Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

18. FEBRUARA 2019. GODINE SA RADOM POČINJE KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ZA DODELJIVANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI: Broj telefona je 011/4022030, radiće 24 sata svih dana u godini


Advokatska komora Srbije je nakon potpisivanja Protokola o razmeni podataka u postupku postavljenja branioca po službenoj dužnosti koji je potpisan između Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca i Advokatske komore Srbije, preduzela sve neophodne mere za uspostavljanje efikasnog i održivog Kol centra Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti, izabrala specijalizovanu agenciju koja pruža usluge razmene informacije putem kol centara, nabavila potrebnu opremu, sačinjeno je odgovarajuće softversko rešenje, izvršena obuka operatera koji će biti angažovani za rad u Kol centru i izvršene tehničke probe operativnog sistema. Sve napred navedene radnje, Advokatska komora Srbije je realizovala uz podršku OSCE – Misija u Beogradu.

Kol centar Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti počinje sa radom u ponedeljak 18.02.2019. u 7:00 sati. Kol centar Advokatske komore Srbije će raditi 24 sata svih dana u godini.

Radi jasnoće informacije i procedure imenovanja branilaca po službenoj dužnosti koriste sledeći pojmovi:

 • "pozivalac" – organ koji imenuje branioca po službenoj dužnosti (za nadležni sud se javlja predsednik suda, za javno tužilaštvo – postupajući javni tužilac/zamenik javnog tužioca, za MUP – postupajući policijski službenik)
 • "operater" – agent (angažovano lice) u kol centru
 • "branilac po službenoj dužnosti" – advokat koji je imenovan u propisanoj proceduri
 • "aplikacija" – kompjuterski program – softversko rešenje - sistem

Broj telefona Kol centra Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti je 011/4022030.

Procedura za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti je sledeća:

 • Ovlašćeno lice nadležnog organa poziva telefon Kol centra 011/4022030 i operateru (agentu) koji se javlja sa porukom "Dobili ste Kol centar Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti, moje ime je _____" saopštava sledeće podatke: naziv pozivaoca (organa – sud, javno tužilaštvo, organizaciona jedinica MUP-a), ime ovlašćenog lica (predsednik suda, postupajući javni tužilac/zamenik javnog tužioca, postupajući policijski službeni), broj predmeta za koji se traži branilac po službenoj dužnosti i potrebno vreme dolaska branioca,
 • Pozivalac ostaje u telefonskoj vezi sa operaterom sve do dobijanja imena branioca po službenoj dužnosti posredstvom aplikacije i kol centra,
 • Operater dobijene podatke unosi u aplikaciju, osim podataka o potrebnom vremenu dolaska i sistem automatski poziva prvog narednog advokata na listi branilaca po službenoj dužnosti koja se odnosi na teritorijalnu nadležnost organa pozivaoca,
 • Aplikacija – sistem poziv advokatu upućuje dva puta (oba puta telefon zvoni 9 puta),
 • Ukoliko se nakon drugog ciklusa pozivanja pozvani advokat ne javi, aplikacija - sistem automatski poziva narednog advokata na odgovarajućoj listi branilaca po službenoj dužnosti,
 • Kada operater uspostavi vezu sa advokatom saopštava mu podatke koji su uneti u aplikaciju (naziv organa, ime ovlašćenog lica – postupajućeg lica, broj predmeta) i informaciju o očekivanom vremenu javljanja. Operater ne saopštava ime osumnjičenog/okrivljenog lica niti krivično delo koje se stavlja na teret,
 • Ukoliko advokat ne prihvati odbranu po službenoj dužnosti, operater u aplikaciju unosi "ne prihvata" i navodi kratak razlog ne prihvatanja odbrane po službenoj dužnosti,
 • Ukoliko advokat prihvati odbranu po službenoj dužnosti, prilikom prihvata advokat daje potvrđeno vreme dolaska, nakon čega operater saopštava pozivaocu: ime i prezime advokata, potvrđeno vreme dolaska (ako je vreme dolaska advokata potvrđeno i od strane pozivaoca) i daje kontakt telefon advokata,
 • Nakon potvrde – prihvatanja odbrane po službenoj dužnosti operater od pozivaoca uzima kontakt telefon i saopštava ga angažovanom advokatu sa potvrđenim vremenom dolaska i u aplikaciju unosi "prihvaćeno",
 • Svi telefonski razgovori se snimaju.

Na bazi podataka unetih u aplikaciju moguće je pretraživanje podataka i sačinjavanje statističkih izveštaja po advokatu, organu koji je imenovao branioca po službenoj dužnosti, kao i dobijanje podataka o svim imenovanjima/postavljenjima branilaca po službenoj dužnosti na dnevnom/mesečnom/godišnjem nivou.

Upite vezane za pretraživanje podataka u aplikaciji Kol centra i statističke podatke mogu da postavljaju advokati, advokatske komore, nadležni organi (sud, javno tužilaštvo, MUP) putem slanja mejla na adresu Advokatske komore Srbije office@aks.org.rs

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 14.02.2019.
Naslov: Redakcija