Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - Tekst propisa koji je sačinio RGZ


Član 1.

U Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u članu 2. stav 2. tačka 6) reči: “list nepokretnosti” zamenjuju se rečima: “izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

U tački 7) reči: “list vodova” zamenjuju se rečima: “izvod iz baze podataka katastra infrastrukture “.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b koje glase:

“7a) “izvod iz digitalnog plana nepokretnosti” jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije;

 7b) “izvod iz digitalnog plana infrastrukturnog i podzemnog objekta” jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnog i podzemnog objekta u ravni državne projekcije;”.

U tački 14) posle reči: “izvod iz” dodaju se reči: “baze podataka”.

Član 2.

U članu 5. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Dosadašnji stav 5 postaje 3.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, broj: “5” zamenjuje se brojem: “3”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 5, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 7, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”, a broj: “7” zamenjuje se brojem: “5”.

Dosadašnji stav 10 postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, broj: “10” zamenjuje se brojem: “8”.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 10, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 11, broj: “6” zamenjuje se brojem: “4”.

U dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 12, broj: “12” zamenjuje se brojem: “10”, a broj: “13” zamenjuje se brojem: “11”.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 13, broj: “12” zamenjuje se brojem: “10”, a broj: “13” zamenjuje se brojem: “11”.

Član 3.

Posle člana 5. dodaju se nazivi članova i čl. 5a i 5b koji glase:

“Utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti

Član 5a

            Za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti (u daljem tekstu: JMBN).

U postupku upisa nepokretnosti u katastar GKIS za svaku nepokretnost pojedinačno automatski dodeljuje JMBN.

JMBN prati životni ciklus nepokretnosti.

Ako dođe do promena na nepokretnosti kojoj je utvrđen JMBN, i to deoba i spajanje nepokretnosti, uklanjanje objekta, dela objekta ili posebnog dela objekta, u postupku upisa promene za tu nepokretnost se određuje novi JMBN, a prethodno dodeljeni JMBN se arhivira u GKIS-u.”

Struktura jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti

Član 5b

JMBN se sastoji od dve grupe podataka, i to:

1)         I grupa - identifikator skupa podataka;

2)         II grupa - jedinstveni identifikator u okviru skupa podataka.”

Član 4.

U članu 9. stav 1. posle reči: “valuti” dodaju se reči: “plaćanja, valuti obračuna”.

Posle stava 2. dodaju se novi stav 3. i stav 4. koji glase:

“Upisani podaci o hipoteci mogu se izmeniti ako se promena odnosi na podatke o poveriocu, dužniku, valuti plaćanja i valuti obračuna.

Izmena upisanih podataka o hipoteci iz stava 3. ovog člana vrši se na osnovu aneksa ugovora o hipoteci, odnosno izmene založne izjave na osnovu koje je upisana hipoteka, sačinjene u zakonom propisanoj formi.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 5, dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

“ Izjavu o saglasnosti za brisanje hipoteke banka koja je profesionalni korisnik dostavlja zajedno sa zahtevom, putem e-šaltera.

Izjava iz stava 6. ovog člana dostavlja se u formi elektronskog dokumenta overenog kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronski pečatom ovlašćenog lica banke.”

Član 5.

U članu 21. stav 1. tačka 2) posle reči: “po sili zakona” tačka na kraju briše se i dodaju reči: “i ako je tim zakonom propisan bezuslovni upis bez donošenja rešenja, u skladu sa programom realizacije aktivnosti na sprovođenju zakona;”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

“3) na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa, kada utvrdi ili sazna da se, s obzirom na činjenično stanje, postupak mora pokrenuti u interesu stranke ili kada je radi zaštite javnog interesa neophodno pokrenuti postupak u skladu sa programom realizacije aktivnosti u postupku upisa.”

 Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Programe iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana donosi Zavod, uz saglasnost Vlade. Sastavni deo programa čini studija izvodljivosti.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 6.

U članu 23. stav 2. menja se i glasi:

“Ako isprava iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne dokazuje pravni kontinuitet između lica u čiju korist se traži upis i upisanog pravnog prethodnika u katastru, obveznik dostave dužan je da u toj ispravi konstatuje da je u postupku cenio isprave kojima se taj kontinuit dokazuje i da ih dostavi, uz ispravu koja je pravni osnov za upis promene.”

