Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: PREDNACRTOM ZAKONA UREđUJE ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE DRżAVNIH ORGANA RADI EFIKASNOG SPREčAVANJA NE SAMO PORODIčNOG NASILJA, VEć I KRIVIčNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE. POLICIJA NAREDBOM ZABRANJUJE NASILNIKU POVRATAK/PRILAZAK DOMAćINSTVU NA 48 SATI I NA OVU NAREDBU NE POSTOJI PRAVO żALBE


Rešenja Prednacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici daju ovlašćenja policiji da izda naredbu kojom nasilniku zabranjuje povratak u domaćinstvo na 48 sati, a ako nasilnik ne živi sa žrtvom, policija će mu naredbom zabraniti prilazak takođe na 48 sati.

U prvih 24 sata od izdavanja naredbe tužilaštvo je dužno da sudu predloži produženje mera, a u drugih 24 sata sud mora da donese odluku, ukazao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić govoreći u Valjevu na javnoj raspravi o Prednacrtu zakona.

"Ovo su situacije u kojima je nasilnik izvršio krivično delo, ali kada to delo nije za pritvor (nema uslova za određivanje klasičnog pritvora), kao i kada je policija došla po na lice mesta i utvrdila da postoji rizik da se nasilje dogodi, odnosno da će eskalirati", naveo je Ilić.

Na policijsku naredbu o zabrani vraćanja u stan, odnosno zabrani prilaska u roku od 48 sati ne postoji pravo žalbe, naglasio je državni sekretar ukazujući da tužilaštvo treba odmah da reaguje i traži produženje mere od suda.

Taj sud bi produžavao meru na 30 dana, a postupak bi dalje išao svojim tokom.

Ilić je istakao da je u ovom slučaju moguće voditi i krivični i parnični postupak protiv istog lica, jer je kako je naveo "duh zakona koji smo pisali takav da to i nalaže".

Situacija po novim zakonskim rešenjima postaje dosta nepovoljna za nasilnika, mada je, kako je naveo Ilić, mogla je da bude i nepovoljnija.

Međitim, on je ukazao da se radna grupa za izradu zakona, trudi da zaštiti i ljudska prava počinioca krivičnog dela i da onemogući bilo kakve zloupotrebe prava.

Paralelno sa ovim zakonom Ministarstvo pravde radi i na izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) u pravu uvođenja novih krivičnih dela - progranjanja i seksulanog uznemiravanja, naveo je državni sekretar.

Takođe, biće redefinisano krivično delo silovanja i videće se koliko može da se širi pojam nasilja u porodici u Krivičnom zakoniku, najavio je on.

Prednacrt zakona predviđa koordinaciju u radu državnih organa u skladu za takozvanim "zrenjaninskim modelom", koji će biti prenet u svako osnovno javno tužilaštvo.

"U borbi proptiv nasilja je najbitnija kooridnacija između državnih organa. Koordinacionom telom će presedavati zamenik javnog tužioca koji se bavi porodičnim nasiljem, a članovi tog tela će biti predstavnici suda za prekršaje, policije, lokalnih bolnica škola centara za socijalni rad", rekao je on.

Ilić je napomenuo da je Ministarstvo pravde spremno da usvoji predlog da se u rad koordinacionog tela uključe i nevladine organizacije koje se bave zaštitom žena od nasilja, a koji se čuo na javnoj raspravi o Prednacrtu zakona u Novom Sadu.

Koordinaciono telo, prema budućem zakonu, će imati zadatak da izradi individualni plan zaštite žrtve, kao i za druge članove porodice kojima je pomoć potrebna, a takođe i plan praćenja i procene delotvornosti planiranih i preduzetih mera.

Prednacrt zakona takođe predviđa i prekršajne sankcije u slučaju nepoštovanja zakona.

Tako će se kaznom zatvora do 60 dana kazniti lice koje prekrši hitnu meru ili meru zaštite od nasilja u porodici propisanu Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), i pre pravosnažnosti te odluke.

Odgovorno lice koje ne prijavi saznanje o izvršenom nasilju u porodici, kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija