Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPROVOĐENJE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U ODNOSU NA ROBU KOJA JE PREDMET PREKRŠAJNOG POSTUPKA


Strana roba koja se prilikom ulaska u carinsko područje ili napuštanja carinskog područja Republike Srbije, ili u toku sprovođenje nekog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe  p ri vremen o z adrži k ao p redmet p rek ršajn og p ost up k a, može istovremeno predstavljati i robu obuhvaćenu važećim zahtevom za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine (u daljem tekstu zahtev), odnosno robu za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine (postupak po službenoj dužnosti). U cilju  pravilnog postupanja u  ovakvim  slučajevima  i jednoobrazne  prakse u carinarnicama i ostalim organizacionim jedinicama, obaveštavamo vas o sledećem:

Postupanje pre pokretanja prekršajnog postupka

U slučajevima kada carinski organ već prilikom otkrivanja carinskog prekršaja i sačinjavanja zapisnika o otkrivenom carinskom prekršaju posumnja da se robom, koja se privremeno zadržava kao predmet prekršajnog postupka, istovremeno vrši i povreda prava intelektualne svojine, postoji obavez a da se o ovom p ri vremen om z adržava nj u robe obavest i Sektor za kontrol u primene carinskih propisa - Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine (dalje nadležno odeljenje). Postupak koji sledi u okviru nadležnog odeljenja odvija se u skladu sa uslovima i na način propisan Uredbom o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici ("Sl. glasnik RS" br. 86/10 i 28/12 - dalje Uredba).

Do uspostavljanja elektronske komunikacije sa carinarnicama i pune implementacije zapisnika u elektronskoj formi, za potrebe pokretanja postupka zaštite prava intelektualne svojine kod nadležnog odeljenja koristiće se zapisnik o otkrivenom carinskom prekršaju (u daljem tekstu: zapisnik).

Shodno navedenom, prilikom sačinjavanja zapisnika neophodno je da se pored ostalog navedu i one činjenice i podaci koji su ključn i za sprovođenje postupka zaštite prava intelektualne svojine prema Uredbi, u s ladu sa primerom zapisnika i z Priloga 1 ovog akta.

Na ovaj način popunjene i uredne zapisnike nadležno odeljenje će uzeti u rad,tačnije preduzeće se sve propisane radnje i mere kojima se nosilac prava obaveštava o zadržavanju robe bez obzira, odnosno paralelno sa eventualnim pokretanjem i vođenjem prekršajnog postupka. Ovo iz razloga što će se na ovaj način obezbediti da rezultat sprovedenog postupka zaštite prava intelektualne svojine, bude prosleđen nadležnom prekršajnom organu (sudu) još u toku trajanja samog prekršajnog postupka, što je svakako podatak relevantan za donošenje odluke o privremeno zadržanoj robi.

Nadležno odeljenje će sprovesti postupak u skladu sa Uredbom kako u slučajevima kada postoji prihvaćeni zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine, tako i u slučajevima kada se postupa po službenoj dužnosti (ex officio) u odnosu na poznatog nosioca prava, odnosno lice koje je ovlašćeno da podnese zahtev. Svaki zapisnik koji se dostavlja nadležnom odeljenju, mora da sadrži uredno popunjena polja u zapisniku koja su posebno određena zaslučajeve i robu za koju postoji sumnja u povredu prava intelektualne svojine. Zapisnici koji ne sadrže ove podatke nisu dovoljni za uspešno sprovođenje odgovarajućeg postupka u nadležnom odeljenju, pa se kao takvi neće ni uzimati u rad.

Ishod sprovedenog postupka zaštite prava intelektualne svojine kod nadležnog odeljenja, može biti sledeći:

1. Pok ret anje  s udsk og  p ost up k a  (građanske parnice) u cilju utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine. Nosilac prava je u obavezi da u roku od 10 radnih dana (uz mogućnošću produženje roka za još deset radnih dana) carinskom organu dostavu dokaz o pokretanju sudskog postupka, nakon čega se donosi odluka o zadržavanju robe do prijema pravosnažne odluke suda.

2. Zahtev nosioca prava intelektualne svojine za primenu pojednostavljenje procedure uništenja robe, u skladu sa članom 12. Uredbe. Ovaj  postupak podrazumeva da nosilac prava obavesti carinski organ da postoji povreda prava intelektualne svojine uz istovremeni predlog za uništenje iste. Sa ovakvim predlogom deklarant ili držalac robe treba da se složi ili da izričito ne prigovori u propisanom roku, o čemu napomena postoji u samom zapisniku iz priloga.

3. Iz java nosioca da neće preduzimati mere zaštite prava (odnosno podneti zahtev), kao i neodgovaranje nosioca prava na obaveštenja carinskog organa (nepodnošenje zahteva) u propisanim rokovima, kakvo postupanje u ovom postupku ima iste pravne posledice kao da postoji izjava kojom se to jasno potvrđuje.

