Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Udruženje banaka Srbije navodi da su troškovi obrade kreditnog zahteva regulisani zakonom


Povodom Presude Višeg suda u Somboru Gž. br. 320/17 od 15.03.2017. godine kao i pojedinih medijskih navoda kojima se dovodi u pitanje pravni osnov naplate troškova obrade kreditnog zahteva banaka, a u cilјu istinitog informisanja javnosti i klijenata banaka, Udruženje banaka Srbije (UBS) ukazuje na sledeće:

Poslovanje banaka u Srbiji je regulisano nizom akata i u domenu zaštite korisnika finansijskih usluga u potpunosti je harmonizovano sa evropskim pravnim okvirom i savremenom bankarskom i finansijskom praksom, što važi i za pomenuti trošak obrade kreditnog zahteva.

Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), član 1065. utvrđen je pojam ugovora o kreditu, a već u narednom članu 1066. definisana je forma i sadržina ugovora o kreditu i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita koji, između ostalog, uklјučuju i troškove obrade kredita kao sastavnog dela navedenih uslova iz člana 1066. (dopuštena je naplata troškova obrade kreditnog zahteva).

Zakonom o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) i nizom drugih akata bliže su definisani uslovi pod kojima se odobravaju usluge fizičkim i pravnim licima, uklјučujući i obaveštavanje klijenata o svim troškovima koji predstavlјaju sastavni deo procesa odobravanja i korišćenja usluge, kao i troškova obrade kreditnog zahteva. Upravo navedeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, član 19. kao posebni zakon (lex specialis) propisuje kao jedan od obaveznih elemenata ugovora o kreditu "vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da li su fiksne ili promenlјive, a ako su promenlјive - periode u kojima će ih banka menjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr)" a među koje spada i ova naknada.

Svuda u bankarskoj praksi postoji institut naplate troškova obrade kreditnog zahteva, pa u cilјu razumevanja i pravilnog tumačenja navedenih troškova Udruženje banaka ukazuje da se radi o uobičajenom ekonomskom i pravnom terminu koji predstavlјa sastavni deo procesa odobrenja usluge i koji je i u drugim jurisdikcijama regulisan na potpuno isti način kao i u Republici Srbiji. Troškovi obrade kreditnog zahteva se mogu odrediti kao procenat od iznosa kredita ili kao apsolutna vrednost što zavisi od vrste kredita, iznosa kredita, kreditne sposobnosti i mnogih drugih faktora koji utiču na cenovnu politiku banke.

Imajući to u vidu, i ne ulazeći u pojedinosti konkretno navedenog slučaja, Udruženje banaka ukazuje da su potpuno neosnovane konstatacije o pravnoj ništavnosti troškova obrade kreditnog zahteva. Na takav način se bez bilo kakvog osnova stvara negativna klima i podstiču nerealna očekivanja koja mogu dovesti u zabludu ne samo klijente banaka, već i celokupnu javnost.

Posebno ističu značaj i potrebu informisanja javnosti zbog očuvanja pravne i finansijske stabilnosti našeg ekonomskog sistema, zaključuje se u saopštenju Udruženja banaka.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Glava XXXV

UGOVOR O KREDITU

Pojam

Član 1065

Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

Forma i sadržina

Član 1066

(1) Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pismenoj formi.

(2) Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita.

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 16.05.2017.
Naslov: Redakcija