Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: TRANSPARENTNOST SRBIJA NAVODI DA PREDLOG ZAKONA SADRżI BROJNE NEDOSTATKE, POPUT PREDUGAčKOG ROKA ZA VANREDNO "VRšENJE DUżNOSTI DIREKTORA" I NEPRECIZNIH ROKOVA ZA SPROVOđENJE KONKURSA


Transparentnost Srbija pozvala je sve poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije da amandmanima otklone nedostatke u Predlogu zakona o javnim preduzećima koji je u skupštinskoj proceduri.

Kako se navodi u dopisu te organizacije, Predlog zakona je kvalitetniji od važećeg Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon), ali da sadrži i brojne nedostatke.

Zbog tih nedostataka, kako se ocenjuje, u primeni može biti ugrožen ili u potpunosti urušen proklamovani cilj profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i raskidanje snažne povezanosti političkih partija i javnih preduzeća.

Iako o Nacrtu zakona nije organizovana propisna javna rasprava, Transparentnost Srbija je Ministarstvu privrede uputila niz primedaba i sugestija u vezi sa tekstom.

"Nismo dobili povratnu informaciju da li su naše primedbe stigle do autora zakona i da li su razmotrene, a u tekstu koji je Vlada uputila u Narodnu skupštinu Republike Srbije uočili smo da su otklonjeni neki manji nedostaci na koje smo ukazali, dok su najveći problemi nedotaknuti", navodi TS.

Ta organizacija navodi da je Predlogom zakona određen predugačak rok za vanredno "vršenje dužnosti direktora".

Rokom od godinu dana za "vršenje dužnosti" i otvaranjem mogućnosti da se nakon isteka tog roka imenuje drugo lice za "vršioca dužnosti" (i tako u nedogled), obesmišljava se koncept profesionalizacije i sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora, naveo je TS.

Dodaje se da treba predvideti precizne rokove za sprovođenje konkursa, a "vršenje dužnosti" ograničiti samo tim rokom.

Traži se i da se kao uslov za imenovanje članova nadzornih odbora doda da:

  • nisu kršili Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US),
  • direktori ne mogu da budu stranački funkcioneri kojima je status zamrznut,
  • među razlozima za razrešenje člana nadzornog odbora i direktora bude i kršenje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

TS predlaže i obavezu objavljivanja informatora o radu za sva JP, kao i obavezu Ministarstva privrede, Vlade, odnosno tela na drugim nivoima vlasti, da objave zbirne podatke za sva javna preduzeća.

Izvor: Vebsajt Beta, 12.02.2016.
Redakcija