Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: KORISNIK IMA PRAVO DA U BILO KOM MOMENTU, U POTPUNOSTI ILI DELIMIčNO, IZVRšI SVOJE OBAVEZE IZ UGOVORA O KREDITU, U KOM SLUčAJU IMA PRAVO NA UMANJENJE UKUPNE CENE KREDITA ZA IZNOS KAMATE I TROšKOVA ZA PREOSTALI PERIOD TRAJANJA TOG UGOVORA (PREVREMENA OTPLATA). BANKA MOżE DA UGOVORI NAKNADU ZA PREVREMENU OTPLATU KREDITA AKO JE ZA PERIOD PREVREMENE OTPLATE UGOVORENA FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA, A KOD UGOVORA O KREDITU čIJI JE PREDMET KUPOVINA NEPOKRETNOSTI AKO JE UGOVORENA FIKSNA ILI PROMENLJIVA NOMINALNA KAMATNA STOPA


Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014 - dalje: Zakon), klijent ima pravo da u svakom momentu delimično ili u celini da otplati kredit. Za ugovore posle 5. decembra 2011. godine mogu da se ugovore naknade za prevremenu otplatu ako je dogovorena fiksna rata, a kod nepokretnosti i ako je ugovorena promenljiva kamata.

Građanima novac neprestano nedostaje. Banke hronično imaju višak para, ali da bi ih plasirale korisnik mora biti kreditno sposoban. To su razlozi što je uz pad kamata veliko interesovanje i za prevremenu otplatu starih i otvaranje novih pozajmica.

"Kada uradimo statistiku kredita koji je star tri godine, samo devet odsto je 'živih', tako ih zovemo u slengu, što znači da je 91 odsto njih taj kredit i refinansiralo. To klijenti počnu da rade sa 18-20 meseci i do tri godine svaki od tih kredita je zatvaran i uzet novi. Osnovni motiv klijenta za refinansiranje je dodatni novac", napominju u jednoj od banaka.

Na primeru refinansirajućeg kredita od pola miliona dinara sa rokom otplate od 40 meseci i kamatom od oko 15 odsto zajedno sa glavnicom platićete i 130 hiljada dinara kamate. U prvih deset meseci sa glavnicom otplatićete trećinu, a posle 20 meseci čak dve trećine kamate.

"Banka neće samoinicijativno likvidirati kredit već je potrebno da klijent podnese zahtev. Ugovorom je precizirano koji je to rok pre nego što se vrši prevremena otplata, koliko dana i nakon toga će banka zatvoriti kredit. Istovremeno, korisnici bi trebalo da znaju da, kada u potpunosti izmire obaveze banci po nekom ugovoru, imaju pravo da podignu sva sredstva obezbeđenja", ukazuje Maja Kolundžić iz Centra za Zaštitu korisnika Narodne banke Srbije.

Stručnjaci smatraju da se refinansiranje obaveza pod novim povoljnijim kamatama, posebno dugova po tekućim računima i karticama, isplati. Kada je reč o prevremenom zatvaranju stambenih kredita, morate da uračunate troškove zatvaranja starih i uzimanja novih pozajmica.

"Zavisi od toga da li im se u nekom trenutku javlja mogućnost nekog nasleđa i nekih novčanih sredstava i samim tim to otvara mogućnost za refinansiranje jednog takvog kredita. U vezi sa refinansiranjem švajcarskih kredita mislim da nije trenutak za prevremenu otplatu kredita", smatra Lidija Barjaktarević, profesor Univerziteta Singidunum.

Pre donošenja Zakona provizije na ostatak sume kod prevremenog zatvaranja kredita su bile i do četiri odsto. U proteklih pet godina provizija je najviše jedan odsto ako je preostali dug otplate duži od godinu dana ili suma veća od milion dinara. Na kraći rok otplate provizija je pola procenta.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

4. Prevremena otplata

Član 36

Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata).

Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa.

Naknada iz stava 2. ovog člana može se ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine; ako je ovaj period kraći, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita.

Banka može tražiti naknadu iz stava 2. ovog člana pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Naknada iz stava 2. ovog člana ne može se zahtevati:

- ako se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namena obezbeđivanje otplate;

- u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa ili kreditne kartice;

- ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti.

Naknada iz ovog člana ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio tokom perioda između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu.

Pod štetom iz ovog člana podrazumeva se razlika između kamate ugovorene s korisnikom i tržišne kamate po kojoj banka može da plasira iznos dobijen prevremenom otplatom u momentu ove otplate, uključujući i administrativne troškove.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na ugovor o lizingu.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 14.02.2016
Redakcija