Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIšTE U DRżAVNOJ SVOJINI KORISTI SE PREMA GODIšNJEM PROGRAMU ZAšTITE, UREđENJA I KORIšćENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIšTA KOJI DONOSI NADLEżNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE. NADLEżNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUżAN JE DA DONESE OVAJ PROGRAM NAJKASNIJE DO 31. MARTA TEKUćE GODINE, UZ SAGLASNOST NADLEżNOG MINISTARSTVA


Iako je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) donet pre mesec i po dana, Ministartsvo poloprivrede i zaštite životne sredine još nije donelo podzakonska akta koja će preciznije definisati pojedine članove Zakona. Nadležni obećavaju da će oni biti doneti u najkraćem mogućem roku. Poljoprivrednici strahuju da neprecizne odredbe Zakona mogu da ugroze donošenje godišnjih programa za zakup zemljišta i otvore vrata malverzacijama.

Iz Asocijacije poljoprivrednika traže da bude pojašnjeno šta se primenjuje po starom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009), a šta po novom Zakonu. Takođe, zahtevaju i preciziranje i strogo poštovanje novog Zakona.

Miroslav Kiš iz Asocijacije smatra da je važno da nadležni definišu i pravo prvenstva, pravo prečeg zakupa, javno nadmetanje i prodaju zemlje poljoprivrednicima sa ograničenjem do 20 hektara.

"Mi očekujemo da ovaj Zakon neće biti samo za velike sisteme, nego da će i druge odrednice Zakona biti u interesu malih poljoprivrednika i zato apelujemo da se Zakon sprovodi i da što pre donesu podzakonske akte", kaže Kiš.

Nadležni obećavaju da će, iako imaju rok od dve godine da donesu podzakonska akta, to učiniti u najkraćem mogućem roku.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Dragana Gođevac Obradović ističe da se Zakon trenutno primenjuje bez ikakvih problema, bez obzira na podzakonske akte.

"Na 2015. godinu se odnose sve zakonske odredbe koje su bile predviđene starim zakonom, tako da nema nikakvih problema u trenutnoj primeni. Sa agroekonomskom godinom 2016-2017. će već biti izrađeni podzakonski akti, tako da nema nikakvih problema", navodi Gođevac Obradović.

Dragan Glamočić, premijerov savetnik za poljoprivrednike takođe naglašava da sve ono što je početo u 2015. godini mora da se završi po zakonu koji je tada važio.

"Ne mogu poljoprivrednici da biraju ono što će im se više svideti. Naravno, kada počnu novi programi da se donose, ići će se po novim pravilima i onda će se sve primenjivati po novom Zakonu", kaže Glamočić.

Nadležni obećavaju i da će se godišnji programi za izdavanje zemljišta u zakup, koje lokalne samouprave i Ministarstvo treba da odobre do 31. marta, praviti po novom Zakonu i na osnovu podzakonskih akata.

Izvor: Vebsajt RTS, Ivana Miljković, 15.02.2016.
Redakcija