Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI: UREDBOM JE UTVRđENO DA SE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ IV GRUPE RAZVIJENOSTI, NAMENSKI TRANSFER DODELJUJE BEZ OBZIRA NA OBEZBEđENO UčEšćE U FINANSIRANJU USLUGA SOCIJALNE ZAšTITE IZ SVOJE NADLEżNOSTI, DOK ćE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ II I III GRUPE RAZVIJENOSTI BITI FINANSIRANE PUTEM KOMPLEMENTARNOG ODNOSNO DOPUNJUJUćEG FINANSIRANJA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE REGIONALNI RAZVOJ


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležno za sprovođenje Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Uredba) i Stalna konferencija gradova i opština kroz zajedničku saradnju informisali su jedinice lokalne samouprave o usvajanju Uredbe, koja je na snazi od 9. marta 2016. godine, i koordinirali prikupljanje relevantnih podataka sa lokalnog nivoa.

Uredba podržava:

1) usluge socijalne zaštite koje po Zakonu o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011) finansiraju jedinice lokalne samouprave i to u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka;

2) usluge socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave na čijoj teritoriji imaju sedište ustanove za domski smeštaj u transformaciji, uključujući i troškove tih ustanova; i

3) inovativne usluge i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Uredbom je utvrđeno da se jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti, među kojima su i devastirane jedinice lokalne samouprave, namenski transfer dodeljuje bez obzira na obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite iz svoje nadležnosti, dok će jedinice lokalne samouprave iz II i III grupe razvijenosti biti finansirane putem komplementarnog odnosno dopunjujućeg finansiranja u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj, drugim rečima, postoji utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave iz II i III grupe razvijenosti u pogledu obezbeđenih sredstava za socijalnu zaštitu kroz odluke o budžetima za budžetsku godinu u finansiranju usluga iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave za koje se vrši namenski transfer.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i propisima o finansiranju jedinica lokalne samouprave, Republika je u budžetu obezbedila sredstva za namenske transfere koji će podržati usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou definisane lokalnim odlukama o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti (kao što su: pomoć u kući, dnevni boravci, svratište, stanovanje uz podršku, lični pratilac deteta itd).

Usvajanje Uredbe doprinosi održivosti usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i predstavlja direktnu podršku lokalnim mehanizmima za smanjenje siromaštva, obezbeđujući kvalitetniju zaštitu ranjivih grupa dece, osoba sa invaliditetom i starijih osoba, kao i marginalizovanih grupa građana.

Izvor: Vebsajt SKGO, 17.03.2016.
Naslov: Redakcija