Stav 6. menja se i glasi:

“Uz svaku ispravu koja je pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, obveznik dostave dužan je da u struktuiranom HML formatu, putem veb servisa, Službi prosledi strukturirane podatke iz akta, i to:

1) podatke za identifikaciju vrste upisa koji se zahteva, odnosno isprava koje se dostavljaju;

2) podatke o licima na koja se odnosi upis, i to:

(1) ime, ime jednog roditelja i prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta i jedinstveni matični broj građana, odnosno za stranca, identifikacioni broj iz važeće putne isprave i naziv države u kojoj je isprava izdata;

(2) za pravno lice poslovno ime, adresa sedišta i matični broj, odnosno broj upisa u registar ili evidenciju ako nema matični broj, a za strano pravno lice broj upisa u registar države sedišta i naziv tog registra;

3) podatke o nepokretnostima na koja se odnosi upis, i to:

(1) vrsta nepokretnosti i klasifikacija nepokretnosti prema podzakonskom aktu koji uređuje procenu vrednosti nepokretnosti;

(2) JMBN, odnosno naziv opštine i katastarske opštine i označenje nepokretnosti prema podacima katastra nepokretnosti;

(3) adresa nepokretnosti prema podacima adresnog registra;

4) adresu za dostavu akta (jedinstveni elektronski sandučić, adresa prebivališta ili boravišta, adresa sedišta ili druga navedena adresa).

Posle stava 6. dodaju se st. 7-9. koji glase:

“Ostale podatke koje je obveznik dostave dužan da prosledi Službi, u zavisnosti od vrste upisa, propisaće Vlada.

Kada dostavu isprave vrši javni beležnik, on obavezno dostavlja i podatke neophodne za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poreza na imovinu u vezi sa prenosom koji se tom ispravom vrši, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

Član 7.

U članu 25. stav 1. reči: “ preko e-šaltera”, zamenjuju se rečima: “putem e-šaltera, preko profesionalnog korisnika koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi”.

Član 8.

 U članu 26. stav 1. posle reči: “propisanom” dodaje se reč: “elektronskom”.

Član 9.

U članu 31. stav 3. posle reči: “eksproprijacija,” dodaju se reči: “odnosno o upisu za potrebe eksproprijacije,”.

U stavu 4. posle reči: “zakonom,” dodaju se reči: “niti propisati pretpostavka izvršenog upisa u katastar, pre nego što je doneta odluka kojom se vrši upis u katastar.”

Član 10.

U članu 32. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Kada je uz ispravu koja je osnov za upis dostavljena i isprava kojom se dokazuje pravni kontinuitet u skladu sa članom 23. stav 2. ovog zakona, Služba ne proverava zakonitost promene na osnovu te isprave, već postupa u skladu sa stavom 3. ovog člana.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, broj: “4” zamenjuje se brojem: “5”, a reči: “iz st. 5. i 6.” zamenjuju se rečima: “iz st. 6. i 7.”

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10. broj: “6” zamenjuje se brojem: “7”, a broj: “8” zamenjuje se brojem: “9”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 11.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

U dosadašnjem stavu 12, koji. postaje stav 13, broj: “11” zamenjuje se brojem: “12”.

U dosadašnjem stavu 13, koji. postaje stav 14, broj: “11” zamenjuje se brojem: “12”.

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 16. broj: “14” zamenjuje se brojem: “15”

Član 11.

Posle člana 51. dodaje se naziv člana i član 51a koji glasi:

“Sertifikat za pristupanje e-šalteru

Član 51a

Na zahtev profesionalnog korisnika, korisničko pravo za pristupanje e-šalteru Zavod dodeljuje profesionalnom korisniku koji ispunjava uslove propisane podzakonskim aktom kojim se uređuje način dostavljanja dokumenata u postupku upisa elektronskim putem.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana Zavod potvrđuje sertifikatom koji izdaje na period od dve godine.”

Član 12.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

“Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvod iz baze podataka katastra vodova katastra infrastrukture izdaju se svakom zainteresovanom licu.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

“Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ) obavezni su da podatke iz baze podataka GKIS-a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti pribavljaju preuzimanjem istih putem servisne magistrale organa, odnosno servisa za razmenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”

Član 13.

Naziv člana i član 55. brišu se.

Član 14.

U članu 61. stav 8. briše se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 15.

U naslovu zakona i na svim mestima u nazivu glave, nazivu člana i u odredbama zakona reči: “katastar vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, reči: “katastar nepokretnosti i vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: “katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, a reč: “vod”, u jednini i množini, u određenom padežu zamenjuje se rečima: “infrastrukturni i podzemni objekat”, u jednini i množini, u odgovarajućem padežu.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 17.4.2023.