Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U SETU PREDLOGA ZAKONA KOJIMA SE REGULIŠE RAD JAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministar Branko Ružić je, na vanrednoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, predstavio devet predloga zakona iz nadležnosti MDULS rekavši da oni predstavljaju nastavak napora da se reformiše uprava u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije.

On je naglasio da se predlažu rešenja koja doprinose boljem radu jedinica lokalne samouprave, većoj participaciji građana u donošenju politika, efikasnijem radu službenika, unapređenijim uslovima za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina i daljoj reformi sistema plata sa ciljem pravednijeg nagrađivanja zaposlenih u javnoj upravi.

Ministar je rekao da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi donosi promene u načinu određivanja nadležnosti JLS, u radu skupštine, opštinskog veća i uprave, unapređuju mehanizam neposrednog učešća građana u obavljanju poslova lokalne samouprave, reformišu funkcionisanje mesnih zajednica i jačaju međuopštinsku saradnju.

Najznačajnija izmena odnosi se na sprovođenje javne rasprave u postupku pripreme odluke o budžetu u delu planiranja investicija. kao i da se broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske inicijative fiksira na 5% od ukupnog broja građana sa biračkim pravom. On je dodao da će se, u slučaju usvajanja zakona, broj pomoćnika predsednika opštine odnosno gradonačelnika smanjiti u odnosu na broj stanovnika.

Budući da su matične knjige polazna osnova za ostvarivanje brojnih prava i da predstavljaju izvor podataka koji su potrebni u postupcima pred drugim organima, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama predlažemo unapređenje Registra matičnih knjiga tako da će se sve matične knjige voditi u elektronskom obliku, uz zadržavanje papirnog oblika, čime se omogućava maksimalna sigurnost, kao i tačnost i pouzdanost sistema vođenja matičnih knjiga. "Matične knjige koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva biće sastavni deo Registra, a izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u ovim predstavništvima će omogućiti našoj dijaspori da jednostavnije dođe do svojih dokumenata, za razliku od prethodnog perioda kada su čekali i po nekoliko meseci da pribave za sebe ove javne isprave", pojasnio je Ružić i istakao da se omogućava i dobrovoljni upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih i evidentiranje promene pola u matičnu knjigu rođenih, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama i Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Po rečima ministra, cilj je da se odgovarajućim propisima uspostavi usklađen sistem radnih odnosa i plata zaposlenih u celom javnom sektoru kako bi se na jedinstven način uredili radni odnosi i plate u javnim službama, državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i javnim agencijama. Druge novine su uvođenje obaveznog izbornog postupka i selekcije kandidata pri zapošljavanju kroz javni konkurs budući da se na zaposlene u agencijama primenjivao Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), te konkurs nije bio obavezan i preciznije i detaljnije definisanje uslova i kriterijuma za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija i v.d. stanja.

U cilju jačanja stručnosti, promenjeni su uslovi za imenovanje lica u upravni odbor i na mesto direktora, tako da na ta mesta može biti imenovano lice koje ima i najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti rada javne agencije, ili pet kod javnih agencija koje osniva lokalna samouprava. A u cilju sprečavanja sukoba interesa, ograničen je mandat članova upravnog odbora i direktora na pet godina i određeno da može ponovo biti imenovan još najviše dva puta. Propisano je da lice koje se imenuje za direktora javne agencije ne može biti član organa političke stranke.

Činjenica da su 13% građana Srbije predstavnici nacionalnih manjina je jedno od najvećih dragocenosti naše zemlje, rekao je ministar i dodao da stoga predlažemo i set sistemskih zakona iz oblasti manjinskih prava, čijim se izmenama i dopunama ostvaruje značajan napredak u ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava pripadnika nacionalnih manjina. Oni će doneti mogućnost ispisivanja toponima u naseljenim mestima u JLS, u kojima procenat pripadnika određene nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na teritoriji naseljenog mesta dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva ispisuju i na jeziku dotične nacionalne manjine, kao i da narodni poslanik koji pripada nacionalnoj manjini čiji broj u ukupnom stanovništvu Republike Srbije dostiže najmanje 2% prema poslednjem popisu stanovništva ima pravo da se obraća Narodnoj skupštini na svom jeziku, kao i da će Narodna skupština obezbediti uslove za ostvarivanje ovog prava.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina preciznije se uređuju pitanja korišćenja i raspolaganja imovinom nacionalnih saveta, ovlašćenja i dužnosti predsednika nacionalnog saveta i izvršnog odbora nacionalnog saveta.

Ministarstvo je pripremilo i brošuru u kojoj je kratki prikaz novina u devet predloga zakona koji su predmet rasprave narodnih poslanika

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 13.06.2018.
Naslov: Redakcija