Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE URBANIZMA MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je kontrolne liste Odeljenja za inspekcijske poslove urbanizma, koje možete preuzeti u nastavku.

Kontrolna lista broj 01 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 1.

Kontrolna lista broj 02 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 03 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 04 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 05 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 06 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 07 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 08 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 09 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 2.

Kontrolna lista broj 10 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 3.

Kontrolna lista broj 11 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 4.

Kontrolna lista broj 12 - Zakon o planiranju i izgradnji član 173. stav 1. tačka 5.

Izvor: Redakcija, 17.05.2016.