Srbiji; 2) podsticanje direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, rasta zaposlenosti i sveukupnog društvenog boljitka; 3) izjednačavanje tretmana domaćih i stranih ulagača u skladu sa zakonom; 4) povećanje efikasnosti u pružanju usluga organa vlasti koje se neposredno odnose na ulaganja i 5) stvaranje privlačnijeg poslovnog ambijenta za domaće i strane ulagače, u skladu sa Ustavom i zakonom. Takođe, odredbama Nacrta zakona precizno se definišu pojmovi ulaganja, stranog ulaganja, ulagača, stranog ulagača i organa vlasti.

Kada su u pitanju prava ulagača odredbama Nacrta zakona preciziraju se: 1) sloboda ulaganja; 2) zaštita ulaganja od eksproprijacije; 3) zaštita stečenih prava; 4) nacionalni tretman stranih ulaganja; 5) konverzija i sloboda plaćanja; 6) pravo na transfer dobiti i imovine stranog ulagača i 7) bescarinski uvoz predmeta uloga.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na vrste ulaganja prema značaju definišu se ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ulaganja od lokalnog značaja i ulaganja od regionalnog značaja. Takođe, Nacrtom zakona utvrđuju se kriterijumi za ulaganja prema broju novih radnih mesta, vrsti i iznosu ulaganja, uticaju na ukupan spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije, prema dugoročnosti, stvaranju velike vrednosti ili visoke dodate vrednosti i reference i kredibiliteta ulagača. Nacrtom zakona definišu se i podsticaji i korisnici podsticaja ulaganja, kao i postupak podsticanja ulaganja putem dodele državne pomoći i kriterijumi za dodelu državne pomoći.

Prema Nacrtu zakona subjekti podrške ulaganjima su: 1) Savet za ekonomski razvoj; 2) ministarstvo nadležno za pšoslove privrede; 3) Razvojna agencija Srbije i 4) jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima opredeljena na nivou lokalne samouprave. Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na subjekte podrške ulaganjima definišu se dužnosti organa vlasti i hitnost u postupku, mere za podsticanje konkurentnosti lokalne samouprave, mogućnost ulagača na pritužbe na rad organa vlasti i postupak pritužbi, organizacija i rad jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, evidencija ulaganja od lokalnog značaja, formiranje i rad projektnih timova, mogućnost donošenja investicionog programa i njegov sadržaj i mogućnost zaključenja posebnog investicionog ugovora između Vlade, odnosno jedinice lokalne samouprave i ulagača.

Nacrtom zakona uređuju se obrazovanje i nadležnost Saveta za ekonomski razvoj. Takođe, odredbama Nacrta zakona koje se odnose na Razvojnu agenciju Srbije (u daljem tekstu: Agencija) preciziraju se i uređuju osnivanje i nadzor nad radom Agencije, kao i status i sadržaj statuta Agencije. Odredbama Nacrta zakona definišu se i organi Agencije i precizira se delokrug rada upravnog odbora, kao i delokrug rada, način izbora i period na koji se imenuje direktor Agencije. Nacrtom zakona precizno su definisani poslovi koje obavlja agencija, sredstva za osnivanje i rad Agencije, status direktora i zaposlenih, zabrana zloupotrebe informacija, evidencije koje Agencija vodi u skladu sa Nacrtom zakona, postupak u slučaju povrede zakona od strane funkcionera i mere koje se izriču u slučaju povrede zakona.

Odredbama Nacrta zakona propisuju se kaznene odredbe za činjenje prekršaja za odgovorno lice u nadležnom organu vlasti. Takođe, precizira se da nadzor nad sprovođenjem Nacrta zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

U prelaznim i završnim odredbama precizira se da se investicioni projekti, kod kojih su dodeljena podsticajna sredstva za direktna ulaganja koja su u toku, nastavljaju da se realizuju u skladu sa Nacrtom zakona ukoliko je povoljniji za ulagača. Takođe, precizirano je i da će podzakonski akti na osnovu ovlašćenja iz Nacrta zakona biti doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona. Predviđeno je da danom stupanja na snagu Nacrta zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima („Sl. list SRJ“, br. 2/02 i 5/03, „Sl. list SCG“, br. 1/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 107/14-dr. zakon), kao i odredbe Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 36/11-dr. zakon i 88/2011) kojima se uređuje promocija izvoza i stranih ulaganja. Takođe, predviđeno je da najkasnije u roku od 90 dana od stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona prestaju sa radom Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalna agencija za regionalni razvoj, kao i da njihove poslove, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal preuzima Razvojna agencija Srbije. Konačno, precizirano je i da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije. 

Izvor: Redakcija, 18.08.2015.