Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠI SUD U NOVOM SADU: Preinačena presuda o vraćanju iznosa umanjene penzije na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija


Viši sud u Novom Sadu preinačio je prvostepenu presudu po kojoj je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje bio obavezan da penzioneru J. M. iz Bačke Palanke nadoknadi iznos umanjene penzije.

U oktobru prošle godine Osnovni sud u Bačkoj Palanci doneo je prvu takvu presudu u Srbiji. Njihova odluka glasila je da je Republički Fond PIO, Filijala u Bačkoj Palanci, dužan da tužiocu isplati razliku između pripadajuće i isplaćene mesečne penzije za period od 9. decembra 2015. do 31. decembra 2017. sa pripadajućom kamatom.

U obrazloženju presude tada su naveli da je "po stanovištu suda tuženi bio dužan da svim korisnicima pa i tužitelju kojima je umanjio penziju, prethodno po službenoj dužnosti donese rešenje o umanjenju penzije sa poukom o pravnom leku". Takođe i da je ovakvo umanjenje penzije u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Obrazlažući svoju konačnu odluku, drugostepeni organ, novosadski Viši sud, navodi da nije bilo nezakonitog i nepravilnog rada PIO Fonda koji je tužen u ovom sporu.

"Zato što je do isplata umanjenih penzija došlo na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016 - dalje: Zakon) koji je bio obavezujuć za primenu, pa je tuženi PIO Fond bio dužan da postupa u skladu sa ovim Zakonom, zbog čega ne može da postoji njegova odgovornost za razliku u iznosima penzije koje tužilac smatra 'pripadajućim', odnosno 'isplaćenim'", navode u Višem sudu.

Sud je naveo i da je pomenutim Zakonom predviđeno da će se prilikom isplate, iznos penzije čija visina je već bila utvrđena Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, procentualno umanjiti, tako da je tuženi PIO Fond u svom radu zapravo samo primenjivao Zakon po kome je on bio i ovlašćen, a ujedno i obavezan.

"Prilikom odlučivanja cenjena je činjenica da je taj Zakon - Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija u spornom periodu bio na pravnoj snazi u Republici Srbiji, dakle važio je, s obzirom na to da je Rešenjem Ustavnog suda Republike Srbije broj IUz-531/2014 od 24. septembra 2015. godine bila odbačena inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti", dodaju u Višem sudu.

Izvor: Vebsajt N1, Nataša Kovačev, 12.02.2019.
Naslov: Redakcija