Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA PRESTANKOM SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ZBOG PROMENE PRAVNE FORME


Broj: 2/0-03-290/2-14
Beograd, 29.5.2014. godine

"Komisija za hartije od vrednosti je dana 16.5.2014. godine primila zahtev za davanje mišljenja.

U zahtevu se navodi sledeće:

Na inicijativu akcionara Podnosioca zahteva Skupština ovog javnog akcionarskog društva bi trebala da usvoji odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Za promenu pravne forme Podnosilac zahteva ispunjava sve uslove, ima uplaćen i upisan minimalni kapital za društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionari društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti konvertuju svoj upisani, uplaćeni i uneti osnivački ulog u akcijama u novčane osnivačke udele društva sa ograničenom odgovornošću. Imovina, prava i obaveze Podnosioca zahteva ostaju nepromenjeni i posle sprovođenja promene pravne forme.

Stvarajući uslove za sprovođenje promene pravne forme Podnosilac zahteva je 25.4.2014. godine otkupio akcije koje su bile u vlasništvu Akcijskog fonda vanberzanski, u skladu sa članom 48. Zakona o tržištu kapitala.

S obzirom da bi Podnosilac zahteva sproveo promenu pravne forme konverzijom akcija u udele, isti moli za stručno mišljenje Komisije, odnosno odgovor na pitanje, da li Podnosilac zahteva mora da poštuje rok od šest meseci propisan članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala pre otpočinjanja procedure promene pravne forme, imajući u vidu da ne donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, kako je propisano članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, već vrši konverziju akcija u udele, kao i da li se datum otkupa akcija od Akcijskog fonda smatra trgovinom akcijama na regulisanim tržištu, ili se, u skladu sa članom 48. Zakona o tržištu kapitala, smatra trgovinom van regulisanog tržišta.

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 230. sednici VIII saziva, od 2.6.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Pre svega, Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) ukazuje da je za tumačenje i primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) nadležno Ministarstvo privrede, i podseća na više puta javno iznet stav da se Komisija upušta u tumačenje odredaba ovog zakona samo kada su one od uticaja na primenu propisa za čije tumačenje i primenu je Komisija izričito ovlašćena.

Pitanje Podnosioca zahteva zasniva se na pogrešnoj premisi da on ne donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odn. MTP, u skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011).

Naime, Podnosilac zahteva je akcionarsko društvo sa statusom javnog čije akcije su uključene u trgovanje na "MTP Beleh" tržište Beogradske berze.

Članom 478. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) propisano je:

"Ako javno akcionarsko društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala."

Članom 70. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala propisano je:

"Svojstvo javnog društva može prestati nakon dostavljanja odgovarajućih dokaza Komisiji da:

2) je (javno društvo) postupilo u skladu sa odredbama člana 123. ovog zakona, kao i da je izvršilo otkup akcija od nesaglasnih akcionara."

Članom 123. Zakona o tržištu kapitala propisano je:

"Skupština javnog društva može doneti odluku o povlačenju tih akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa, s tim što se statutom društva može odrediti i veća većina za donošenje ovakve odluke.

Odluku iz stava 1. ovog člana javno društvo može da donese ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) ima manje od 10.000 akcionara;

2) da je u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;

3) da je u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Odluka iz stava 1. ovog člana je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Po upisu odluke iz stava 1. ovog člana u Registar privrednih subjekata, društvo je dužno da obavesti regulisano tržište, odnosno MTP na koje su njegove akcije uključene u trgovanje.

Odgovarajuća naknada iz stava 3. ovog člana je najveća vrednost akcije obračunate u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.Komisija bliže propisuje postupak isplate."

Komisija je bliže uredila način prestanka svojstva javnog društva i postupak isplate nesaglasnih akcionara Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012 i 50/2012).

Shodno navedenom, Podnosilac zahteva je u obavezi da prvo sprovede postupak u kome ćemu prestati status javnog društva, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala i navedenim pravilnikom Komisije, što, između ostalog, podrazumeva i:

- Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP od strane skupštine akcionara Podnosioca zahteva;

- Donošenje rešenja Beogradske berze o isključenju akcija Podnosioca zahteva sa MTP;

- Donošenje rešenja Komisije o brisanju Podnosioca zahteva iz registra javnih društava,

a tek onda postupak promene pravne forme, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kojim će Podnosilac zahteva, tada u formi akcionarskog društva koje nema status javnog, preći u formu društva sa ograničenom odgovornošću.

Pored navedenog, uvidom u javno dostupne podatke o trgovanju na internet stranici Beogradske berze, Komisija je utvrdila da je 25.4.2014. godine ostvaren obim trgovanja akcijama Podnosioca zahteva od 2.719 akcija odn. da transakcija od 25.4.2014. godine, koju Podnosilac zahteva navodi u svom zahtevu za davanje mišljenja, nije obavljena u skladu sa članom 48. Zakona o tržištu kapitala već na MTP-u. Takođe, dana 26.5.2014. godine, ostvaren je obim trgovanja akcijama Podnosioca zahteva od 102 akcije. Stoga, Podnosilac zahteva je u obavezi da prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 123. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o tržištu kapitala za donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP uzme u obzir sve transakcije akcijama čiji je izdavalac koje su, prema zvaničnim podacima, obavljene na MTP. Ukoliko uslovi iz člana 123. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o tržištu kapitala za donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP nisu ispunjeni Podnosilac zahteva će donošenje navedene odluke morati da odloži do trenutka ispunjenja tih uslova, čime će, neminovno, morati da odloži i sprovođenje postupka promene pravne forme. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 17.6.2014.