Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK UKAZUJE DA I DALJE NIJE USVOJEN AKCIONI PLAN ZA SPROVOđENJE STRATEGIJE, NITI JE FORMIRANO RADNO TELO KOJE ćE NADZIRATI SPROVOđENJE STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u pismu Vladi Republike Srbije ukazao na potrebu kvalitativne promene odnosa nadležnih, prema stanju u važnoj oblasti ljudskih prava kakva je zaštita podataka o ličnosti.

Neposredan povod za obraćanje Poverenika Vladi je činjenica da je prošlo pet i po godina od kako je usvojena Strategija zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 58/2010) i tom prilikom Vlada Republike Srbije utvrdila je da će "formirati posebno radno telo koje će nadzirati obezbeđenje uslova i sprovođenje Strategije i Akcionog plana, vršiti koordinaciju državnih organa u cilju efikasnog funkcionisanja sistema zaštite podataka o ličnosti...", kao i da će "Akcioni plan za sprovođenje Strategije, sa definisanim aktivnostima, očekivanim efektima, nosiocima konkretnih zadataka i rokovima za izvršenje zadataka, doneti u roku od 90 dana od dana objavljivanja."

Ni pet i po godina od tada ne postoji ni "posebno radno telo", ni Akcioni plan, navodi Poverenik.

Posledica nepostojanja strateškog pristupa je izostanak niza nužnih aktivnosti i mnoštvo propusta. Ilustracije radi, neshvatljiv primer je nedonošenje Uredbe o zaštiti naročito osetljivih podataka. Iako je Uredba morala biti doneta u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), sa njenim donošenjem se docni skoro sedam godina, navodi Poverenik.

Slično je i sa donošenjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Iako je, na inicijativu Poverenika, potreba donošenja novog zakona, prepoznata još sredinom 2012. godine i u tu svrhu formirana međuresorska radna grupa izostao je bilo kakav efekat. Ni to što je Poverenik pre godinu i po dana pripremio i stavio Vladi na raspolaganje kompletan Model novog zakona, nije pomoglo. Vlada je u Akcionom planu za Poglavlje 23 u pregovorima sa EU utvrdila da će novi zakon biti donet do kraja 2015.godine, a da će osnovu predstavljati Model koji je pripremio Poverenik. Međutim, zakon nije donet, a Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje je prezentiralo Ministarstvo pravde gotovo da nema dodirnih tačaka sa modelom Poverenika, čime je Akcioni plan za Poglavlje 23, usaglašen sa EU, prekršen i pre nego što je Poglavlje otvoreno, navodi Poverenik

Poverenik je podsetio da je o ovim problemima u nekoliko navrata razgovorao sa premijerom lično i da je u tim prilikama stekao utisak da na isti način gledaju na potrebu donošenja Akcionog plana za sprovođenje strategije zaštite podataka o ličnosti i novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali događaji koji su usledili to nažalost nisu potvrdili. Stoga je Poverenik pismom još jednom ukazao na to da je kvalitativna promena odnosa nadležnih, posebno Vlade prema stanju u ovoj oblasti, bitan uslov za ostvarivanje ciljeva definisanih u Akcionom planu za Poglavlje 23 i što je još mnogo važnije za stvarnu, realnu garanciju prava koja građanima Srbije jemče Ustav Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakoni.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 17.02.2016.
Redakcija