Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI: SUMA OSIGURANJA KOJU UGOVARAč MORA DA OBEZBEDI JE 15.000 EUR ZA PREDUZETNIKE I 50.000 EUR ZA PRIVREDNA DRUšTVA I DRUGA PRAVNA LICA


Novine koje novi Pravilnik donosi u oblasti građevinarstva

Novim Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015 - dalje: Pravilnik) uređuju se uslovi pod kojima se obrađivač tehničke dokumentacije, izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili vršilac tehničkog pregleda (Ugovarač) osiguravaju za slučaj štete pričinjene drugoj strani ili trećem licu. Ovaj pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), a stupio je na snagu 8. maja ove godine.

Ugovarač ima mogućnost da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom radi ostvarivanja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Pod "osiguranjem od odgovornosti" smatra se zaštita od posledica stručne greške koja može da nastane prilikom obavljanja poslova za koje su firma ili licencirani pojedinac angažovani.

Ukoliko dođe do situacije nanete štete, suma osiguranja koju Ugovarač mora da obezbedi je 15.000 EUR za preduzetnike i 50.000 EUR za privredna društva i druga pravna lica.

Izvor: Vebsajt eKapija, 17.05.2015.