Sve ove činjenice kao i dokaze koji potkrepljuju takve navode, nadležno odeljenje dostaviće bez odlaganja postupajućoj carinarnici, koja je u obavezi da iste pribavi pre pokretanja prekršajnog postupka pred sudom, u svim slučajevima gde je to moguće. U tom smislu već sam Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, gde god je to moguće, treba da sadrži podatke relevantne za zaštitu prava intelektualne svojine, a naročito predlog da se sudskom odlukom naloži postupanje sa oduzetom robom koje će biti u skladu sa carinskim propisima i propisima iz oblasti intelektualne svojine.

Imajući u vidu da zapisnike o otkrivenom carinskom prekršaju mogu podnositi različite organizacione jedinice Uprave carina koje se bave sprovođenjem  ili kontrolom sprovođenja carinskih postupaka i dozvoljenih postupanja sa robom, a da prekršajne postupke pred sudovima pokreću carinarnice, potrebno je da se tokom celog ovog procesa od otkrivanja carinskog prekršaja i formiranja zapisnika pa do podnošenja odgovarajućeg zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sudu, vodi računa o tome da svi relevantni podaci u vezi povrede prava intelektualne svojine budu obuhvaćeni. U tom smislu nužno je obezbediti kontinuiranu koordinaciju u razmeni informacija i prosleđivanju odnosno dostavljanju relevantnih akata između svih organizacionih jedinica UC koje učestvuju u sprovođenju zaštite prava intelektualne svojine, za šta su na prvom mestu odgovorni neposredni rukovodioci organizacionih jedinica u pitanju.

Postupanje u toku trajanja prekršajnog postupka

Bez obzira na to što će u najvećem broju slučajeva Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji se podnosi sudu već sadržati sve relevantne podatke proizašle iz prethodno sprovedenog postupka zaštite prava intelektualne svojine kod nadležnog odeljenja, ipak postoje slučajevi gde to neće biti moguće ili nije učinjeno (npr. prekršajni postupci koji se vode kao hitni ili slučajevi kada sumnja u povredu prava intelektualne svojine nastane ili se odredi kasnije, nakon pokretanja postupka kod suda i sl.). U ovakvim slučajevima i dalje postoji mogućnost da se o ishodu sprovedenog postupka zaštite prava intelektualne svojine, nadležni sud obavesti na bilo koji pravno valjani i dostupan način dok je prekršajni postupak u toku, tačnije sve do donošenja prekršajne odluke. U tom smislu, obaveza je carinarnice koja je pokrenula predmetni prekršajni postupak da relevantne podatke i isprave dostavi sudu blagovremeno, odnosno pre donošenja prekršajne presude. U cilju izvršenja ovih obaveza carinarnica se može, shodno stvarnim potrebama a pored ostalog, obratiti i nadležnom odeljenju sa konkretnim i jasnim zahtevima u vezi predmeta u toku.

Napomena: Podsećamo da je napred opisano postupanje u cilju zaštite prava intelektualne svojine potrebno sprovesti na identičan način i u slučajevima kada je predmet prekršaja roba kao što su. cigarete, lekovi, medicinska sredstva, alkoholna pića i slična roba bez obzira na poseban režim i posebne propise koji za istu važe, na šta smo više puta do sada i ukazivali.

Postupanje po prekršajnoj presudi

Odlučujući o prekršajnoj odgovornosti lica koja su učinila prekršaj za koji je propisana zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja, prekršajni sudovi donose odluku izričući zaštitnu meru i pri tome definišu kako će se postupiti sa oduzetom robom. Kada je u prekršajnom postupku pred sudom, poštujući napred navedeno postupanje carinskog organa, razmatrana i činjenica da se robom koja predstavlja predmet prekršaja takođe vrši i povreda prava intelektualne svojine, odluka o načinu na koji će se postupiti sa oduzet om robom bi će uskladu sa propisima iz oblasti intelektualne svojine koji nalažu uništenje takve robe ili njeno drugačije uklanjanje iz uobičajenih trgovinskih  tokova. U tom smislu i prekršajna presuda suda kojom bi  odredilo postupanje sa oduzetom robom u skladu sa carinskim propisima, značila bi za carinski organ nalaganje uništenja robe ili njeno uklanjanje iz uobičajenih trgovinskih tokova na način i pod uslovima koji su propisani članom 20. Uredbe.

Međutim, ukoliko se  prekršajnom  presudom nalaže prodaja robe za koju je utvrđeno da povređuje pravo intelektualne svojine ili za koju je pokrenut postupak utvrđivanja povrede prava pred redovnim sudovima, neop hodno je izjaviti žalbu ili uložiti neki drugi pravno dozvoljeni i mogući pravni lek na odluku suda o načinu postup anja sa od uzetom robom.

Ovim objašnjenjem stavljaju se van snage akti Uprave carina br. 148-20-291-01-7/2011, 148-20-291-01-7/2/2011, 148-V-230-01-147/2013 kao i svi ostali koju su u suprotnosti sa ovim aktom, počev od 20.06.2014. godine.

Prednje vam se dostavlja radi upoznavanja i primene.

Prilog:

Prilog 1 - Primer zapisnika o otkrivenom carinskom prekršaju

Akt UC br. 148-20-291-01-34/2014 od 16.06.2014. godine

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 17.6.2014.