Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA: UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJI JE PREDVIđEN ZA DODELU IZNOSI 351.509.000 DINARA. PRAVO UčEšćA IMAJU SVI NOSIOCI PROJEKTA IZ OBLASTI JAVNOG INTERESA - ZDRAVSTVO, KULTURA, PROSVETA, HUMANITARNI RAD, KOJI ćE U 2016. BUDżETSKOJ GODINI REALIZOVATI - FIZIčKA LICA, PRAVNA LICA, ORGANI, ORGANIZACIJE, JAVNE USTANOVE, PREDUZETNICI, UDRUżENJA, FONDOVI, HUMANITARNE ORGANIZACIJE


Na osnovu člana 3. Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016), Ministarstvo pravde raspisujeJavni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Cilj ovog konkursa je izbor subjekta čiji će projekat Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja predložiti Vladi Republike Srbije radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu iznosi 351.509.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa - zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl., koji će u 2016. budžetskoj godini realizovati - fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije.

Prijava za učešće na javnom konkursu sadrži:

1)    lično ime, JMBG i adresu prebivališta odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB podnosioca prijave;

2)    podatke o prethodnoj delatnosti i realizovanim projektima;

3)    tačan iznos sredstava za koja konkuriše;

4)    naziv projekta, oblast na koju se odnosi projekat, sa opisom problema koji se rešava realizacijom projekta;

5)    način na koji realizacija projekta doprinosi rešavanju problema;

6)    detaljan opis projekta koji sadrži planirane projektne aktivnosti i dinamiku njihovog sprovođenja, sa pratećom dokumentacijom;

7)    specifikaciju troškova projekta;

8)    način na koji može da se prati realizacija projekta;

9)    lice koje je odgovorno za realizaciju projekta (lično ime, adresa i telefon);

10) rok za okončanje realizacije projekta;

11) mesto i datum podnošenja prijave;

12) potpis podnosioca prijave odnosno potpis i pečat ovlašćenog lica.

Uz prijavu za učešće na konkrusu se prilažu sledeći dokumenti:

1)    dokaz o registraciji podnosioca koji je pravno lice ili preduzetnik;

2)    overena izjava ovlašćenog lica podnosioca o tome da li je već podnosio drugom donatoru prijavu za projekat sa kojim učestvuje na konkursu, uključujući i davaoca sredstava iz javnih izvora, i dobio od njega sredstva ili deo sredstava;

3)    overena izjava ovlašćenog lica podnosioca prijave da je projekat vezan za njegovo delovanje;

4)    podnosilac kome su dodeljena sredstva za projekat na ranije sprovedenom javnom konkursu, prilaže uz prijavu i detaljan izveštaj o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem koji je sačinjen prema propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju, kao i dokaze o namenskom utrošku dodeljenih sredstava.

Podnosilac prijave dužan je da, na zahtev Komisije, dostavi dodatne podatke i dokumentaciju koji su joj potrebni za odlučivanje o predlogu za dodelu sredstava.

Komisija vrednuje projekat prema sledećim kriterijumima:

-       doprinos ostvarivanju javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.);

-       broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta;

-       kvalitet predloženog projekta (predložena metodologija, stručnost i kvalifikacije osoblja koje će realizovati projekat, odnos između planiranih troškova projekta i koristi od projekta i sl.).

Svaki kriterijum Komisija ocenjuje od 1 do 10 poena, pa se broj poena za svaki kriterijum sabira i sačinjava rang lista podnosilaca prijava.

Prijave na javni konkrus se podnose u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, sa naznakom za učešće na javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od oglašavanja javnog konkursa u "Sl. glasniku RS".

Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo pravde, Nemanjina br. 22-26, Beograd.

Dodeljena sredstva ili njihov deo uplaćuju se korisniku sredstava po zaključenju ugovora. Dinamika uplate sredstava i instrumenti obezbeđenja biće definisani ugovorom sa korisnikom sredstava, a sve u zavisnosti od načina i potrebe realizacije projekta.

Sredstva se uplaćuju na poseban račun koji je otvoren za tu namenu, i koji je naveden u ugovoru.

Posle donošenja rešenja Vlade o dodeli sredstava, lice koje Vlada odredi zaključuje pismeni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze sa podnosiocem kome su dodeljena sredstva.

Korisnik sredstava odgovoran je za namensko trošenje dodeljenih sredstava i dužan je da Komisiji omogući praćenje realizacije projekta. Korisnik sredstava podnosi Komisiji izveštaj o realizaciji projekta sa finansijskim izveštajem i dokazima o namenskom utrošku dodeljenih sredstava, u roku od 30 dana od isteka roka u kome realizacija projekta mora da se okonča. Komisija može, po potrebi, tražiti od korisnika sredstava vanredne izveštaje o utrošku sredstava dodeljenih na javnom konkursu. Ako korisnik sredstava ne realizuje sredstva dodeljena na javnom konkursu u skladu sa projektom, dužan je da ih vrati Ministarstvu po dobijanju instrukcija za njihovu uplatu.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Vladimir Bojičić, elektronska pošta oportunitet@mpravde.gov.rs, tel +381113622361.

Prijave se otvaraju u prostorijama Ministarstva pravde, 28. aprila 2016. godine u 12 časova.

Komisija je dužna da sačini predlog rešenja o dodeli sredstava u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava i dostavi ga istog dana Ministarstvu pravde, koje će predlog rešenja bez odlaganja dostaviti Vladi koja odlučuje o dodeli sredstava.

Neblagovremene, nedozvoljene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, Komisija odbacuje zaključkom, protiv koga se može izjaviti žalba ministru pravde. Žalba ne odlaže izvršenje zaključka.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 16.03.2016.