Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I POSTUPKU PO KOME SE SPROVODI PODRŠKA UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE - GRADIMO ZAJEDNO: Javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini. Rok za prijavu projekata je 14. avgust 2017. godine


U skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno ("Sl. glasnik RS", br. 5/2017)

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini

 I Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, vrši se preostalim nepovučenim sredstvima zajma po osnovu finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B" (u daljem tekstu: Sredstva).

III Cilj i namena Sredstava

Cilj raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

Sredstva su namenjena za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture, i to:

1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma.

IV Učešće u sufinansiranju projekta

Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V Uslovi za dodelu Sredstava

Uslovi za dodelu Sredstava su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Sredstava iz člana 2. ove uredbe;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa.

VI Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

2) efekti projekta;

3) održivost projekta;

4) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;

5) broj direktnih korisnika projekta;

6) broj indirektnih korisnika projekta.

VII Prijava projekta i dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini.

Uz pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini, obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1) izjava da će u budžetu Podnosioca prijave za 2018. godinu biti planirana sredstva za realizaciju projekta za čije je sufinansiranje aplicirano;

2) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

3) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

– skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;

– tekstualne i grafičke priloge;

– predmet i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.

Navedeni predmet i predračun radova treba da sadrži formule;

– skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

– skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

– skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

– skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;

– tekstualne i grafičke priloge;

– predmet i predračun radova u Excel formatu (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova.

Navedeni predmet i predračun radova treba da sadrži formule;

– skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;

– skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;

– skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

4) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava.

5) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

6) za projekte ukupne investicione vrednosti preko 120.000.000 dinara sa PDV 20%, dostavlja se mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili Pokrajinskog zavoda o usaglašenosti projekta sa direktivom EU – Natura 2000;

7) izjava Podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva;

8) list nepokretnosti;

9) najmanje 5 fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

10) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 2. ove glave.

VIII Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja

Rok za podnošenje prijave projekta je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Sl. glasniku RS".

Prijavu projekta sa dokumentacijom iz glave VII. javnog poziva, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo privrede

Komisija za ocenjivanje i odabir projekata

11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava projekta za javni poziv za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno koji će se realizovati u 2018. godini", sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.

Odluka o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno objavljuje se u "Sl. glasniku RS" i na internet strani Ministarstva.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4149 i 011/333-4132.

Dostupan je i dokument Kriterijumi za odabir i ocenu projekata.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 14.07.2017.